1. <input id="mtcxz"><li id="mtcxz"><address id="mtcxz"></address></li></input>

     大悲咒快誦網
     大悲咒快誦網
     妙法蓮華經全文 妙法蓮華經譯文 妙法蓮華經注音 妙法蓮華經經典 妙法蓮華經視頻
     主頁/ 妙法蓮華經注音/ 文章正文

     卷二 信解品 第四(注音)

     導讀:爾時慧命須菩提、摩訶迦旃延、摩訶迦葉、摩訶目犍連,從佛所、聞未曾有法,世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記,發稀有心,歡喜踴躍,即從座起,整衣服...

     卷二 信解品 第四(注音)

     ěr shí huì mìng xū pú tí、mó hē jiā zhān yán、mó hē jiā yè、

     爾時慧命須菩提、摩訶迦旃延、摩訶迦葉、

     mó hē mù jiān lián,cóng fó suǒ wén wèi céng yǒu fǎ,

     摩訶目犍連,從佛所聞未曾有法,

     shì zūn shòu shè lì fú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì,fā xī yǒu xīn,

     世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記,發希有心,

     huān xǐ yǒng yuè,jí cóng zuò qǐ,zhěng yī fu piān tǎn yòu jiān,

     歡喜踴躍,即從座起,整衣服偏袒右肩,

     yòu xī zhuó dì,yì xīn hé zhǎng,qǔ gōng gōng jìng,

     右膝著地,一心合掌,曲躬恭敬,

     zhān yǎng zūn yán ér bái fó yán:wǒ děng jū sēng zhī shǒu,

     瞻仰尊顏而白佛言:我等居僧之首,

     nián bìng xiǔ mài,zì wèi yǐ dé niè pán,wú suǒ kān rèn,

     年并朽邁,自謂已得涅槃,無所堪任,

     bú fù jìn qiú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

     不復進求阿耨多羅三藐三菩提。

     shì zūn wǎng xī shuō fǎ jì jiǔ,wǒ shí zài zuò,shēn tǐ pí xiè,

     世尊往昔說法既久,我時在座,身體疲懈,

     dàn niàn kōng、wú xiàng、wú zuò,yú pú sà fǎ,you xì shén tōng、

     但念空、無相、無作,于菩薩法,游戲神通、

     jìng fó guó tǔ、chéng jiù zhòng shēng,xīn bù xǐ lè。suǒ yǐ zhě hé?

     凈佛國土、成就眾生,心不喜樂。所以者何?

     shì zūn lìng wǒ děng chū yú sān jiè,dé niè pán zhèng。

     世尊令我等出于三界,得涅槃證。

     yòu jīn wǒ děng nián yǐ xiǔ mài,

     又今我等年已朽邁,

     yú fó jiào huà pú sà ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

     于佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提,

     bù shēng yī niàn hào lè zhī xīn。wǒ děng jīn yú fó qián,

     不生一念好樂之心。我等今于佛前,

     wén shòu shēng wén ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì,

     聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩提記,

     xīn shèn huān xǐ,dé wèi céng yǒu。bú wèi yú jīn,

     心甚歡喜,得未曾有。不謂于今,

     hū rán dé wén xī yǒu zhī fǎ,shēn zì qìng xìng,huò dà shàn lì,

     忽然得聞希有之法,深自慶幸,獲大善利,

     wú liàng zhēn bǎo、bù qiú zì dé。

     無量珍寶、不求自得。

     shì zūn!wǒ děng jīn zhě lè shuō pì yù yǐ míng sī yì。pì ruò yǒu rén,

     世尊!我等今者樂說譬喻以明斯義。譬若有人,

     nián jì yòu zhì,shè fù táo shì,jiǔ zhù tā guó,huò shí、èr shí,

     年既幼稚,舍父逃逝,久住他國,或十、二十,

     zhì wǔ shí suì,nián jì zhǎng dà,jiā fù qióng kùn,

     至五十歲,年既長大,加復窮困,

     chí chěng sì fāng yǐ qiú yī shí。jiàn jiàn you xíng,yù xiàng běn guó。

     馳騁四方以求衣食。漸漸游行,遇向本國。

     qí fù xiān lái,qiú zǐ bù dé,zhōng zhǐ yī chéng。qí jie dà fù,

     其父先來,求子不得,中止一城。其家大富,

     cái bǎo wú liàng,jīn、yín、liú lí、shān hú、hǔ pò、bō li、zhū děng,

     財寶無量,金、銀、琉璃、珊瑚、琥珀、玻瓈、珠等,

     qí zhū cāng kù,xī jiē yíng yì;duō yǒu tóng pú、chén zuǒ、lì mín;

     其諸倉庫,悉皆盈溢;多有僮仆、臣佐、吏民;

     xiàng mǎ chē chéng,niú yáng wú shù,chū rù xī lì,nǎi biàn tā guó,

     象馬車乘,牛羊無數,出入息利,乃遍他國,

     shāng gū gǔ kè yì shèn zhòng duō。shí pín qióng zǐ you zhū jù luò,

     商估賈客亦甚眾多。時貧窮子游諸聚落,

     jīng lì guó yì,suì dào qí fù suǒ zhǐ zhī chéng。fù mǔ niàn zǐ,

     經歷國邑,遂到其父所止之城。父母念子,

     yǔ zǐ lí bié wǔ shí yú nián,ér wèi céng xiàng rén shuō rú cǐ shì,

     與子離別五十余年,而未曾向人說如此事,

     dàn zì sī wéi,xīn huái huǐ hèn,zì niàn lǎo xiǔ,duō yǒu cái wù,

     但自思惟,心懷悔恨,自念老朽,多有財物,

     jīn yín zhēn bǎo,cāng kù yíng yì;wú yǒu zǐ xī,yí dàn zhōng mò,

     金銀珍寶,倉庫盈溢;無有子息,一旦終歿,

     cái wù sàn shī,wú suǒ wěi fù。shì yǐ yīn qín měi yì qí zǐ,fù zuò shì niàn:

     財物散失,無所委付。是以殷勤每憶其子,復作是念:

     wǒ ruò dé zǐ,wěi fù cái wù,tǎn rán kuài lè,wú fù yōu lǜ。

     我若得子,委付財物,坦然快樂,無復憂慮。

     shì zūn!ěr shí qióng zǐ yōng lìn zhǎn zhuǎn yù dào fù shè,zhù lì mén cè。

     世尊!爾時窮子傭賃展轉遇到父舍,住立門側。

     yáo jiàn qí fù、jù shī zǐ chuáng,bǎo jǐ chéng zú,zhū pó luó mén、

     遙見其父、踞師子床,寶幾承足,諸婆羅門、

     chà lì、jū shì jiē gōng jìng wéi rào,yǐ zhēn zhū yīng luò,jià zhí qiān wàn,

     剎利、居士皆恭敬圍繞,以真珠瓔珞,價直千萬,

     zhuāng yán qí shēn;lì mín、tóng pú,shǒu zhí bái fú,shì lì zuǒ yòu。

     莊嚴其身;吏民、僮仆,手執白拂,侍立左右。

     fù yǐ bǎo zhàng,chuí zhū huá fān,xiāng shuǐ sǎ dì,

     覆以寶帳,垂諸華幡,香水灑地,

     sàn zhòng míng huá,luó liè bǎo wù,chū nèi qǔ yǔ,

     散眾名華,羅列寶物,出內取予,

     yǒu rú shì děng zhǒng zhǒng yán shì,wēi dé tè zūn。

     有如是等種種嚴飾,威德特尊。

     qióng zǐ jiàn fù yǒu dà lì shì,jí huái kǒng bù,huǐ lái zhì cǐ。

     窮子見父有大力勢,即懷恐怖,悔來至此。

     qiè zuò shì niàn:cǐ huò shì wáng,huò shì wáng děng,

     竊作是念:此或是王,或是王等,

     fēi wǒ yōng lì dé wù zhī chù。bù rú wǎng zhì pín lǐ,sì lì yǒu dì,

     非我傭力得物之處。不如往至貧里,肆力有地,

     yī shí yì dé。ruò jiǔ zhù cǐ,huò jiàn bī pò,qiáng shǐ wǒ zuò。

     衣食易得。若久住此,或見逼迫,強使我作。

     zuò shì niàn yǐ,jí zǒu ér qù。

     作是念已,疾走而去。

     shí fù zhǎng zhě yú shī zǐ zuò,jiàn zǐ biàn shí,xīn dà huān xǐ,

     時富長者于師子座,見子便識,心大歡喜,

     jí zuò shì niàn:wǒ cái wù kù zàng,jīn yǒu suǒ fù。

     即作是念:我財物庫藏,今有所付。

     wǒ cháng sī niàn cǐ zǐ,wú yóu jiàn zhī,ér hū zì lái,shèn shì wǒ yuàn。

     我常思念此子,無由見之,而忽自來,甚適我愿。

     wǒ suī nián xiǔ,yóu gù tān xī。jí qiǎn bàng rén,jí zhuī jiāng huán。

     我雖年朽,猶故貪惜。即遣傍人,急追將還。

     ěr shí shǐ zhě,jí zǒu wǎng zhuō。qióng zǐ jīng è,chēng yuàn dà huàn:

     爾時使者,疾走往捉。窮子驚愕,稱怨大喚:

     wǒ bù xiāng fàn,hé wéi jiàn zhuō?shǐ zhě zhí zhī yù jí,

     我不相犯,何為見捉?使者執之愈急,

     qiáng qiān jiāng huán。yú shì qióng zǐ,zì niàn wú zuì,ér bèi qiú zhí,

     強牽將還。于是窮子,自念無罪,而被囚執,

     cǐ bì dìng sǐ;zhuǎn gèng huáng bù,mèn jué bì dì。fù yáo jiàn zhī,

     此必定死;轉更惶怖,悶絕躃地。父遙見之,

     ér yǔ shǐ yán:bù xū cǐ rén,wù qiáng jiàng lái。yǐ lěng shuǐ sǎ miàn,

     而語使言:不需此人,勿強將來。以冷水灑面,

     lìng dé xǐng wù,mò fù yǔ yǔ。suǒ yǐ zhě hé?fù zhī qí zǐ zhì yì xià liè,

     令得醒悟,莫復與語。所以者何?父知其子志意下劣,

     zì zhī háo guì wéi zǐ suǒ nán,shěn zhī shì zǐ ér yǐ fāng biàn,

     自知豪貴為子所難,審知是子而以方便,

     bù yǔ tā rén yún shì wǒ zǐ。shǐ zhě yǔ zhī:wǒ jīn fàng rǔ,suí yì suǒ qù。

     不語他人云是我子。使者語之:我今放汝,隨意所趣。

     qióng zǐ huān xǐ,dé wèi céng yǒu,cóng dì ér qǐ,wǎng zhì pín li、

     窮子歡喜,得未曾有,從地而起,往至貧里、

     yǐ qiú yī shí。ěr shí zhǎng zhě jiāng yù yòu yǐn qí zǐ ér shè fāng biàn,

     以求衣食。爾時長者將欲誘引其子而設方便,

     mì qiǎn èr rén,xíng sè qiáo cuì wú wēi dé zhě:rǔ kě yì bǐ,

     密遣二人,形色憔悴無威德者:汝可詣彼,

     xú yǔ qióng zǐ:cǐ yǒu zuò chù,bèi yǔ rǔ zhí。qióng zǐ ruò xǔ,

     徐語窮子:此有作處,倍予汝直。窮子若許,

     jiāng lái shǐ zuò。ruò yán:yù hé suǒ zuò?biàn kě yǔ zhī:

     將來使作。若言:欲何所作?便可語之:

     gù rǔ chú fèn。wǒ děng èr rén yì gòng rǔ zuò。

     雇汝除糞。我等二人亦共汝作。

     shí èr shǐ rén jí qiú qióng zǐ,jì yǐ dé zhī,jù chén shàng shì。

     時二使人即求窮子,既已得之,具陳上事。

     ěr shí qióng zǐ xiān qǔ qí jià,xún yǔ chú fèn。qí fù jiàn zǐ,

     爾時窮子先取其價,尋與除糞。其父見子,

     mǐn ér guài zhī。yòu yǐ tā rì,yú chuāng yǒu zhōng yáo jiàn zǐ shēn,

     愍而怪之。又以他日,于窗牖中遙見子身,

     léi shòu qiáo cuì,fèn tǔ chén bèn,wū huì bú jìng。jí tuō yīng luò、

     羸瘦憔悴,糞土塵坌,污穢不凈。即脫瓔珞、

     xì ruǎn shàng fú、yán shì zhī jù,gèng zhuó cū bì gòu nì zhī yī,

     細軟上服、嚴飾之具,更著粗弊垢膩之衣,

     chén tǔ bèn shēn,yòu shǒu zhí chí chú fèn zhī qì,zhuàng yǒu suǒ wèi。

     塵土坌身,右手執持除糞之器,狀有所畏。

     yǔ zhū zuò rén:rǔ děng qín zuò,wù dé xiè xī。yǐ fāng biàn gù,

     語諸作人:汝等勤作,勿得懈息。以方便故,

     dé jìn qí zǐ。hòu fù gào yán:duō,nán zǐ!rǔ cháng cǐ zuò,

     得近其子。后復告言:咄,男子!汝常此作,

     wù fù yú qù,dāng jiā rǔ jià。zhū yǒu suǒ xū pén qì mǐ miàn yán cù zhī shǔ,

     勿復余去,當加汝價。諸有所需盆器米面鹽醋之屬,

     mò zì yí nán,yì yǒu lǎo bì shǐ rén xū zhě xiāng jǐ,hǎo zì ān yì。

     莫自疑難,亦有老弊使人需者相給,好自安意。

     wǒ rú rǔ fù,wù fù yōu lǜ。suǒ yǐ zhě hé?wǒ nián lǎo dà,

     我如汝父,勿復憂慮。所以者何?我年老大,

     ér rǔ shǎo zhuàng,rǔ cháng zuò shí,wú yǒu qī dài chēn hèn yuàn yán,

     而汝少壯,汝常作時,無有欺怠嗔恨怨言,

     dū bú jiàn rǔ yǒu cǐ zhū è,rú yú zuò rén。zì jīn yǐ hòu,rú suǒ shēng zǐ。

     都不見汝有此諸惡,如余作人。自今已后,如所生子。

     jí shí zhǎng zhě、gèng yǔ zuò zì,míng zhī wéi ér。

     即時長者、更予作字,名之為兒。

     ěr shí qióng zǐ suī xīn cǐ yù,yóu gù zì wèi kè zuò jiàn rén。

     爾時窮子雖欣此遇,猶故自謂客作賤人。

     yóu shì zhī gù,yú èr shí nián zhōng cháng lìng chú fèn。guò shì yǐ hòu,

     由是之故,于二十年中常令除糞。過是已后,

     xīn xiàng tǐ xìn,rù chū wú nàn,rán qí suǒ zhǐ yóu zài běn chù。

     心相體信,入出無難,然其所止猶在本處。

     shì zūn,ěr shí zhǎng zhě yǒu jí,zì zhī jiāng sǐ bù jiǔ。yǔ qióng zǐ yán:

     世尊,爾時長者有疾,自知將死不久。語窮子言:

     wǒ jīn duō yǒu jīn yín zhēn bǎo,cāng kù yíng yì,qí zhōng duō shǎo、

     我今多有金銀珍寶,倉庫盈溢,其中多少、

     suǒ yīng qǔ yǔ,rǔ xī zhī zhī。wǒ xīn rú shì,dāng tǐ cǐ yì。suǒ yǐ zhě hé?

     所應取予,汝悉知之。我心如是,當體此意。所以者何?

     jīn wǒ yǔ rǔ,biàn wéi bú yì,yí jiā yòng xīn,wú lìng lòu shī。

     今我與汝,便為不異,宜加用心,無令漏失。

     ěr shí qióng zǐ,jí shòu jiào chì,lǐng zhī zhòng wù,

     爾時窮子,即受教敕,領知眾物,

     jīn yín zhēn bǎo jí zhū kù zàng,ér wú xī qǔ yī cān zhī yì。

     金銀珍寶及諸庫藏,而無睎取一餐之意。

     rán qí suǒ zhǐ gù zài běn chù,xià liè zhī xīn yì wèi néng shè。

     然其所止故在本處,下劣之心亦未能舍。

     fù jīng shǎo shí,fù zhī zǐ yì jiàn yǐ tōng tài,chéng jiù dà zhì,zì bǐ xiān xīn。

     復經少時,父知子意漸已通泰,成就大志,自鄙先心。

     lín yù zhōng shí,ér mìng qí zǐ bìng huì qīn zú、guó wáng、dà chén、

     臨欲終時,而命其子并會親族、國王、大臣、

     chà lì、jū shì,jiē xī yǐ jí,jí zì xuān yán:zhū jūn dāng zhī!cǐ shì wǒ zǐ,

     剎利、居士,皆悉已集,即自宣言:諸君當知!此是我子,

     wǒ zhī suǒ shēng。yú mǒu chéng zhōng、shè wú táo zǒu,

     我之所生。于某城中、舍吾逃走,

     líng píng xīn kǔ wǔ shí yú nián,qí běn zì mǒu。wǒ míng mǒu jiǎ,

     竛竮辛苦五十余年,其本字某。我名某甲,

     xī zài běn chéng huái yōu tuī mì,hū yú cǐ jiān yù huì dé zhī。

     昔在本城懷憂推覓,忽于此間遇會得之。

     cǐ shí wǒ zǐ,wǒ shí qí fù。jīn wǒ suǒ yǒu yí qiè cái wù,jiē shì zǐ yǒu,

     此實我子,我實其父。今我所有一切財物,皆是子有,

     xiān suǒ chū nèi,shì zǐ suǒ zhī。shì zūn!shì shí qióng zǐ wén fù cǐ yán,

     先所出內,是子所知。世尊!是時窮子聞父此言,

     jí dà huān xǐ,dé wèi céng yǒu,ér zuò shì niàn:

     即大歡喜,得未曾有,而作是念:

     wǒ běn wú xīn yǒu suǒ xī qiú,jīn cǐ bǎo zàng zì rán ér zhì。

     我本無心有所希求,今此寶藏自然而至。

     shì zūn!dà fù zhǎng zhě zé shì rú lái,wǒ děng jiē sì fó zǐ,

     世尊!大富長者則是如來,我等皆似佛子,

     rú lái cháng shuō wǒ děng wéi zǐ。shì zūn!wǒ děng yǐ sān kǔ gù,

     如來常說我等為子。世尊!我等以三苦故,

     yú shēng sǐ zhōng shòu zhū rè nǎo,mí huò wú zhī,lè zhuó xiǎo fǎ。

     于生死中受諸熱惱,迷惑無知,樂著小法。

     jīn rì shì zūn lìng wǒ děng sī wéi,juān chú zhū fǎ xì lùn zhī fèn,

     今日世尊令我等思惟,捐除諸法戲論之糞,

     wǒ děng yú zhōng qín jiā jīng jìn,dé zhì niè pán yī rì zhī jià。

     我等于中勤加精進,得至涅槃一日之價。

     jì dé cǐ yǐ,xīn dà huān xǐ,zì yǐ wéi zú,biàn zì wèi yán:

     既得此已,心大歡喜,自以為足,便自謂言:

     yú fó fǎ zhōng qín jīng jìn gù,suǒ dé hóng duō。

     于佛法中勤精進故,所得宏多。

     rán shì zūn xiān zhī wǒ děng,xīn zhuó bì yù,lè yú xiǎo fǎ,

     然世尊先知我等,心著弊欲,樂于小法,

     biàn jiàn zòng shè,bù wéi fēn bié:

     便見縱舍,不為分別:

     rǔ děng dāng yǒu rú lái zhī jiàn bǎo zàng zhī fēn。shì zūn yǐ fāng biàn lì,

     汝等當有如來知見寶藏之分。世尊以方便力,

     shuō rú lái zhì huì。wǒ děng cóng fó,dé niè pán yī rì zhī jià,

     說如來智慧。我等從佛,得涅槃一日之價,

     yǐ wéi dà dé;yú cǐ dà chéng,wú yǒu zhì qiú。

     以為大得;于此大乘,無有志求。

     wǒ děng yòu yīn rú lái zhì huì,wèi zhū pú sà kāi shì yǎn shuō,

     我等又因如來智慧,為諸菩薩開示演說,

     ér zì yú cǐ wú yǒu zhì yuàn。suǒ yǐ zhě hé?fó zhī wǒ děng xīn lè xiǎo fǎ,

     而自于此無有志愿。所以者何?佛知我等心樂小法,

     yǐ fāng biàn lì、suí wǒ děng shuō;ér wǒ děng bù zhī zhēn shì fó zǐ。

     以方便力、隨我等說;而我等不知真是佛子。

     jīn wǒ děng fāng zhī shì zūn,yú fó zhì huì wú suǒ lìn xī。suǒ yǐ zhě hé?

     今我等方知世尊,于佛智慧無所吝惜。所以者何?

     wǒ děng xī lái zhēn shì fó zǐ,ér dàn lè xiǎo fǎ,

     我等昔來真是佛子,而但樂小法,

     ruò wǒ děng yǒu lè dà zhī xīn,fó zé wèi wǒ shuō dà chéng fǎ。

     若我等有樂大之心,佛則為我說大乘法。

     jīn cǐ jīng zhōng wéi shuō yī chéng,ér xī yú pú sà qián,

     今此經中唯說一乘,而昔于菩薩前,

     huǐ zǐ shēng wén lè xiǎo fǎ zhě,rán fó shí yǐ dà chéng jiào huà。

     毀呰聲聞樂小法者,然佛實以大乘教化。

     shì gù wǒ děng,shuō běn wú xīn yǒu suǒ xī qiú。

     是故我等,說本無心有所睎求。

     jīn fǎ wáng dà bǎo zì rán ér zhì,rú fó zǐ suǒ yīng dé zhě jiē yǐ dé zhī。

     今法王大寶自然而至,如佛子所應得者皆已得之。

     ěr shí mó hē jiā yè yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

     爾時摩訶迦葉欲重宣此義,而說偈言:

     wǒ děng jīn rì、wén fó yīn jiào,

     我等今日、聞佛音教,

     huān xǐ yǒng yuè,dé wèi céng yǒu。

     歡喜踴躍,得未曾有。

     fó shuō shēng wén,dāng dé zuò fó,

     佛說聲聞,當得作佛,

     wú shàng bǎo jù,bù qiú zì dé。

     無上寶聚,不求自得。

     pì rú tóng zǐ,yòu zhì wú shí,

     譬如童子,幼稚無識,

     shě fù táo shì,yuǎn dào tā tǔ,

     舍父逃逝,遠到他土,

     zhōu liú zhū guó、wǔ shí yú nián。

     周流諸國、五十余年。

     qí fù yōu niàn,sì fāng tuī qiú,

     其父憂念,四方推求,

     qiú zhī jì pí,dùn zhǐ yī chéng,

     求之既疲,頓止一城,

     zào lì shě zhái,wǔ yù zì yú。

     造立舍宅,五欲自娛。

     qí jiā jù fù,duō zhū jīn yín、

     其家巨富,多諸金銀、

     chē qú mǎ nǎo、zhēn zhū liú lí、

     硨磲瑪瑙、真珠琉璃、

     xiàng mǎ niú yáng、niǎn yú chē chéng、

     象馬牛羊、輦輿車乘、

     tián yè tóng pú,rén mín zhòng duō,

     田業僮仆,人民眾多,

     chū rù xī lì、nǎi biàn tā guó,

     出入息利、乃遍他國,

     shāng gū gǔ rén、wú chù bù yǒu,

     商估賈人、無處不有,

     qiān wàn yì zhòng、wéi rào gōng jìng,

     千萬億眾、圍繞恭敬,

     cháng wéi wáng zhě,zhī suǒ ài niàn,

     常為王者,之所愛念,

     qún chén háo zú,jiē gòng zōng zhòng。

     群臣豪族,皆共宗重。

     yǐ zhū yuán gù,wǎng lái zhě zhòng,

     以諸緣故,往來者眾,

     háo fù rú shì,yǒu dà lì shì。

     豪富如是,有大力勢。

     ér nián xiǔ mài,yì yōu niàn zǐ,

     而年朽邁,益憂念子,

     sù yè wéi niàn,sǐ shí jiāng zhì,

     夙夜惟念,死時將至,

     chī zǐ shě wǒ,wǔ shí yú nián,

     癡子舍我,五十余年,

     kù cáng zhū wù、dāng rú zhī hé。

     庫藏諸物、當如之何。

     ěr shí qióng zǐ,qiú suǒ yī shí,

     爾時窮子,求索衣食,

     cóng yì zhì yì、cóng guó zhì guó,

     從邑至邑、從國至國,

     huò yǒu suǒ dé,huò wú suǒ dé,

     或有所得,或無所得,

     jī è léi shòu,tǐ shēng chuāng xuǎn,

     饑餓羸瘦,體生瘡癬,

     jiàn cì jīng lì,dào fù zhù chéng,

     漸次經歷,到父住城,

     yōng lìn zhǎn zhuǎn,suì zhì fù shě。

     傭賃展轉,遂至父舍。

     ěr shí zhǎng zhě,yú qí mén nèi、

     爾時長者,于其門內、

     shī dà bǎo zhàng,chù shī zǐ zuò,

     施大寶帳,處師子座,

     juàn shǔ wéi rào,zhū rén shì wèi,

     眷屬圍繞,諸人侍衛,

     huò yǒu jì suàn,jīn yín bǎo wù,

     或有計算,金銀寶物,

     chū nèi cái chǎn,zhù jì quàn shū。

     出內財產,注記券疏。

     qióng zǐ jiàn fù,háo guì zūn yán,

     窮子見父,豪貴尊嚴,

     wèi shì guó wáng、ruò guó wáng děng,

     謂是國王、若國王等,

     jīng bù zì guài,hé gù zhì cǐ。

     驚怖自怪,何故至此。

     fù zì niàn yán,wǒ ruò jiǔ zhù,

     覆自念言,我若久住,

     huò jiàn bī pò,qiáng qū shǐ zuò。

     或見逼迫,強驅使作。

     sī wéi shì yǐ,chí zǒu ér qù,

     思惟是已,馳走而去,

     jiè wèn pín lǐ,yù wǎng yōng zuò。

     借問貧里,欲往傭作。

     zhǎng zhě shì shí、zài shī zǐ zuò,

     長者是時、在師子座,

     yáo jiàn qí zǐ,mò ér shí zhī,

     遙見其子,默而識之,

     jí chì shǐ zhě、zhuī zhuō jiāng lái。

     即敕使者、追捉將來。

     qióng zǐ jīng huàn,mí mèn bì dì,

     窮子驚喚,迷悶躄地,

     shì rén zhí wǒ,bì dāng jiàn shā,

     是人執我,必當見殺,

     hé yòng yī shí、shǐ wǒ zhì cǐ。

     何用衣食、使我至此。

     zhǎng zhě zhī zǐ,yú chī xiá liè,

     長者知子,愚癡狹劣,

     bù xìn wǒ yán,bù xìn shì fù。

     不信我言,不信是父。

     jí yǐ fāng biàn,gèng qiǎn yú rén,

     即以方便,更遣余人,

     miǎo mù cuó lòu、wú wēi dé zhě,

     眇目矬陋、無威德者,

     rǔ kě yǔ zhī,yún dāng xiāng gù,

     汝可語之,云當相雇,

     chú zhū fèn huì,bèi yǔ rǔ jià。

     除諸糞穢,倍與汝價。

     qióng zǐ wén zhī,huān xǐ suí lái,

     窮子聞之,歡喜隨來,

     wéi chú fèn huì,jìng zhū fáng shè。

     為除糞穢,凈諸房舍。

     zhǎng zhě yú yǒu、cháng jiàn qí zǐ,

     長者于牖、常見其子,

     niàn zǐ yú liè,lè wéi bǐ shì。

     念子愚劣,樂為鄙事。

     yú shì zhǎng zhě,zhù bì gòu yī,

     于是長者,著敝垢衣,

     zhí chú fèn qì,wǎng dào zǐ suǒ,

     執除糞器,往到子所,

     fāng biàn fù jìn,yǔ lìng qín zuò。

     方便附近,語令勤作。

     jì yì rǔ jià,bìng tú zú yóu,

     既益汝價,并涂足油,

     yǐn shí chōng zú,jiàn xí hòu nuǎn,

     飲食充足,薦席厚暖,

     rú shì kǔ yán、rǔ dāng qín zuò,

     如是苦言、汝當勤作,

     yòu yǐ ruǎn yǔ、ruò rú wǒ zǐ。

     又以軟語、若如我子。

     zhǎng zhě yǒu zhì,jiàn lìng rù chū,

     長者有智,漸令入出,

     jīng èr shí nián,zhí zuò jiā shì,

     經二十年,執作家事,

     shì qí jīn yín、zhēn zhū bō lí、

     示其金銀、真珠玻璃、

     zhū wù chū rù,jiē shǐ lìng zhī。

     諸物出入,皆使令知。

     yóu chù mén wài,zhǐ xiǔ cǎo ān,

     猶處門外,止宿草庵,

     zì niàn pín shì,wǒ wú cǐ wù。

     自念貧事,我無此物。

     fù zhī zǐ xīn,jiàn yǐ guǎng dà,

     父知子心,漸已廣大,

     yù yǔ cái wù,jí jù qīn zú、

     欲與財物,即聚親族、

     guó wáng dà chén、shā lì jū shì。

     國王大臣、剎利居士。

     yú cǐ dà zhòng,shuō shì wǒ zǐ,

     于此大眾,說是我子,

     shě wǒ tā háng、jīng wǔ shí suì,

     舍我他行、經五十歲,

     zì jiàn zǐ lái、yǐ èr shí nián,

     自見子來、已二十年,

     xī yú mǒu chéng,ér shī shì zǐ,

     昔于某城,而失是子,

     zhōu háng qiú suǒ,suì lái zhì cǐ。

     周行求索,遂來至此。

     fán wǒ suǒ yǒu、shě zhái rén mín,

     凡我所有、舍宅人民,

     xī yǐ fù zhī,zì qí suǒ yòng。

     悉以付之,恣其所用。

     zǐ niàn xī pín,zhì yì xià liè,

     子念昔貧,志意下劣,

     jīn yú fù suǒ、dà huò zhēn bǎo,

     今于父所、大獲珍寶,

     bìng jí shě zhái、yí qiè cái wù,

     并及舍宅、一切財物,

     shèn dà huān xǐ,dé wèi céng yǒu。

     甚大歡喜,得未曾有。

     fó yì rú shì,zhī wǒ lè xiǎo,

     佛亦如是,知我樂小,

     wèi céng shuō yán,rǔ děng zuò fó,

     未曾說言,汝等作佛,

     ér shuō wǒ děng,dé zhū wú lòu,

     而說我等,得諸無漏,

     chéng jiù xiǎo chéng、shēng wén dì zǐ。

     成就小乘、聲聞弟子。

     fó chì wǒ děng,shuō zuì shàng dào,

     佛敕我等,說最上道,

     xiū xí cǐ zhě,dāng dé chéng fó。

     修習此者,當得成佛。

     wǒ chéng fó jiào,wéi dà pú sà,

     我承佛教,為大菩薩,

     yǐ zhū yīn yuán、zhǒng zhǒng pì yù、

     以諸因緣、種種譬喻、

     ruò gān yán cí、shuō wú shàng dào。

     若干言辭、說無上道。

     zhū fó zǐ děng、cóng wǒ wén fǎ,

     諸佛子等、從我聞法,

     rì yè sī wéi,jīng qín xiū xí。

     日夜思惟,精勤修習。

     shì shí zhū fó,jí shòu qí jì,

     是時諸佛,即授其記,

     rǔ yú lái shì、dāng dé zuò fó,

     汝于來世、當得作佛,

     yí qiè zhū fó,mì cáng zhī fǎ,

     一切諸佛,秘藏之法,

     dàn wéi pú sà,yǎn qí shí shì,

     但為菩薩,演其實事,

     ér bù wéi wǒ,shuō sī zhēn yào。

     而不為我,說斯真要。

     rú bǐ qióng zǐ、dé jìn qí fù,

     如彼窮子、得近其父,

     suī zhī zhū wù,xīn bù xī qǔ。

     雖知諸物,心不希取。

     wǒ děng suī shuō,fó fǎ bǎo zàng,

     我等雖說,佛法寶藏,

     zì wú zhì yuàn,yì fù rú shì。

     自無志愿,亦復如是。

     wǒ děng nèi miè,zì wèi wéi zú,

     我等內滅,自謂為足,

     wéi le cǐ shì,gèng wú yú shì。

     唯了此事,更無余事。

     wǒ děng ruò wén,jìng fó guó tǔ,

     我等若聞,凈佛國土,

     jiào huà zhòng shēng,dōu wú xīn lè。

     教化眾生,都無欣樂。

     suǒ yǐ zhě hé,yí qiè zhū fǎ,

     所以者何,一切諸法,

     jiē xī kōng jì,wú shēng wú miè,

     皆悉空寂,無生無滅,

     wú dà wú xiǎo,wú lòu wú wéi,

     無大無小,無漏無為,

     rú shì sī wéi,bù shēng xǐ lè。

     如是思惟,不生喜樂。

     wǒ děng cháng yè,yú fó zhì huì,

     我等長夜,于佛智慧,

     wú tān wú zhù,wú fù zhì yuàn,

     無貪無著,無復志愿,

     ér zì yú fǎ、wèi shì jiū jìng。

     而自于法、謂是究竟。

     wǒ děng cháng yè、xiū xí kōng fǎ,

     我等長夜、修習空法,

     dé tuō sān jiè,kǔ nǎo zhī huàn,

     得脫三界,苦惱之患,

     zhù zuì hòu shēn、yǒu yú niè pán。

     住最后身、有余涅槃。

     fó suǒ jiào huà,dé dào bù xū,

     佛所教化,得道不虛,

     zé wéi yǐ dé,bào fó zhī ēn。

     則為已得,報佛之恩。

     wǒ děng suī wéi,zhū fó zǐ děng,

     我等雖為,諸佛子等,

     shuō pú sà fǎ、yǐ qiú fó dào,

     說菩薩法、以求佛道,

     ér yú shì fǎ、yǒng wú yuàn lè。

     而于是法、永無愿樂。

     dǎo shī jiàn shě,guān wǒ xīn gù,

     導師見舍,觀我心故,

     chū bù quàn jìn、shuō yǒu shí lì。

     初不勸進、說有實利。

     rú fù zhǎng zhě,zhī zǐ zhì liè,

     如富長者,知子志劣,

     yǐ fāng biàn lì、róu fú qí xīn,

     以方便力、柔伏其心,

     rán hòu nǎi fù,yí qiè cái wù。

     然后乃付,一切財物。

     fó yì rú shì、xiàn xī yǒu shì,

     佛亦如是、現稀有事,

     zhī lè xiǎo zhě,yǐ fāng biàn lì、

     知樂小者,以方便力、

     tiáo fú qí xīn,nǎi jiào dà zhì。

     調伏其心,乃教大智。

     wǒ děng jīn rì、dé wèi céng yǒu,

     我等今日、得未曾有,

     fēi xiān suǒ wàng,ér jīn zì dé,

     非先所望,而今自得,

     rú bǐ qióng zǐ,dé wú liàng bǎo。

     如彼窮子,得無量寶。

     shì zūn wǒ jīn,dé dào dé guǒ,

     世尊我今,得道得果,

     yú wú lòu fǎ、dé qīng jìng yǎn。

     于無漏法、得清凈眼。

     wǒ děng cháng yè、chí fó jìng jiè,

     我等長夜、持佛凈戒,

     shǐ yú jīn rì,dé qí guǒ bào,

     始于今日,得其果報,

     fǎ wáng fǎ zhōng、jiǔ xiū fàn háng,

     法王法中、久修梵行,

     jīn dé wú lòu、wú shàng dà guǒ。

     今得無漏、無上大果。

     wǒ děng jīn zhě、zhēn shì shēng wén,

     我等今者、真是聲聞,

     yǐ fó dào shēng、lìng yí qiè wén。

     以佛道聲、令一切聞。

     wǒ děng jīn zhě、zhēn ā luó hàn,

     我等今者、真阿羅漢,

     yú zhū shì jiān、tiān rén mó fàn,

     于諸世間、天人魔梵,

     pǔ yú qí zhōng、yìng shòu gōng yǎng。

     普于其中、應受供養。

     shì zūn dà ēn,yǐ xī yǒu shì,

     世尊大恩,以稀有事,

     lián mǐn jiào huà、lì yì wǒ děng,

     憐愍教化、利益我等,

     wú liàng yì jié、shuí néng bào zhě。

     無量億劫、誰能報者。

     shǒu zú gōng jǐ,tóu dǐng lǐ jìng,

     手足供給,頭頂禮敬,

     yí qiè gōng yǎng,jiē bù néng bào。

     一切供養,皆不能報。

     ruò yǐ dǐng dài,liǎng jiān hé fù,

     若以頂戴,兩肩荷負,

     yú héng shā jié、jìn xīn gōng jìng,

     于恒沙劫、盡心恭敬,

     yòu yǐ měi shàn、wú liàng bǎo yī、

     又以美膳、無量寶衣、

     jí zhū wò jù、zhǒng zhǒng tāng yào,

     及諸臥具、種種湯藥,

     niú tóu zhān tán、jí zhū zhēn bǎo、

     牛頭栴檀、及諸珍寶、

     yǐ qǐ tǎ miào,bǎo yī bù dì,

     以起塔廟,寶衣布地,

     rú sī děng shì,yǐ yòng gōng yǎng,

     如斯等事,以用供養,

     yú héng shā jié,yì bù néng bào。

     于恒沙劫,亦不能報。

     zhū fó xī yǒu、wú liàng wú biān、

     諸佛稀有、無量無邊、

     bù kě sī yì、dà shén tōng lì,

     不可思議、大神通力,

     wú lòu wú wéi,zhū fǎ zhī wáng,

     無漏無為,諸法之王,

     néng wéi xià liè、rěn yú sī shì,

     能為下劣、忍于斯事,

     qǔ xiāng fán fū,suí yí wéi shuō。

     取相凡夫,隨宜為說。

     zhū fó yú fǎ,dé zuì zì zài,

     諸佛于法,得最自在,

     zhī zhū zhòng shēng,zhǒng zhǒng yù lè、

     知諸眾生,種種欲樂、

     jí qí zhì lì,suí suǒ kān rèn,

     及其志力,隨所堪任,

     yǐ wú liàng yù、ér wéi shuō fǎ,

     以無量喻、而為說法,

     suí zhū zhòng shēng,xiǔ shì shàn gēn,

     隨諸眾生,宿世善根,

     yòu zhī chéng shú、wèi chéng shú zhě,

     又知成熟、未成熟者,

     zhǒng zhǒng chóu liàng,fēn bié zhī yǐ,

     種種籌量,分別知已,

     yú yī chéng dào、suí yí shuō sān。

     于一乘道、隨宜說三。

     免费网站色视频日本_日本精品久久久久精品三级18_成人免费无码婬片在线观看免费_亚洲一区二区国产精品一区二区

      1. <input id="mtcxz"><li id="mtcxz"><address id="mtcxz"></address></li></input>