1. <input id="mtcxz"><li id="mtcxz"><address id="mtcxz"></address></li></input>

     大悲咒快誦網
     大悲咒快誦網
     普門品全文 普門品譯文 普門品注音 普門品經典 普門品視頻

     普門品注音

     普門品注音

     ěrshíwújìnyìpúsà、jícónɡzuòqǐ,piāntǎnyòujiān,

     爾時無盡意菩薩、即從座起,偏袒右肩,

     hézhǎnɡxiànɡfó、érzuòshìyán:

     合掌向佛、而作是言:

     “shìzūn,guānshìyīnpúsà、yǐhéyīnyuán、mínɡguānshìyīn?”

     “世尊,觀世音菩薩、以何因緣、名觀世音?”

     fógàowújìnyìpúsà:“shànnánzǐ,ruòyǒuwúliànɡbǎiqiānwànyìzhònɡshēnɡ、

     佛告無盡意菩薩:“善男子,若有無量百千萬億眾生、

     shòuzhūkǔnǎo,wénshìguānshìyīnpúsà,yìxīnchēnɡmínɡ,

     受諸苦惱,聞是觀世音菩薩,一心稱名,

     guānshìyīnpúsàjíshíguānqíyīnshēnɡ,jiēdéjiětuō。

     觀世音菩薩即時觀其音聲,皆得解脫。

     ruòyǒuchíshìguānshìyīnpúsàmínɡzhě,shèrùdàhuǒ,huǒbùnénɡshāo,

     若有持是觀世音菩薩名者,設入大火,火不能燒,

     yóushìpúsàwēishénlìgù。ruòwéidàshuǐsuǒpiāo,chēnɡqímínɡhào,

     由是菩薩威神力故。若為大水所漂,稱其名號,

     jídéqiǎnchù。ruòyǒubǎiqiānwànyìzhònɡshēnɡ,wèiqiújīn、yín、

     即得淺處。若有百千萬億眾生,為求金、銀、

     liúlí、chēqú、mǎnǎo、shānhú、hǔpò、zhēnzhū、děnɡbǎo,rùyúdàhǎi,

     琉璃、硨磲、瑪瑙、珊瑚、琥珀、真珠、等寶,入于大海,

     jiǎshǐhēifēnɡchuīqíchuánfǎnɡ、piāoduòluóchàguǐguó,

     假使黑風吹其船舫、飄墮羅剎鬼國,

     qízhōnɡruòyǒunǎizhìyìrén、

     其中若有乃至一人、

     chēnɡguānshìyīnpúsàmínɡzhě,shìzhūrénděnɡ,jiēdéjiětuōluóchàzhīnàn。

     稱觀世音菩薩名者,是諸人等,皆得解脫羅剎之難。

     yǐshìyīnyuán,mínɡguānshìyīn?!?

     以是因緣,名觀世音?!?

     “ruòfùyǒurén、líndānɡbèihài,chēnɡguānshìyīnpúsàmínɡzhě,

     “若復有人、臨當被害,稱觀世音菩薩名者,

     bǐsuǒzhídāozhànɡ、xúnduànduànhuài,érdéjiětuō。ruòsānqiāndàqiānguótǔ,

     彼所執刀杖、尋段段壞,而得解脫。若三千大千國土,

     mǎnzhōnɡyèchā、luóchà,yùláinǎorén,wénqíchēnɡguānshìyīnpúsàmínɡzhě,

     滿中夜叉、羅剎,欲來惱人,聞其稱觀世音菩薩名者,

     shìzhūèguǐ、shànɡbùnénɡyǐèyǎnshìzhī,kuànɡfùjiāhài。

     是諸惡鬼、尚不能以惡眼視之,況復加害。

     shèfùyǒurén,ruòyǒuzuì、ruòwúzuì,niǔxiè、jiāsuǒ、

     設復有人,若有罪、若無罪,杻械、枷鎖、

     jiǎnxìqíshēn,chēnɡguānshìyīnpúsàmínɡzhě,jiēxīduànhuài,jídéjiětuō。

     檢系其身,稱觀世音菩薩名者,皆悉斷壞,即得解脫。

     ruòsānqiāndàqiānguótǔ、mǎnzhōnɡyuànzéi,yǒuyìshānɡzhǔ,jiānɡzhūshānɡrén,

     若三千大千國土、滿中怨賊,有一商主,將諸商人,

     jīchízhònɡbǎo、jīnɡguòxiǎnlù,qízhōnɡyìrén、zuòshìchànɡyán:

     赍持重寶、經過險路,其中一人、作是唱言:

     ‘zhūshànnánzǐ、wùdékǒnɡbù,

     ‘諸善男子、勿得恐怖,

     rǔděnɡyīnɡdānɡyìxīnchēnɡguānshìyīnpúsàmínɡhào,

     汝等應當一心稱觀世音菩薩名號,

     shìpúsànénɡyǐwúwèishīyúzhònɡshēnɡ,

     是菩薩能以無畏施于眾 生,

     rǔděnɡruòchēnɡmínɡzhě,yúcǐyuànzéi、dānɡdéjiětuō?!?

     汝等若稱名者,于此怨賊、當得解脫?!?

     zhònɡshānɡrénwén,jùfāshēnɡyán:‘

     眾商人聞,俱發聲言:‘

     nánmóguānshìyīnpúsà?!痗hēnɡqímínɡgù,jídéjiětuō?!?

     南無觀世音菩薩?!Q其名故,即得解脫?!?

     “wújìnyì,guānshìyīnpúsàmóhēsàwēishénzhīlì、wēiwēirúshì。

     “無盡意,觀世音菩薩摩訶薩威神之力、巍巍如是。

     ruòyǒuzhònɡshēnɡ、duōyúyínyù,

     若有眾生、多于淫欲,

     chánɡniàngōnɡjìnɡguānshìyīnpúsà,biàndélíyù。

     常念恭敬觀世音菩薩,便得離欲。

     ruòduōchēnhuì,chánɡniàngōnɡjìnɡguānshìyīnpúsà,biàndélíchēn。

     若多嗔恚,常念恭敬觀世音菩薩,便得離嗔。

     ruòduōyúchī,chánɡniàngōnɡjìnɡguānshìyīnpúsà,biàndélíchī。

     若多愚癡,常念恭敬觀世音菩薩,便得離癡。

     wújìnyì,guānshìyīnpúsà、yǒurúshìděnɡdàwēishénlì,duōsuǒráoyì,

     無盡意,觀世音菩薩、有如是等大威神力,多所饒益,

     shìgùzhònɡshēnɡ、chánɡyīnɡxīnniàn。

     是故眾生、常應心念。

     ruòyǒunǚrén、shèyùqiúnán,lǐbàigōnɡyǎnɡguānshìyīnpúsà,

     若有女人、設欲求男,禮拜供養觀世音菩薩,

     biànshēnɡfúdézhìhuìzhīnán,

     便生福德智慧之男,

     shèyùqiúnǚ,biànshēnɡduānzhènɡyǒuxiānɡzhīnǚ,sùzhídéběn,

     設欲求女,便生端正有相之女,宿植德本,

     zhònɡrénàijìnɡ。wújìnyì,guānshìyīnpúsàyǒurúshìlì,ruòyǒuzhònɡshēnɡ、

     眾人愛敬。無盡意,觀世音菩薩有如是力,若有眾生、

     gōnɡjìnɡlǐbàiguānshìyīnpúsà,fúbùtánɡjuān,

     恭敬禮拜觀世音菩薩,福不唐捐,

     shìgùzhònɡshēnɡjiēyīnɡshòuchíguānshìyīnpúsàmínɡhào?!?

     是故眾生皆應受持觀世音 菩 薩名號?!?

     “wújìnyì,ruòyǒurén、shòuchíliùshíèryìhénɡhéshāpúsàmínɡzi,

     “無盡意,若有人、受持六十二億恒河沙菩薩名字,

     fùjìnxínɡgōnɡyǎnɡyǐnshí、yīfu、wòjù、yīyào,yúrǔyìyúnhé,

     復盡形供養飲食、衣服、臥具、醫藥,于汝意云何,

     shìshànnánzǐ、shànnǚrén、gōnɡdéduōfǒu?”

     是善男子、善女人、功德多否?”

     wújìnyìyán:“shènduō,shìzūn?!眆óyán:“ruòfùyǒurén、

     無盡意言:“甚多,世尊?!狈鹧裕骸叭魪陀腥?、

     shòuchíguānshìyīnpúsàmínɡhào,nǎizhìyìshílǐbài、gōnɡyǎnɡ,

     受持觀世音菩薩名號,乃至一時禮拜、供養,

     shìèrrénfú,zhènɡděnɡwúyì,yúbǎiqiānwànyìjié、bùkěqiónɡjìn,

     是二人福,正等無異,于百千萬億劫、不可窮盡,

     wújìnyì,shòuchíguānshìyīnpúsàmínɡhào,dérúshìwúliànɡwúbiānfúdézhīlì?!?

     無盡意,受持觀世音菩薩名號,得如是無量無邊福德之利?!?

     wújìnyìpúsàbáifóyán:“shìzūn,guānshìyīnpúsà、yúnhéyóucǐsuōpóshìjiè,

     無盡意菩薩白佛言:“世尊,觀世音菩薩、云何游此娑婆世界,

     yúnhéérwéizhònɡshēnɡshuōfǎ,fānɡbiànzhīlì,qíshìyúnhé?”

     云何而為眾生說法,方便之力,其事云何?”

     fógàowújìnyìpúsà:“shànnánzǐ,ruòyǒuguótǔzhònɡshēnɡ、

     佛告無盡意菩薩:“善男子,若有國土眾生、

     yīnɡyǐfóshēndédùzhě,guānshìyīnpúsàjíxiànfóshēnérwéishuōfǎ。

     應以佛身得度者,觀世音菩薩即現佛身而為說法。

     yīnɡyǐpìzhīfóshēndédùzhě,jíxiànpìzhīfóshēnérwéishuōfǎ。

     應以辟 支佛 身得度者,即現辟支佛身而為說法。

     yīnɡyǐshēnɡwénshēndédùzhě,jíxiànshēnɡwénshēnérwéishuōfǎ。

     應以聲聞身得度者, 即現聲聞身而為說法。

     yīnɡyǐfànwánɡshēndédùzhě,jíxiànfànwánɡshēnérwéishuōfǎ。

     應以梵王身得度者,即現梵王身而為說法。

     yīnɡyǐdìshìshēndédùzhě,jíxiàndìshìshēnérwéishuōfǎ。

     應以帝釋身得度者,即現帝釋身而為說法。

     yīnɡyǐzìzàitiānshēndédùzhě,jíxiànzìzàitiānshēnérwéishuōfǎ。

     應以自在天身得度者,即現自在天身而為說法。

     yīnɡyǐdàzìzàitiānshēndédùzhě,jíxiàndàzìzàitiānshēnérwéishuōfǎ。

     應以大自在天身得度者,即現大自在天身而為說法。

     yīnɡyǐtiāndàjiānɡjūnshēndédùzhě,jíxiàntiāndàjiānɡjūnshēnérwéishuōfǎ。

     應以天大將軍身得度者,即現天大將軍身而為說法。

     yīnɡyǐbǐshāménshēndédùzhě,jíxiànbǐshāménshēnérwéishuōfǎ。

     應以毗沙門身得者,即現毗沙門身而為說法。

     yīnɡyǐxiǎowánɡshēndédùzhě,jíxiànxiǎowánɡshēnérwéishuōfǎ。

     應以小王身得度者,即現小王身 而為說法。

     yīnɡyǐzhǎnɡzhěshēndédùzhě,jíxiànzhǎnɡzhěshēnérwéishuōfǎ。

     應以長者身得度者,即現長者身 而為說法。

     yīnɡyǐjūshìshēndédùzhě,jíxiànjūshìshēnérwéishuōfǎ。

     應以居士身得度者,即現居士身而為說法。

     yīnɡyǐzǎiguānshēndédùzhě,jíxiànzǎiguānshēnérwéishuōfǎ。

     應以宰官身得度者,即現宰官身而為說法。

     yīnɡyǐpóluóménshēndédùzhě,jíxiànpóluóménshēnérwéishuōfǎ。

     應以婆羅門身得度者,即現婆羅門身而為說法。

     yīnɡyǐbǐqiū、bǐqiūní、yōupósāi、yōupóyíshēndédùzhě,

     應以比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身得度者,

     jíxiànbǐqiū、bǐqiūní、yōupósāi、yōupóyíshēnérwéishuōfǎ。

     即現比丘、比丘尼、優婆塞、 優婆夷身而為說法。

     yīnɡyǐzhǎnɡzhě、jūshì、zǎiguān、póluóménfùnǚshēndédùzhě,

     應以長者、居士、宰官、婆羅門婦女身得度者,

     jíxiànfùnǚshēnérwéishuōfǎ。

     即現婦女身而為說法。

     yīnɡyǐtónɡnán、tónɡnǚshēndédùzhě,jíxiàntónɡnán、tónɡnǚshēnérwéishuōfǎ。

     應以童男、童女身得度者,即現童男、 童女身而為說法。

     yīnɡyǐtiānlónɡ、yèchā、qiántàpó、āxiūluó、

     應以天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、

     jiālóuluó、jǐnnàluó、móhóuluóqié、rénfēirénděnɡshēndédùzhě,

     迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等身得度者,

     jíjiēxiànzhīérwéishuōfǎ。

     即皆現之而為說法。

     yīnɡyǐzhíjīngānɡshén shēndédùzhě,jíxiànzhíjīngānɡshénshēnérwéishuōfǎ?!?

     應以執金剛神身得度者,即現執金剛神 身而為說法?!?

     “wújìnyì,shìguānshìyīnpúsàchénɡjiùrúshìgōnɡdé,yǐzhǒnɡzhǒnɡxínɡ、

     “無盡意,是觀世音菩薩成就如是功德,以種種形、

     yóuzhūguótǔ,dùtuōzhònɡshēnɡ,

     游諸國土,度脫眾生,

     shìgùrǔděnɡyīnɡdānɡyìxīngōnɡyǎnɡguānshìyīnpúsà。

     是故汝等應當一心供養觀世音菩薩。

     shìguānshìyīnpúsàmóhēsà,yúbùwèijínánzhīzhōnɡ、nénɡshīwúwèi,

     是觀世音菩薩摩訶薩,于怖畏急難之中、能施無畏,

     shìgùcǐsuōpóshìjiè、jiēhàozhīwéishīwúwèizhě?!?

     是故此娑婆世界、皆號之為施無畏者?!?

     wújìnyìpúsàbáifóyán:“shìzūn,wǒjīndānɡgōnɡyǎnɡguānshìyīnpúsà?!?

     無盡意菩薩白佛言:“世尊,我今當供養觀世音菩薩?!?

     jíjiějǐnɡzhònɡzhū bǎoyīnɡluò、jiàzhíbǎiqiānliǎnɡjīn,éryǐyǔzhī,zuòshìyán:.

     即解頸眾珠寶 瓔珞、價值百千兩金,而以與之,作是言:

     “rénzhě,shòucǐfǎshīzhēnbǎoyīnɡluò?!眘híguānshìyīnpúsàbùkěnshòuzhī。

     “仁者,受此法施珍寶瓔珞?!睍r觀世音菩薩不肯受之。

     wújìnyìfùbáiguānshìyīnpúsàyán:“rénzhě,mǐnwǒděnɡgù,shòucǐyīnɡluò?!?

     無盡意復白觀世音菩薩言:“仁者,愍我等故,受此瓔珞?!?

     ěrshífógàoguānshìyīnpúsà:“dānɡmǐncǐwújìnyìpúsà、jísìzhònɡtiānlónɡ、

     爾時佛告觀世音菩薩:“當愍此無盡意菩薩、及四眾天龍、

     yèchā、qiántàpó、āxiūluó、jiālóuluó、jǐnnàluó、móhóuluó

     夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅

     qié、rénfēirénděnɡgù,shòushìyīnɡluò?!眏íshíguānshìyīnpúsàmǐnzhūsìzhònɡ、

     伽、人非人等故,受是瓔珞?!奔磿r觀世音菩薩愍諸四眾、

     jíyútiānlónɡ、rénfēirénděnɡ,shòuqíyīnɡluò,

     及于天龍、人非人等,受其瓔珞,

     fēnzuòèrfēn,yìfēnfènɡshìjiāmóunífó,yìfēnfènɡduōbǎofótǎ。

     分作二分,一分奉釋迦牟尼佛,一分奉多寶佛塔。

     “wújìnyì,guānshìyīnpúsàyǒurúshìzìzàishénlì,yóuyúsuōpóshìjiè?!?

     “無盡意,觀世音菩薩有如是自在神力,游于娑婆世界?!?

     ěrshíwújìnyìpúsàyǐjìwènyuē:

     爾時無盡意菩薩以偈問曰:

     shìzūnmiàoxiānɡjù,wǒjīnzhònɡwènbǐ,fózǐhéyīnyuán,mínɡwéiguānshìyīn。

     世尊妙相具,我今重問彼,佛子何因緣,名為觀世音。

     jùzúmiàoxiānɡzūn,jìdáwújìnyì。rǔtīnɡguānyīnxínɡ,shànyīnɡzhūfānɡsuǒ,

     具足妙相尊,偈答無盡意。汝聽觀音行,善應諸方所,

     hónɡshìshēnrúhǎi,lìjiébùsīyì,shìduōqiānyìfó,fādàqīnɡjìnɡyuàn。

     宏誓深如海,歷劫不思議,侍多千億佛,發大清凈愿。

     wǒwéirǔluèshuō,wénmínɡjíjiànshēn,xīnniànbùkōnɡguò,nénɡmièzhūyǒukǔ。

     我為汝略說,聞名及見身,心念不空過,能滅諸有苦。

     jiǎshǐxìnɡhàiyì,tuīluòdàhuǒkēnɡ,niànbǐguānyīnlì,huǒkēnɡbiànchénɡchí。

     假使興害意,推落大火坑,念彼觀音力,火坑變成池。

     huòpiāoliújùhǎi,lónɡyúzhūguǐnán,niànbǐguānyīnlì,bōlànɡbùnénɡméi。

     或漂流巨海,龍魚諸鬼難,念彼觀音力,波浪不能沒。

     huòzàixūmífēnɡ、wéirénsuǒtuīduò,niànbǐguānyīnlì,rúrìxūkōnɡzhù。

     或在須彌峰、為人所推墮,念彼觀音力,如日虛空住。

     huòbèièrénzhú,duòluòjīngānɡshān,niànbǐguānyīnlì,bùnénɡsǔnyìmáo。

     或被惡人逐,墮落金剛山,念彼觀音力,不能損一毛。

     huòzhíyuànzéirào,gèzhídāojiāhài,niànbǐguānyīnlì,xiánjíqǐcíxīn。

     或值怨賊繞,各執刀加害,念彼觀音力,咸即起慈心。

     huòzāowánɡnánkǔ,línxínɡyùshòuzhōnɡ,niànbǐguānyīnlì,dāoxúnduànduànhuài。

     或遭王難苦,臨刑欲壽終,念彼觀音力,刀尋段段壞。

     huòqiújìnjiāsuǒ,shǒuzúbèiniǔxiè,niànbǐguānyīnlì,shìrándéjiětuō。

     或囚禁枷鎖,手足被杻械,念彼觀音力,釋然得解脫。

     zhòuzǔzhūdúyào、suǒyùhàishēnzhě,niànbǐguānyīnlì,háizheyúběnrén。

     咒詛諸毒藥、所欲害身者,念彼觀音力,還著于本人。

     huòyùèluóchà、dúlónɡzhūguǐděnɡ,niànbǐguānyīnlì,shíxībùgǎnhài。

     或遇惡羅剎、毒龍諸鬼等,念彼觀音力,時悉不敢害。

     ruòèshòuwéirào,lìyázhǎokěbù,niànbǐguānyīnlì,jízǒuwúbiānfānɡ。

     若惡獸圍繞,利牙爪可怖,念彼觀音力,疾走無邊方。

     yuánshéjífùxiē,qìdúyānhuǒrán,niànbǐguānyīnlì,xúnshēnɡzìhuíqù。

     蚖蛇及蝮蝎,氣毒煙火燃,念彼觀音力,尋聲自回去。

     yúnléigǔchèdiàn,jiànɡbáoshùdàyǔ,niànbǐguānyīnlì,yìnɡshídéxiāosàn。

     云雷鼓掣電,降雹澍大雨,念彼觀音力,應時得消散。

     zhònɡshēnɡbèikùnè,wúliànɡkǔbīshēn,guānyīnmiàozhìlì,nénɡjiùshìjiānkǔ。

     眾生被困厄,無量苦逼身,觀音妙智力,能救世間苦。

     jùzúshéntōnɡlì,guǎnɡxiūzhìfānɡbiàn,shífānɡzhūguótǔ,wúchàbúxiànshēn。

     具足神通力,廣修智方便,十方諸國土,無剎不現身。

     zhǒnɡzhǒnɡzhūèqù,dìyùguǐchùshenɡ,shēnɡlǎobìnɡsǐkǔ,yǐjiànxīlìnɡmiè。

     種種諸惡趣,地獄鬼畜生,生老病死苦,以漸悉令滅。

     zhēnguānqīnɡjìnɡguān,guǎnɡdàzhìhuìguān,

     真觀清凈觀,廣大智慧觀,

     bēiguānjícíguān,chánɡyuànchánɡzhānyǎnɡ。

     悲觀及慈觀,常愿常瞻仰。

     wúgòuqīnɡjìnɡguānɡ、huìrìpòzhūàn,nénɡfúzāifēnɡhuǒ,pǔmínɡzhàoshìjiān。

     無垢清凈光、慧日破諸闇,能伏災風火,普明照世間。

     bēitǐjièléizhèn,cíyìmiàodàyún,shùgānlùfǎyǔ,mièchúfánnǎoyàn。

     悲體戒雷震,慈意妙大云,澍甘露法雨,滅除煩惱焰。

     zhènɡsònɡjīnɡguānchù,bùwèijūnzhènzhōnɡ,

     諍訟經官處,怖畏軍陣中,

     niànbǐguānyīnlì,zhònɡyuànxītuìsàn。

     念彼觀音力,眾怨悉退散。

     miàoyīnguānshìyīn、fànyīnhǎicháoyīn,shènɡbǐshìjiānyīn,shìgùxūchánɡniàn。

     妙音觀世音、梵音海潮音,勝彼世間音,是故須常念。

     niànniànwùshēnɡyí。guānshìyīnjìnɡshènɡ,yúkǔnǎosǐè、nénɡwéizuòyīhù。

     念念勿生疑。觀世音凈圣,于苦惱死厄、能為作依怙。

     jùyìqiègōnɡdé,cíyǎnshìzhònɡshēnɡ,fújùhǎiwúliànɡ,shìgùyīnɡdǐnɡlǐ。

     具一切功德,慈眼視眾生,福聚海無量,是故應頂禮。

     ěrshíchídìpúsàjícónɡzuòqǐ,qiánbáifóyán:“shìzūn,ruòyǒuzhònɡshēnɡ、

     爾時持地菩薩即從座起,前白佛言:“世尊,若有眾生、

     wénshìguānshìyīnpúsàpǐn、zìzɑizhīyè,pǔménshìxiànshéntōnɡlìzhě,

     聞是觀世音菩薩品、自在之業,普門示現神通力者,

     dānɡzhīshìréngōnɡdébùshǎo?!眆óshuōshìpǔménpǐnshí,

     當知是人功德不少?!狈鹫f是普門品時,

     zhònɡzhōnɡbáwànsìqiānzhònɡshēnɡ,

     眾中八萬四千眾生,

     jiēfāwúděnɡděnɡānuòduōluósānmiǎosānpútíxīn。

     皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。

     免费网站色视频日本_日本精品久久久久精品三级18_成人免费无码婬片在线观看免费_亚洲一区二区国产精品一区二区

      1. <input id="mtcxz"><li id="mtcxz"><address id="mtcxz"></address></li></input>