1. <input id="mtcxz"><li id="mtcxz"><address id="mtcxz"></address></li></input>

     大悲咒快誦網
     大悲咒快誦網
     妙法蓮華經全文 妙法蓮華經譯文 妙法蓮華經注音 妙法蓮華經經典 妙法蓮華經視頻
     主頁/ 妙法蓮華經注音/ 文章正文

     卷二 譬喻品 第三(注音)

     導讀:爾時舍利弗踴躍歡喜,即起、合掌、瞻仰尊顏、而白佛言:‘今從世尊聞此法音,心懷踴躍,得未曾有。所以者何。...

     卷二 譬喻品 第三(注音)

     ěr shí shè lì fú yǒng yuè huān xǐ,jí qǐ hé zhǎng,

     爾時舍利弗踴躍歡喜,即起合掌,

     zhān yǎng zūn yán ér bái fó yán:jīn cóng shì zūn wén cǐ fǎ yīn,

     瞻仰尊顏而白佛言:今從世尊聞此法音,

     xīn huái yǒng yuè,dé wèi céng yǒu。suǒ yǐ zhě hé?

     心懷踴躍,得未曾有。所以者何?

     wǒ xī cóng fó wén rú shì fǎ,jiàn zhū pú sà shòu jì zuò fó,

     我昔從佛聞如是法,見諸菩薩授記作佛,

     ér wǒ děng bù yǔ sī shì,shèn zì gǎn shāng,shī yú rú lái wú liàng zhī jiàn。

     而我等不與斯事,甚自感傷,失于如來無量知見。

     shì zūn!wǒ cháng dú chǔ shān lín shù xià,ruò zuò ruò xíng,

     世尊!我常獨處山林樹下,若坐若行,

     měi zuò shì niàn:wǒ děng tóng rù fǎ xìng,

     每作是念:我等同入法性,

     yún hé rú lái yǐ xiǎo chéng fǎ ér jiàn jì dù?shì wǒ děng jiù,

     云何如來以小乘法而見濟度?是我等咎,

     fēi shì zūn yě。suǒ yǐ zhě hé?ruò wǒ děng dài shuō suǒ yīn,

     非世尊也。所以者何?若我等待說所因,

     chéng jiù ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě,bì yǐ dà chéng ér dé dù tuō。

     成就阿耨多羅三藐三菩提者,必以大乘而得度脫。

     rán wǒ děng bù jiě fāng biàn suí yí suǒ shuō,chū wén fó fǎ,

     然我等不解方便隨宜所說,初聞佛法,

     yù biàn xìn shòu、sī wéi、qǔ zhèng。shì zūn!wǒ cóng xī lái,

     遇便信受、思惟、取證。世尊!我從昔來,

     zhōng rì jìng yè měi zì kè zé,ér jīn cóng fó,

     終日竟夜每自尅責,而今從佛,

     wén suǒ wèi wén wèi céng yǒu fǎ,duàn zhū yí huǐ,shēn yì tài rán,

     聞所未聞未曾有法,斷諸疑悔,身意泰然,

     kuài dé ān wěn。jīn rì nǎi zhī zhēn shì fó zǐ,cóng fó kǒu shēng,

     快得安隱。今日乃知真是佛子,從佛口生,

     cóng fǎ huà shēng,dé fó fǎ fēn。

     從法化生,得佛法分。

     ěr shí shè lì fú yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

     爾時舍利弗欲重宣此義,而說偈言:

     wǒ wén shì fǎ yīn,dé suǒ wèi céng yǒu,

     我聞是法音,得所未曾有,

     xīn huái dà huān xǐ,yí wǎng jiē yǐ chú。

     心懷大歡喜,疑網皆已除。

     xī lái méng fó jiào,bù shī yú dà chéng,

     昔來蒙佛教,不失于大乘,

     fó yīn shèn xī yǒu,néng chú zhòng shēng nǎo,

     佛音甚稀有,能除眾生惱,

     wǒ yǐ dé lòu jìn,wén yì chú yōu nǎo。

     我已得漏盡,聞亦除憂惱。

     wǒ chǔ yú shān gǔ,huò zài shù lín xià,

     我處于山谷,或在樹林下,

     ruò zuò ruò jīng háng,cháng sī wéi shì shì,

     若坐若經行,常思惟是事,

     wū hū shēn zì zé,yún hé ér zì qī。

     嗚呼深自責,云何而自欺。

     wǒ děng yì fó zǐ,tóng rù wú lòu fǎ,

     我等亦佛子,同入無漏法,

     bù néng yú wèi lái、yǎn shuō wú shàng dào。

     不能于未來、演說無上道。

     jīn sè sān shí èr,shí lì zhū jiě tuō,

     金色三十二,十力諸解脫,

     tóng gòng yī fǎ zhōng,ér bù dé cǐ shì,

     同共一法中,而不得此事,

     bā shí zhǒng miào hǎo,shí bā bù gòng fǎ,

     八十種妙好,十八不共法,

     rú shì děng gōng dé,ér wǒ jiē yǐ shī,

     如是等功德,而我皆已失,

     wǒ dú jīng xíng shí,jiàn fó zài dà zhòng,

     我獨經行時,見佛在大眾,

     míng wén mǎn shí fāng,guǎng ráo yì zhòng shēng。

     名聞滿十方,廣饒益眾生。

     zì wéi shī cǐ lì,wǒ wéi zì qī kuáng。

     自惟失此利,我為自欺誑。

     wǒ cháng yú rì yè,měi sī wéi shì shì,

     我常于日夜,每思惟是事,

     yù yǐ wèn shì zūn,wéi shī wéi bù shī,

     欲以問世尊,為失為不失,

     wǒ cháng jiàn shì zūn,chēng zàn zhū pú sà,

     我常見世尊,稱贊諸菩薩,

     yǐ shì yú rì yè,chóu liàng cǐ shì shì。

     以是于日夜,籌量此是事。

     jīn wén fó yīn shēng,suí yí ér shuō fǎ,

     今聞佛音聲,隨宜而說法,

     wú lòu nán sī yì,lìng zhòng zhì dào chǎng。

     無漏難思議,令眾至道場。

     wǒ běn zhù xié jiàn,wéi zhū fàn zhì shī,

     我本著邪見,為諸梵志師,

     shì zūn zhī wǒ xīn,bá xié shuō niè pán。

     世尊知我心,拔邪說涅槃。

     wǒ xī chú xié jiàn,yú kōng fǎ dé zhèng,

     我悉除邪見,于空法得證,

     ěr shí xīn zì wèi,dé zhì yú miè dù。

     爾時心自謂,得至于滅度。

     ér jīn nǎi zì jué,fēi shì shí miè dù,

     而今乃自覺,非是實滅度,

     ruò dé zuò fó shí,jù sān shí èr xiāng,

     若得作佛時,具三十二相,

     tiān rén yè chā zhòng、lóng shén děng gōng jìng,

     天人夜叉眾、龍神等恭敬,

     shì shí nǎi kě wèi,yǒng jìn miè wú yú。

     是時乃可謂,永盡滅無余。

     fó yú dà zhòng zhōng,shuō wǒ dāng zuò fó,

     佛于大眾中,說我當作佛,

     wén rú shì fǎ yīn,yí huǐ xī yǐ chú。

     聞如是法音,疑悔悉已除。

     chū wén fó suǒ shuō,xīn zhōng dà jīng yí,

     初聞佛所說,心中大驚疑,

     jiāng fēi mó zuò fó,nǎo luàn wǒ xīn yē。

     將非魔作佛,惱亂我心耶。

     fó yǐ zhǒng zhǒng yuán、pì yù qiǎo yán shuō,

     佛以種種緣、譬喻巧言說,

     qí xīn ān rú hǎi,wǒ wén yí wǎng duàn。

     其心安如海,我聞疑網斷。

     fó shuō guò qù shì、wú liàng miè dù fó,

     佛說過去世、無量滅度佛,

     ān zhù fāng biàn zhōng,yì jiē shuō shì fǎ。

     安住方便中,亦皆說是法。

     xiàn zài wèi lái fó,qí shù wú yǒu liàng,

     現在未來佛,其數無有量,

     yì yǐ zhū fāng biàn,yǎn shuō rú shì fǎ。

     亦以諸方便,演說如是法。

     rú jīn zhě shì zūn,cóng shēng jí chū jiā、

     如今者世尊,從生及出家、

     dé dào zhuǎn fǎ lún,yì yǐ fāng biàn shuō。

     得道轉法輪,亦以方便說。

     shì zūn shuō shí dào,bō xún wú cǐ shì,

     世尊說實道,波旬無此事,

     yǐ shì wǒ dìng zhī、fēi shì mó zuò fó。

     以是我定知、非是魔作佛。

     wǒ duò yí wǎng gù,wèi shì mó suǒ wéi,

     我墮疑網故,謂是魔所為,

     wén fó róu ruǎn yīn,shēn yuǎn shèn wēi miào,

     聞佛柔軟音,深遠甚微妙,

     yǎn chàng qīng jìng fǎ。wǒ xīn dà huān xǐ,

     演暢清凈法。我心大歡喜,

     yí huǐ yǒng yǐ jìn,ān zhù shí zhì zhōng。

     疑悔永已盡,安住實智中。

     wǒ dìng dāng zuò fó,wéi tiān rén suǒ jìng,

     我定當作佛,為天人所敬,

     zhuǎn wú shàng fǎ lún,jiào huà zhū pú sà。

     轉無上法輪,教化諸菩薩。

     ěr shí fó gào shè lì fú:wú jīn yú tiān、rén、shā mén、pó luó mén、

     爾時佛告舍利弗:吾今于天、人、沙門、婆羅門、

     děng dà zhòng zhōng shuō,wǒ xī céng yú èr wàn yì fó suǒ,

     等大眾中說,我昔曾于二萬億佛所,

     wèi wú shàng dào gù,cháng jiào huà rǔ,rǔ yì cháng yè suí wǒ shòu xué。

     為無上道故,常教化汝,汝亦長夜隨我受學。

     wǒ yǐ fāng biàn yǐn dǎo rǔ gù,shēng wǒ fǎ zhōng。shè lì fú!

     我以方便引導汝故,生我法中。舍利弗!

     wǒ xī jiào rǔ zhì yuàn fó dào,rǔ jīn xī wàng,ér biàn zì wèi yǐ dé miè dù。

     我昔教汝志愿佛道,汝今悉忘,而便自謂已得滅度。

     wǒ jīn hái yù lìng rǔ yì niàn běn yuàn suǒ xíng dào gù,

     我今還欲令汝憶念本愿所行道故,

     wèi zhū shēng wén shuō shì dà chéng jīng,míng miào fǎ lián huá,

     為諸聲聞說是大乘經,名妙法蓮華,

     jiào pú sà fǎ、fó suǒ hù niàn。

     教菩薩法、佛所護念。

     shè lì fú!rǔ yú wèi lái shì,guò wú liàng wú biān bù kě sī yì jié,

     舍利弗!汝于未來世,過無量無邊不可思議劫,

     gòng yǎng ruò gān qiān wàn yì fó,fèng chí zhèng fǎ,

     供養若干千萬億佛,奉持正法,

     jù zú pú sà suǒ xíng zhī dào,dāng dé zuò fó,hào yuē huá guāng rú lái、

     具足菩薩所行之道,當得作佛,號曰華光如來、

     yìng gòng、zhèng biàn zhī、míng xíng zú、shàn shì shì jiān jiě、

     應供、正遍知、明行足、善逝世間解、

     wú shàng shì、tiáo yù zhàng fu、tiān rén shī、fó、shì zūn。

     無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。

     guó míng lí gòu,qí tǔ píng zhèng,qīng jìng yán shì,ān wěn fēng lè,

     國名離垢,其土平正,清凈嚴飾,安隱豐樂,

     tiān rén chì shèng。liú lí wéi dì,yǒu bā jiāo dào,

     天人熾盛。琉璃為地,有八交道,

     huáng jīn wéi shéng yǐ jiè qí cè。qí bàng gè yǒu qī bǎo háng shù,

     黃金為繩以界其側。其傍各有七寶行樹,

     cháng yǒu huá guǒ。huá guāng rú lái yì yǐ sān chéng jiào huà zhòng shēng。

     常有華果。華光如來亦以三乘教化眾生。

     shè lì fú!bǐ fó chū shí,suī fēi è shì,yǐ běn yuàn gù,shuō sān chéng fǎ。

     舍利弗!彼佛出時,雖非惡世,以本愿故,說三乘法。

     qí jié míng dà bǎo zhuāng yán。hé gù míng yuē dà bǎo zhuāng yán?

     其劫名大寶莊嚴。何故名曰大寶莊嚴?

     qí guó zhōng yǐ pú sà wéi dà bǎo gù。bǐ zhū pú sà,wú liàng wú biān,

     其國中以菩薩為大寶故。彼諸菩薩,無量無邊,

     bù kě sī yì,suàn shù pì yù suǒ bù néng jí,fēi fó zhì lì wú néng zhī zhě。

     不可思議,算數譬喻所不能及,非佛智力無能知者。

     ruò yù xíng shí,bǎo huá chéng zú。cǐ zhū pú sà,fēi chū fā yì,

     若欲行時,寶華承足。此諸菩薩,非初發意,

     jiē jiǔ zhí dé běn,yú wú liàng bǎi qiān wàn yì fó suǒ jìng xiū fàn xíng,

     皆久植德本,于無量百千萬億佛所凈修梵行,

     héng wéi zhū fó zhī suǒ chēng tàn。cháng xiū fó huì,jù dà shén tōng,

     恒為諸佛之所稱嘆。常修佛慧,具大神通,

     shàn zhī yí qiè zhū fǎ zhī mén,zhì zhí wú wěi,zhì niàn jiān gù。

     善知一切諸法之門,質直無偽,志念堅固。

     rú shì pú sà,chōng mǎn qí guó。

     如是菩薩,充滿其國。

     shè lì fú!huá guāng fó shòu shí èr xiǎo jié,chú wéi wáng zǐ wèi zuò fó shí。

     舍利弗!華光佛壽十二小劫,除為王子未作佛時。

     qí guó rén mín,shòu bā xiǎo jié。huá guāng rú lái guò shí èr xiǎo jié,

     其國人民,壽八小劫。華光如來過十二小劫,

     shòu jiān mǎn pú sà ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì。

     授堅滿菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。

     gào zhū bǐ qiū:shì jiān mǎn pú sà cì dāng zuò fó,hào yuē huá zú ān xíng、

     告諸比丘:是堅滿菩薩次當作佛,號曰華足安行、

     duō tuó ā qié dù、ā luó hē、sān miǎo sān fó tuó,qí fó guó tǔ,yì fù rú shì。

     多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀,其佛國土,亦復如是。

     shè lì fú!shì huá guāng fó miè dù zhī hòu,

     舍利弗!是華光佛滅度之后,

     zhèng fǎ zhù shì sān shí èr xiǎo jié,xiàng fǎ zhù shì yì sān shí èr xiǎo jié。

     正法住世三十二小劫,像法住世亦三十二小劫。

     ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

     爾時世尊欲重宣此義,而說偈言:

     shè lì fú lái shì,chéng fó pǔ zhì zūn,

     舍利弗來世,成佛普智尊,

     hào míng yuē huá guāng,dāng dù wú liàng zhòng。

     號名曰華光,當度無量眾。

     gōng yǎng wú shù fó,jù zú pú sà háng、

     供養無數佛,具足菩薩行、

     shí lì děng gōng dé,zhèng yú wú shàng dào。

     十力等功德,證于無上道。

     guò wú liàng jié yǐ,jié míng dà bǎo yán,

     過無量劫已,劫名大寶嚴,

     shì jiè míng lí gòu,qīng jìng wú xiá huì。

     世界名離垢,清凈無瑕穢。

     yǐ liú lí wéi dì,jīn shéng jiè qí dào,

     以琉璃為地,金繩界其道,

     qī bǎo zá sè shù,cháng yǒu huá guǒ shí。

     七寶雜色樹,常有華果實。

     bǐ guó zhū pú sà,zhì niàn cháng jiān gù,

     彼國諸菩薩,志念常堅固,

     shén tōng bō luó mì,jiē yǐ xī jù zú。

     神通波羅蜜,皆已悉具足。

     yú wú shù fó suǒ,shàn xué pú sà dào,

     于無數佛所,善學菩薩道,

     rú shì děng dà shì,huá guāng fó suǒ huà。

     如是等大士,華光佛所化。

     fó wéi wáng zǐ shí,qì guó shě shì róng,

     佛為王子時,棄國舍世榮,

     yú zuì mò hòu shēn,chū jiā chéng fó dào。

     于最末后身,出家成佛道。

     huá guāng fó zhù shì、shòu shí èr xiǎo jié,

     華光佛住世、壽十二小劫,

     qí guó rén mín zhòng,shòu mìng bā xiǎo jié。

     其國人民眾,壽命八小劫。

     fó miè dù zhī hòu,zhèng fǎ zhù yú shì,

     佛滅度之后,正法住于世,

     sān shí èr xiǎo jié,guǎng dù zhū zhòng shēng。

     三十二小劫,廣度諸眾生。

     zhèng fǎ miè jìn yǐ,xiàng fǎ sān shí èr,

     正法滅盡已,像法三十二,

     shè lì guǎng liú bù,tiān rén pǔ gōng yǎng。

     舍利廣流布,天人普供養。

     huá guāng fó suǒ wéi,qí shì jiē rú shì,

     華光佛所為,其事皆如是,

     qí liǎng zú shèng zūn,zuì shèng wú lún pǐ。

     其兩足圣尊,最勝無倫匹。

     bǐ jí shì rǔ shēn,yí yìng zì xīn qìng。

     彼即是汝身,宜應自欣慶。

     ěr shí sì bù zhòng,bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,tiān lóng、

     爾時四部眾,比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷,天龍、

     yè chā、qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó、

     夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、

     mó hóu luó qié děng dà zhòng,

     摩睺羅伽等大眾,

     jiàn shè lì fú yú fó qián shòu ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì,

     見舍利弗于佛前受阿耨多羅三藐三菩提記,

     xīn dà huān xǐ,yǒng yuè wú liàng,gè gè tuō shēn suǒ zhuó shàng yī、

     心大歡喜,踴躍無量,各各脫身所著上衣、

     yǐ gòng yǎng fó。shì tí huán yīn、fàn tiān wáng děng,yǔ wú shù tiān zǐ,

     以供養佛。釋提桓因、梵天王等,與無數天子,

     yì yǐ tiān miào yī、tiān màn tuó luó huá、mó hē màn tuó luó huá děng,

     亦以天妙衣、天曼陀羅華、摩訶曼陀羅華等,

     gòng yǎng yú fó。suǒ sàn tiān yī,zhù xū kōng zhōng,ér zì huí zhuǎn;

     供養于佛。所散天衣,住虛空中,而自回轉;

     zhū tiān jì yuè bǎi qiān wàn zhǒng,yú xū kōng zhōng yī shí jù zuò,

     諸天伎樂百千萬種,于虛空中一時俱作,

     yǔ zhòng tiān huá。ér zuò shì yán:fó xī yú bō luó nài chū zhuǎn fǎ lún,

     雨眾天華。而作是言:佛昔于波羅奈初轉法輪,

     jīn nǎi fù zhuǎn wú shàng zuì dà fǎ lún。

     今乃復轉無上最大法輪。

     ěr shí zhū tiān zǐ yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

     爾時諸天子欲重宣此義,而說偈言:

     xī yú bō luó nài、zhuǎn sì dì fǎ lún,

     昔于波羅奈、轉四諦法輪,

     fēn bié shuō zhū fǎ,wǔ zhòng zhī shēng miè。

     分別說諸法,五眾之生滅。

     jīn fù zhuǎn zuì miào,wú shàng dà fǎ lún,

     今復轉最妙,無上大法輪,

     shì fǎ shèn shēn ào,shǎo yǒu néng xìn zhě。

     是法甚深奧,少有能信者。

     wǒ děng cóng xī lái,shù wén shì zūn shuō,

     我等從昔來,數聞世尊說,

     wèi céng wén rú shì,shēn miào zhī shàng fǎ。

     未曾聞如是,深妙之上法。

     shì zūn shuō shì fǎ,wǒ děng jiē suí xǐ。

     世尊說是法,我等皆隨喜。

     dà zhì shè lì fú,jīn dé shòu zūn jì,

     大智舍利弗,今得受尊記,

     wǒ děng yì rú shì,bì dāng dé zuò fó,

     我等亦如是,必當得作佛,

     yú yí qiè shì jiān,zuì zūn wú yǒu shàng。

     于一切世間,最尊無有上。

     fó dào pǒ sī yì,fāng biàn suí yí shuō。

     佛道叵思議,方便隨宜說。

     wǒ suǒ yǒu fú yè,jīn shì ruò guò shì,

     我所有福業,今世若過世,

     jí jiàn fó gōng dé,jìn huí xiàng fó dào。

     及見佛功德,盡回向佛道。

     ěr shí shè lì fú bái fó yán:shì zūn!wǒ jīn wú fù yí huǐ,

     爾時舍利弗白佛言:世尊!我今無復疑悔,

     qīn yú fó qián dé shòu ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì。

     親于佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記。

     shì zhū qiān èr bǎi xīn zì zài zhě,xī zhù xué dì,fó cháng jiào huà yán:

     是諸千二百心自在者,昔住學地,佛常教化言:

     wǒ fǎ néng lí shēng lǎo bìng sǐ,jiū jì niè pán。shì xué wú xué rén,

     我法能離生老病死,究竟涅槃。是學無學人,

     yì gè zì yǐ lí wǒ jiàn jí yǒu wú jiàn děng wèi dé niè pán;

     亦各自以離我見及有無見等謂得涅槃;

     ér jīn yú shì zūn qián wén suǒ wèi wén,jiē duò yí huò。shàn zāi,shì zūn!

     而今于世尊前聞所未聞,皆墮疑惑。善哉,世尊!

     yuàn wèi sì zhòng shuō qí yīn yuán,lìng lí yí huǐ。ěr shí fó gào shè lì fú:

     愿為四眾說其因緣,令離疑悔。爾時佛告舍利弗:

     wǒ xiān bù yán:zhū fó shì zūn yǐ zhǒng zhǒng yīn yuán、

     我先不言:諸佛世尊以種種因緣、

     pì yù yán cí fān biàn shuō fǎ,jiē wéi ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí yē?

     譬喻言辭方便說法,皆為阿耨多羅三藐三菩提耶?

     shì zhū suǒ shuō,jiē wèi huà pú sà gù。rán,shè lì fú!

     是諸所說,皆為化菩薩故。然,舍利弗!

     jīn dāng fù yǐ pì yù gèng míng cǐ yì,zhū yǒu zhì zhě yǐ pì yù dé jiě。

     今當復以譬喻更明此義,諸有智者以譬喻得解。

     shè lì fú!ruò guó yì jù luò,yǒu dà zhǎng zhě,qí nián shuāi mài,

     舍利弗!若國邑聚落,有大長者,其年衰邁,

     cái fù wú liàng,duō yǒu tián zhái jí zhū tóng pú。qí jie guǎng dà,

     財富無量,多有田宅及諸僮仆。其家廣大,

     wéi yǒu yī mén,duō zhū rén zhòng,yī bǎi、èr bǎi nǎi zhì wǔ bǎi rén,

     唯有一門,多諸人眾,一百、二百乃至五百人,

     zhǐ zhù qí zhōng。táng gé xiǔ gù,qiáng bì tuí luò,zhù gēn fǔ bài,

     止住其中。堂閣朽故,墻壁隤落,柱根腐敗,

     liáng dòng qīng wēi,zhōu zā jù shí hū rán huǒ qǐ,fén shāo shè zhái。

     梁棟傾危,周匝俱時歘然火起,焚燒舍宅。

     zhǎng zhě zhū zǐ,ruò shí、èr shí,huò zhì sān shí,zài cǐ zhái zhōng。

     長者諸子,若十、二十,或至三十,在此宅中。

     zhǎng zhě jiàn shì dà huǒ cóng sì miàn qǐ,jí dà jīng bù,ér zuò shì niàn:

     長者見是大火從四面起,即大驚怖,而作是念:

     wǒ suī néng yú cǐ suǒ shāo zhī mén ān wěn dé chū,ér zhū zǐ děng,

     我雖能于此所燒之門安隱得出,而諸子等,

     yú huǒ zhái nèi lè zhuó xī xì,bù jué bù zhī、bù jīng bú bù,huǒ lái bī shēn,

     于火宅內樂著嬉戲,不覺不知、不驚不怖,火來逼身,

     kǔ tòng qiè jǐ,xīn bú yàn huàn,wú qiú chū yì。shè lì fú!

     苦痛切己,心不厭患,無求出意。舍利弗!

     shì zhǎng zhě zuò shì sī wéi:wǒ shēn shǒu yǒu lì,dāng yǐ yī gé、

     是長者作是思惟:我身手有力,當以衣裓、

     ruò yǐ jī àn,cóng shě chū zhī。fù gèng sī wéi:shì shè wéi yǒu yī mén,

     若以機案,從舍出之。復更思惟:是舍唯有一門,

     ér fù xiá xiǎo。zhū zǐ yòu zhì,wèi yǒu suǒ shí,liàn zhuó xì chù,

     而復狹小。諸子幼稚,未有所識,戀著戲處,

     huò dāng duò luò,wéi huǒ suǒ shāo。wǒ dāng wèi shuō bù wèi zhī shì,

     或當墮落,為火所燒。我當為說怖畏之事,

     cǐ shè yǐ shāo,yí shí jí chū,wú lìng wé huǒ zhī suǒ shāo hài。

     此舍已燒,宜時疾出,無令為火之所燒害。

     zuò shì niàn yǐ,rú suǒ sī wéi,jù gào zhū zǐ,rǔ děng sù chū。

     作是念已,如所思惟,具告諸子,汝等速出。

     fù suī lián mǐn、shàn yán yòu yù,ér zhū zǐ děng lè zhuó xī xì,

     父雖憐愍、善言誘諭,而諸子等樂著嬉戲,

     bù kěn xìn shòu,bù jīng bú wèi,liǎo wú chū xīn;

     不肯信受,不驚不畏,了無出心;

     yì fù bù zhī hé zhě shì huǒ?hé zhě wéi shè?yún hé wéi shī?

     亦復不知何者是火?何者為舍?云何為失?

     dàn dōng xī zǒu xì,shì fù ér yǐ。ěr shí zhǎng zhě jí zuò shì niàn:

     但東西走戲,視父而已。爾時長者即作是念:

     cǐ shè yǐ wéi dà huǒ suǒ shāo,wǒ jí zhū zǐ ruò bù shí chū,bì wéi suǒ fén。

     此舍已為大火所燒,我及諸子若不時出,必為所焚。

     wǒ jīn dāng shè fāng biàn,lìng zhū zǐ děng dé miǎn sī hài。

     我今當設方便,令諸子等得免斯害。

     fù zhī zhū zǐ xiān xīn gè yǒu suǒ hào,zhǒng zhǒng zhēn wán qí yì zhī wù,

     父知諸子先心各有所好,種種珍玩奇異之物,

     qíng bì lè zhuó,ér gào zhī yán:rǔ děng suǒ kě wán hào,xī yǒu nán dé,

     情必樂著,而告之言:汝等所可玩好,希有難得,

     rǔ ruò bù qǔ,hòu bì yōu huǐ。rú cǐ zhǒng zhǒng yáng chē、lù chē、

     汝若不取,后必憂悔。如此種種羊車、鹿車、

     niú chē,jīn zài mén wài,kě yǐ yóu xì。rǔ děng yú cǐ huǒ zhái、

     牛車,今在門外,可以游戲。汝等于此火宅、

     yí sù chū lái,su rǔ suǒ yù,jiē dāng yǔ rǔ。

     宜速出來,隨汝所欲,皆當予汝。

     ěr shí zhū zǐ wén fù suǒ shuō zhēn wán zhī wù,shì qí yuàn gù,

     爾時諸子聞父所說珍玩之物,適其愿故,

     xīn gè yǒng ruì,hù xiāng tuī pái,jìng gòng chí zǒu,zhēng chū huǒ zhái。

     心各勇銳,互相推排,競共馳走,爭出火宅。

     shì shí zhǎng zhě jiàn zhū zǐ děng ān wěn dé chū,

     是時長者見諸子等安隱得出,

     jiē yú sì qú dào zhōng lù dì ér zuò,wú fù zhàng ài,qí xīn tài rán,

     皆于四衢道中露地而坐,無復障礙,其心泰然,

     huān xǐ yǒng yuè。shí zhū zǐ děng gè bái fù yán:

     歡喜踴躍。時諸子等各白父言:

     fù xiān suǒ xǔ wán hào zhī jù,yáng chē、lù chē、niú chē,yuàn shí cì yǔ。

     父先所許玩好之具,羊車、鹿車、牛車,愿時賜予。

     shè lì fú!ěr shí zhǎng zhě gè cì zhū zǐ děng yī dà chē,qí chē gāo guǎng,

     舍利弗!爾時長者各賜諸子等一大車,其車高廣,

     zhòng bǎo zhuāng jiào,zhōu zā lán shǔn,sì miàn xuán líng;

     眾寶莊校,周匝欄楯,四面懸鈴;

     yòu yú qí shàng zhāng shè xiǎn gài,yì yǐ zhēn qí zá bǎo ér yán shì zhī,

     又于其上張設幰蓋,亦以珍奇雜寶而嚴飾之,

     bǎo shéng jiāo luò,chuí zhū huá yīng,chóng fū wǎn yán,ān zhì dān zhěn。

     寶繩交絡,垂諸華纓,重敷綩綖,安置丹枕。

     jià yǐ bái niú,fū sè chōng jié,xíng tǐ shū hǎo,yǒu dà jīn lì,

     駕以白牛,膚色充潔,形體殊好,有大筋力,

     xíng bù píng zhèng,qí jí rú fēng;yòu duō pú cóng ér shì wèi zhī。

     行步平正,其疾如風;又多仆從而侍衛之。

     suǒ yǐ zhě hé?shì dà zhǎng zhě cái fù wú liàng,

     所以者何?是大長者財富無量,

     zhǒng zhǒng zhū zàng xī jiē chōng yì,ér zuò shì niàn:

     種種諸藏悉皆充溢,而作是念:

     wǒ cái wù wú jí,bù yīng yǐ xià liè xiǎo chē yǔ zhū zǐ děng。

     我財物無極,不應以下劣小車予諸子等。

     jīn cǐ yòu tóng,jiē shì wú zǐ,ài wú piān dǎng。

     今此幼童,皆是吾子,愛無偏黨。

     wǒ yǒu rú shì qī bǎo dà chē,qí shù wú li,yīng dāng děng xīn gè gè yǔ zhī,

     我有如是七寶大車,其數無量,應當等心各各予之,

     bù yí chà bié。suǒ yǐ zhě hé?yǐ wǒ cǐ wù,zhōu jǐ yī guó yóu shàng bú kuì,

     不宜差別。所以者何?以我此物,周給一國猶尚不匱,

     hé kuàng zhū zǐ!shì shí zhū zǐ gè chéng dà chē,

     何況諸子!是時諸子各乘大車,

     dé wèi céng yǒu,fēi běn suǒ wàng。

     得未曾有,非本所望。

     shè lì fú!yú rǔ yì yún hé,shì zhǎng zhě děng yǔ zhū zǐ zhēn bǎo dà chē,

     舍利弗!于汝意云何,是長者等予諸子珍寶大車,

     níng yǒu xū wàng fǒu?shè lì fú yán:fǒu yě,shì zūn!

     寧有虛妄不?舍利弗言:不也,世尊!

     shì zhǎng zhě dàn lìng zhū zǐ dé miǎn huǒ nàn,quán qí qū mìng,

     是長者但令諸子得免火難,全其軀命,

     fēi wéi xū wàng。hé yǐ gù?ruò quán shēn mìng,

     非為虛妄。何以故?若全身命,

     biàn wéi yǐ dé wán hào zhī jù,kuàng fù fāng biàn yú bǐ huǒ zhái ér bá jì zhī。

     便為已得玩好之具,況復方便于彼火宅而拔濟之。

     shì zūn!ruò shì zhǎng zhě,nǎi zhì bù yǔ zuì xiǎo yī chē,yóu bù xū wàng。

     世尊!若是長者,乃至不予最小一車,猶不虛妄。

     hé yǐ gù?shì zhǎng zhě xiān zuò shì yì:wǒ yǐ fāng biàn lìng zǐ dé chū。

     何以故?是長者先作是意:我以方便令子得出。

     yǐ shì yīn yuán,wú xū wàng yě。hé kuàng zhǎng zhě zì zhī cái fù wú liàng,

     以是因緣,無虛妄也。何況長者自知財富無量,

     yù ráo yì zhū zǐ,děng yǔ dà chē。

     欲饒益諸子,等予大車。

     fó gào shè lì fú:shàn zāi,shàn zāi!rú rǔ suǒ yán。shè lì fú!

     佛告舍利弗:善哉,善哉!如汝所言。舍利弗!

     rú lái yì fù rú shì,zé wéi yí qiè shì jiān zhī fù。yú zhū bù wèi、shuāi nǎo、

     如來亦復如是,則為一切世間之父。于諸怖畏、衰惱、

     yōu huàn、wú míng àn bì,yǒng jìn wú yú,ér xī chéng jiù wú liàng zhī jiàn、

     憂患、無明闇蔽,永盡無余,而悉成就無量知見、

     lì、wú suǒ wèi,yǒu dà shén lì jí zhì huì lì,jù zú fāng biàn、

     力、無所畏,有大神力及智慧力,具足方便、

     zhì huì bō luó mì,dà cí dà bēi,cháng wú xiè juàn,héng qiú shàn shì,

     智慧波羅蜜,大慈大悲,常無懈倦,恒求善事,

     lì yì yí qiè,ér shēng sān jiè xiǔ gù huǒ zhái,

     利益一切,而生三界朽故火宅,

     wèi dù zhòng shēng shēng lǎo bìng sǐ、yōu bēi、kǔ nǎo、yú chī、àn bì、

     為度眾生生老病死、憂悲、苦惱、愚癡、闇蔽、

     sān dú zhī huǒ,jiào huà lìng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

     三毒之火,教化令得阿耨多羅三藐三菩提。

     jiàn zhū zhòng shēng wéi shēng lǎo bìng sǐ、

     見諸眾生為生老病死、

     yōu bēi kǔ nǎo zhī suǒ shāo zhǔ,yì yǐ wǔ yù cái lì gù,

     憂悲苦惱之所燒煮,亦以五欲財利故,

     shòu zhǒng zhǒng kǔ;yòu yǐ tān zhuó zhuī qiú gù,xiàn shòu zhòng kǔ,

     受種種苦;又以貪著追求故,現受眾苦,

     hòu shòu dì yù、chù shēng、è guǐ zhī kǔ;ruò shēng tiān shàng,

     后受地獄、畜生、餓鬼之苦;若生天上,

     jí zài rén jiān,pín qióng kùn kǔ、ài bié lí kǔ、yuàn zēng huì kǔ,

     及在人間,貧窮困苦、愛別離苦、怨憎會苦,

     rú shì děng zhǒng zhǒng zhū kǔ。zhòng shēng mò zài qí zhōng,

     如是等種種諸苦。眾生沒在其中,

     huān xǐ you xì,bù jué bù zhī、bù jīng bù bù,yì bù shēng yàn,

     歡喜游戲,不覺不知、不驚不怖,亦不生厭,

     bù qiú jiě tuō。yú cǐ sān jiè huǒ zhái dōng xī chí zǒu,suī zāo dà kǔ,

     不求解脫。于此三界火宅東西馳走,雖遭大苦,

     bù yǐ wéi huàn。shè lì fú!fó jiàn cǐ yǐ,biàn zuò shì niàn:

     不以為患。舍利弗!佛見此已,便作是念:

     wǒ wéi zhòng shēng zhī fù,yīng bá qí kǔ nàn,

     我為眾生之父,應拔其苦難,

     yǔ wú liàng wú biān fó zhì huì lè,lìng qí you xì。shè lì fú!

     予無量無邊佛智慧樂,令其游戲。舍利弗!

     rú lái fù zuò shì niàn:ruò wǒ dàn yǐ shén lì jí zhì huì lì,shè yú fāng biàn,

     如來復作是念:若我但以神力及智慧力,舍于方便,

     wèi zhū zhòng shēng zàn rú lái zhī jiàn、lì wú suǒ wèi zhě,

     為諸眾生贊如來知見、力無所畏者,

     zhòng shēng bù néng yǐ shì dé dù。suǒ yǐ zhě hé?shì zhū zhòng shēng,

     眾生不能以是得度。所以者何?是諸眾生,

     wèi miǎn shēng lǎo bìng sǐ、yōu bēi kǔ nǎo,

     未免生老病死、憂悲苦惱,

     ér wéi sān jiè huǒ zhái suǒ shāo;hé yóu néng jiě fó zhī zhì huì?

     而為三界火宅所燒;何由能解佛之智慧?

     shè lì fú!rú bǐ zhǎng zhě,suī fù shēn shǒu yǒu lì ér bú yòng zhī,

     舍利弗!如彼長者,雖復身手有力而不用之,

     dàn yǐ yīn qín fāng biàn miǎn jì zhū zǐ huǒ zhái zhī nàn,

     但以殷勤方便勉濟諸子火宅之難,

     rán hòu gè yǔ zhēn bǎo dà chē。rú lái yì fù rú shì,suī yǒu lì、

     然后各予珍寶大車。如來亦復如是,雖有力、

     wú suǒ wèi ér bú yòng zhī,dàn yǐ zhì huì fāng biàn,

     無所畏而不用之,但以智慧方便,

     yú sān jiè huǒ zhái bá jì zhòng shēng,wèi shuō sān chéng:

     于三界火宅拔濟眾生,為說三乘:

     shēng wén、pì zhī fó、fó chéng,ér zuò shì yán:

     聲聞、辟支佛、佛乘,而作是言:

     rǔ děng mò dé lè zhù sān jiè huǒ zhái,

     汝等莫得樂住三界火宅,

     wù tān cū bì sè shēng xiāng wèi chù yě。ruò tān zhuó shēng ài,

     勿貪粗弊色聲香味觸也。若貪著生愛,

     zé wéi suǒ shāo。rǔ sù chū sān jiè,dāng dé sān chéng:shēng wén、

     則為所燒。汝速出三界,當得三乘:聲聞、

     pì zhī fó、fó chéng。wǒ jīn wèi rǔ bǎo rèn cǐ shì,zhōng bù xū yě。

     辟支佛、佛乘。我今為汝保任此事,終不虛也。

     rǔ děng dàn dāng qín xiū jīng jìn。rú lái yǐ shì fāng biàn yòu jìn zhòng shēng,

     汝等但當勤修精進。如來以是方便誘進眾生,

     fù zuò shì yán:rǔ děng dāng zhī cǐ sān chéng fǎ,

     復作是言:汝等當知此三乘法,

     jiē shì shèng suǒ chēng tàn,zì zài wú jì,wú suǒ yī qiú。

     皆是圣所稱嘆,自在無系,無所依求。

     chéng shì sān chéng,yǐ wú lòu gēn、lì、jué、dào、chán dìng、jiě tuō、

     乘是三乘,以無漏根、力、覺、道、禪定、解脫、

     sān mèi děng ér zì yú lè,biàn dé wú liàng ān wěn kuài lè。

     三昧等而自娛樂,便得無量安隱快樂。

     shè lì fú!ruò yǒu zhòng shēng,nèi yǒu zhì xìng,

     舍利弗!若有眾生,內有智性,

     cóng fó shì zūn wén fǎ xìn shòu,yīn qín jīng jìn,yù sù chū sān jiè,

     從佛世尊聞法信受,殷勤精進,欲速出三界,

     zì qiú niè pán,shì míng shēng wén chéng,

     自求涅槃,是名聲聞乘,

     rú bǐ zhū zǐ wèi qiú yáng chē chū yú huǒ zhái;ruò yǒu zhòng shēng,

     如彼諸子為求羊車出于火宅;若有眾生,

     cóng fó shì zūn wén fǎ xìn shòu,yīn qín jīng jìn,qiú zì rán huì,

     從佛世尊聞法信受,殷勤精進,求自然慧,

     lè dú shàn jì,shēn zhī zhū fǎ yīn yuán,shì míng pì zhī fó chéng,

     樂獨善寂,深知諸法因緣,是名辟支佛乘,

     rú bǐ zhū zǐ wèi qiú lù chē chū yú huǒ zhái;ruò yǒu zhòng shēng,

     如彼諸子為求鹿車出于火宅;若有眾生,

     cóng fó shì zūn wén fǎ xìn shòu,qín xiū jīng jìn,qiú yí qiè zhì、fó zhì、

     從佛世尊聞法信受,勤修精進,求一切智、佛智、

     zì rán zhì、wú shī zhì,rú lái zhī jiàn、lì、wú suǒ wèi,mǐn niàn、

     自然智、無師智,如來知見、力、無所畏,愍念、

     ān lè wú liàng zhòng shēng,lì yì tiān rén,dù tuō yí qiè,

     安樂無量眾生,利益天人,度脫一切,

     shì míng dà chéng,pú sà qiú cǐ chéng gù,míng wéi mó hē sà,

     是名大乘,菩薩求此乘故,名為摩訶薩,

     rú bǐ zhū zǐ wèi qiú niú chē、chū yú huǒ zhái。

     如彼諸子為求牛車、出于火宅。

     shè lì fú!rú bǐ zhǎng zhě,jiàn zhū zǐ děng ān wěn dé chū huǒ zhái,

     舍利弗!如彼長者,見諸子等安隱得出火宅,

     dào wú wèi chù,zì wéi cái fù wú liàng,děng yǐ dà chē ér cì zhū zǐ。

     到無畏處,自惟財富無量,等以大車而賜諸子。

     rú lái yì fù rú shì,wéi yí qiè zhòng shēng zhī fù,

     如來亦復如是,為一切眾生之父,

     ruò jiàn wú liàng yì qiān zhòng shēng,yǐ fó jiào mén chū sān jiè kǔ,

     若見無量億千眾生,以佛教門出三界苦,

     bù wèi xiǎn dào,dé niè pán lè。rú lái ěr shí biàn zuò shì niàn:

     怖畏險道,得涅槃樂。如來爾時便作是念:

     wǒ yǒu wú liàng wú biān zhì huì、lì、wú wèi děng zhū fó fǎ zàng,

     我有無量無邊智慧、力、無畏等諸佛法藏,

     shì zhū zhòng shēng jiē shì wǒ zǐ,děng yǔ dà chéng,

     是諸眾生皆是我子,等予大乘,

     bú lìng yǒu rén dú dé miè dù,jiē yǐ rú lái miè dù ér miè dù zh。

     不令有人獨得滅度,皆以如來滅度而滅度之。

     shì zhū zhòng shēng tuō sān jiè zhě,xī yǔ zhū fó chán dìng、

     是諸眾生脫三界者,悉予諸佛禪定、

     jiě tuō děng yú lè zhī jù,jiē shì yī xiàng、yī zhǒng,shèng suǒ chēng tàn,

     解脫等娛樂之具,皆是一相、一種,圣所稱嘆,

     néng shēng jìng miào dì yī zhī lè。

     能生凈妙第一之樂。

     shè lì fú!rú bǐ zhǎng zhě,chū yǐ sān chē yòu yǐn zhū zǐ,

     舍利弗!如彼長者,初以三車誘引諸子,

     rán hòu dàn yǔ dà chē,bǎo wù zhuāng yán,ān wěn dì yī;

     然后但予大車,寶物莊嚴,安隱第一;

     rán bǐ zhǎng zhě wú xū wàng zhī jiù。rú lái yì fù rú shì,

     然彼長者無虛妄之咎。如來亦復如是,

     wú yǒu xū wàng,chū shuō sān chéng yǐn dǎo zhòng shēng,

     無有虛妄,初說三乘引導眾生,

     rán hòu dàn yǐ dà chéng ér dù tuō zhī。hé yǐ gù?

     然后但以大乘而度脫之。何以故?

     rú lái yǒu wú liàng zhì huì、lì、wú suǒ wèi zhū fǎ zhī zàng,

     如來有無量智慧、力、無所畏諸法之藏,

     néng yǔ yí qiè zhòng shēng dà chéng zhī fǎ,dàn bú jìn néng shòu。

     能與一切眾生大乘之法,但不盡能受。

     shè lì fú!yǐ shì yīn yuán,dāng zhī zhū fó fāng biàn lì gù,

     舍利弗!以是因緣,當知諸佛方便力故,

     yú yī fó chéng fēn bié shuō sān。fó yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

     于一佛乘分別說三。佛欲重宣此義,而說偈言:

     pì rú zhǎng zhě、yǒu yī dà zhái,

     譬如長者、有一大宅,

     qí zhái jiǔ gù,ér fù dùn bì,

     其宅久故,而復頓敝,

     táng shě gāo wēi,zhù gēn cuī xiǔ,

     堂舍高危,柱根摧朽,

     liáng dòng qīng xié,jī bì tuí huǐ,

     梁棟傾斜,基陛隤毀,

     qiáng bì yí chè,ní tú chǐ luò,

     墻壁圯坼,泥涂褫落,

     fù shān luàn zhuì,chuán lǚ chà tuō,

     覆苫亂墜,椽梠差脫,

     zhōu zhàng qū qǔ,zá huì chōng biàn。

     周障屈曲,雜穢充遍。

     yǒu wǔ bǎi rén,zhǐ zhù qí zhōng。

     有五百人,止住其中。

     chī xiāo diāo jiù、wū què jiū gē、

     鴟梟雕鷲、烏鵲鳩鴿、

     wán shé fù xiē,wú gōng yóu yán,

     蚖蛇蝮蝎,蜈蚣蚰蜒,

     shǒu gōng bǎi zú,yòu lí xī shǔ,

     守宮百足,狖貍鼷鼠,

     zhū è chóng bèi,jiāo héng chí zǒu。

     諸惡蟲輩,交橫馳走。

     shǐ niào chòu chù,bù jìng liú yì,

     屎尿臭處,不凈流溢,

     qiāng láng zhū chóng、ér jí qí shàng。

     蜣螂諸蟲、而集其上。

     hú láng yě gàn,jǔ jué jiàn tà,

     狐狼野干,咀嚼踐蹋,

     jì niè sǐ shī、gǔ ròu láng jí。

     嚌嚙死尸、骨肉狼藉。

     yóu shì qún gǒu、jìng lái bó cuō,

     由是群狗、競來搏撮,

     jī léi zhāng huáng,chù chù qiú shí。

     饑羸慞惶,處處求食。

     dòu zhèng □chè,ái chái háo fèi,

     斗諍□掣,啀喍嗥吠,

     qí shě kǒng bù,biàn zhuàng rú shì。

     其舍恐怖,變狀如是。

     chù chù jiē yǒu,chī mèi wǎng liǎng,

     處處皆有,魑魅魍魎,

     yè chā è guǐ,shí dàn rén ròu,

     夜叉惡鬼,食啖人肉,

     dú chóng zhī shǔ,zhū è qín shòu,

     毒蟲之屬,諸惡禽獸,

     fú rǔ chǎn shēng,gè zì cáng hù。

     孚乳產生,各自藏護。

     yè chā jìng lái,zhēng qǔ shí zhī,

     夜叉競來,爭取食之,

     shí zhī jì bǎo,ě xin zhuǎn chì,

     食之既飽,惡心轉熾,

     dòu zhèng zhī shēng,shèn kě bù wèi。

     斗諍之聲,甚可怖畏。

     jiū pán tú guǐ、dūn jù tǔ duǒ,

     鳩槃荼鬼、蹲踞土埵,

     huò shí lí dì,yī chǐ èr chǐ,

     或時離地,一尺二尺,

     wǎng fǎn yóu xíng,zòng yì xī xì,

     往返游行,縱逸嬉戲,

     zhuō gǒu liǎng zú,pū lìng shī shēng,

     捉狗兩足,撲令失聲,

     yǐ jiǎo jiā jǐng,bù gǒu zì lè。

     以腳加頸,怖狗自樂。

     fù yǒu zhū guǐ,qí shēn cháng dà,

     復有諸鬼,其身長大,

     luǒ xíng hēi shòu,cháng zhù qí zhōng,

     裸形黑瘦,常住其中,

     fā dà è shēng,jiào hū qiú shí。

     發大惡聲,叫呼求食。

     fù yǒu zhū guǐ,qí yān rú zhēn。

     復有諸鬼,其咽如針。

     fù yǒu zhū guǐ,shǒu rú niú tóu,

     復有諸鬼,首如牛頭,

     huò shí rén ròu,huò fù dàn gǒu,

     或食人肉,或復啖狗,

     tóu fà péng luàn,cán hài xiōng xiǎn,

     頭發蓬亂,殘害兇險,

     jī kě suǒ bī,jiào huàn chí zǒu。

     饑渴所逼,叫喚馳走。

     yè chā è guǐ,zhū è niǎo shòu,

     夜叉餓鬼,諸惡鳥獸,

     jī jí sì xiàng,kuī kàn chuāng yǒu,

     饑急四向,窺看窗牖,

     rú shì zhū nán,kǒng wèi wú liàng。

     如是諸難,恐畏無量。

     shì xiǔ gù zhái,shǔ yú yī rén。

     是朽故宅,屬于一人。

     qí rén jìn chū,wèi jiǔ zhī jiān,

     其人近出,未久之間,

     yú hòu shě zhái,hū rán huǒ qǐ,

     于后舍宅,忽然火起,

     sì miàn yì shí,qí yán jù chì。

     四面一時,其炎俱熾。

     dòng liáng chuán zhù、bào shēng zhèn liè,

     棟梁椽柱、爆聲震裂,

     cuī zhé duò luò,qiáng bì bēng dǎo。

     摧折墮落,墻壁崩倒。

     zhū guǐ shén děng、yáng shēng dà jiào。

     諸鬼神等、揚聲大叫。

     diāo jiù zhū niǎo,jiū pán tú děng,

     雕鷲諸鳥,鳩槃荼等,

     zhōu zhāng huáng bù,bù néng zì chū。

     周章惶怖,不能自出。

     è shòu dú chóng,cáng cuàn kǒng xué,

     惡獸毒蟲,藏竄孔穴,

     pí shě dū guǐ、yì zhù qí zhōng,

     毗舍阇鬼、亦住其中,

     báo fú dé gù,wéi huǒ suǒ bī,

     薄福德故,為火所逼,

     gòng xiāng cán hài,yǐn xuè dàn ròu。

     共相殘害,飲血啖肉。

     yě gàn zhī shǔ,bìng yǐ qián sǐ,

     野干之屬,并已前死,

     zhū dà è shòu、jìng lái shí dàn,

     諸大惡獸、競來食啖,

     chòu yān fēng fū,sì miàn chōng sè。

     臭煙烽烰,四面充塞。

     wú gōng yóu yán,dú shé zhī lèi,

     蜈蚣蚰蜒,毒蛇之類,

     wéi huǒ suǒ shāo,zhēng zǒu chū xué,

     為火所燒,爭走出穴,

     jiū pán tú guǐ、suí qǔ ér shí。

     鳩槃荼鬼、隨取而食。

     yòu zhū è guǐ,tóu shàng huǒ rán,

     又諸餓鬼,頭上火燃,

     jī kě rè nǎo,zhōu zhāng mèn zǒu。

     饑渴熱惱,周章悶走。

     qí zhái rú shì、shèn kě bù wèi,

     其宅如是、甚可怖畏,

     dú hài huǒ zāi,zhòng nán fēi yī。

     毒害火災,眾難非一。

     shì shí zhái zhǔ zài mén wài lì,

     是時宅主 在門外立,

     wén yǒu rén yán,rǔ zhū zǐ děng,

     聞有人言,汝諸子等,

     xiān yīn yóu xì、lái rù cǐ zhái,

     先因游戲、來入此宅,

     zhì xiǎo wú zhī,huān yú lè zhù。

     稚小無知,歡娛樂著。

     zhǎng zhě wén yǐ,jīng rù huǒ zhái,

     長者聞已,驚入火宅,

     fāng yí jiù jì,lìng wú shāo hài。

     方宜救濟,令無燒害。

     gào yù zhū zǐ,shuō zhòng huàn nàn,

     告喻諸子,說眾患難,

     è guǐ dú chóng,zāi huǒ màn yán,

     惡鬼毒蟲,災火蔓延,

     zhòng kǔ cì dì、xiāng xù bù jué。

     眾苦次第、相續不絕。

     dú shé wán fù,jí zhū yè chā、

     毒蛇蚖蝮,及諸夜叉、

     jiū pán tú guǐ,yě gàn hú gǒu,

     鳩槃荼鬼,野干狐狗,

     diāo jiù chī xiāo,bǎi zú zhī shǔ,

     雕鷲鴟梟,百足之屬,

     jī kě nǎo jí,shèn kě bù wèi,

     饑渴惱急,甚可怖畏,

     cǐ kǔ nàn chù,kuàng fù dà huǒ。

     此苦難處,況復大火。

     zhū zǐ wú zhī,suī wén fù huì,

     諸子無知,雖聞父誨,

     yóu gù lè zhù,xī xì bù yǐ。

     猶故樂著,嬉戲不已。

     shì shí zhǎng zhě,ér zuò shì niàn,

     是時長者,而作是念,

     zhū zǐ rú cǐ,yì wǒ chóu nǎo。

     諸子如此,益我愁惱。

     jīn cǐ shě zhái,wú yī kě lè,

     今此舍宅,無一可樂,

     ér zhū zǐ děng、dān miǎn xī xì,

     而諸子等、耽湎嬉戲,

     bù shòu wǒ jiào,jiāng wéi huǒ hài。

     不受我教,將為火害。

     jí biàn sī wéi,shè zhū fāng biàn、

     即便思惟,設諸方便、

     gào zhū zǐ děng,wǒ yǒu zhǒng zhǒng,

     告諸子等,我有種種,

     zhēn wán zhī jù,miào bǎo hǎo chē,

     珍玩之具,妙寶好車,

     yáng chē lù chē、dà niú zhī chē,

     羊車鹿車、大牛之車,

     jīn zài mén wài。rǔ děng chū lái,

     今在門外。汝等出來,

     wú wéi rǔ děng,zào zuò cǐ chē,

     吾為汝等,造作此車,

     suí yì suǒ lè,kě yǐ yóu xì。

     隨意所樂,可以游戲。

     zhū zǐ wén shuō,rú cǐ zhū chē,

     諸子聞說,如此諸車,

     jí shí bēn jìng、chí zǒu ér chū,

     即時奔競、馳走而出,

     dào yú kòng dì,lí zhū kǔ nàn。

     到于空地,離諸苦難。

     zhǎng zhě jiàn zǐ,dé chū huǒ zhái,

     長者見子,得出火宅,

     zhù yú sì qú,zuò shī zǐ zuò、

     住于四衢,坐師子座、

     ér zì qìng yán,wǒ jīn kuài lè。

     而自慶言,我今快樂。

     cǐ zhū zǐ děng,shēng yù shèn nán,

     此諸子等,生育甚難,

     yú xiǎo wú zhī,ér rù xiǎn zhái。

     愚小無知,而入險宅。

     duō zhū dú chóng,chī mèi kě wèi,

     多諸毒蟲,魑魅可畏,

     dà huǒ měng yán、sì miàn jù qǐ,

     大火猛炎、四面俱起,

     ér cǐ zhū zǐ、tān zhù xī xì,

     而此諸子、貪著嬉戲,

     wǒ yǐ jiù zhī,lìng dé tuō nán。

     我已救之,令得脫難。

     shì gù zhū rén,wǒ jīn kuài lè。

     是故諸人,我今快樂。

     ěr shí zhū zǐ、zhī fù ān zuò,

     爾時諸子、知父安坐,

     jiē yì fù suǒ、ér bái fù yán,

     皆詣父所、而白父言,

     yuàn cì wǒ děng,sān zhǒng bǎo chē。

     愿賜我等,三種寶車。

     rú qián suǒ xǔ,zhū zǐ chū lái,

     如前所許,諸子出來,

     dāng yǐ sān chē、suí rǔ suǒ yù,

     當以三車、隨汝所欲,

     jīn zhèng shì shí,wéi chuí gěi yǔ。

     今正是時,惟垂給與。

     zhǎng zhě dà fù,kù cáng zhòng duō,

     長者大富,庫藏眾多,

     jīn yín liú lí、chē qú mǎ nǎo,

     金銀琉璃、硨磲瑪瑙,

     yǐ zhòng bǎo wù、zào zhū dà chē。

     以眾寶物、造諸大車。

     zhuāng xiào yán shì,zhōu zā lán dùn,

     莊校嚴飾,周匝欄楯,

     sì miàn xuán líng,jīn shéng jiāo luò。

     四面懸鈴,金繩交絡。

     zhēn zhū luó wǎng,zhāng shī qí shàng,

     真珠羅網,張施其上,

     jīn huá zhū yīng,chù chù chuí xià,

     金華諸瓔,處處垂下,

     zhòng cǎi zá shì,zhōu zā wéi rào,

     眾彩雜飾,周匝圍繞,

     róu ruǎn zèng kuàng,yǐ wéi yīn rù。

     柔軟繒纊,以為茵蓐。

     shàng miào xì dié,jià zhí qiān yì,

     上妙細迭,價值千億,

     xiān bái jìng jié,yǐ fù qí shàng。

     鮮白凈潔,以覆其上。

     yǒu dà bái niú,féi zhuàng duō lì,

     有大白牛,肥壯多力,

     xíng tǐ shū hǎo,yǐ jià bǎo chē。

     形體姝好,以駕寶車。

     duō zhū bīn cóng,ér shì wèi zhī。

     多諸儐從,而侍衛之。

     yǐ shì miào chē,děng cì zhū zǐ。

     以是妙車,等賜諸子。

     zhū zǐ shì shí,huān xǐ yǒng yuè,

     諸子是時,歡喜踴躍,

     chéng shì bǎo chē,you yú sì fāng,

     乘是寶車,游于四方,

     xī xì kuài lè,zì zài wú ài。

     嬉戲快樂,自在無礙。

     gào shè lì fú,wǒ yì rú shì,

     告舍利弗,我亦如是,

     zhòng shèng zhōng zūn,shì jiān zhī fù。

     眾圣中尊,世間之父。

     yí qiè zhòng shēng,jiē shì wú zǐ,

     一切眾生,皆是吾子,

     shēn zhù shì lè,wú yǒu huì xīn。

     深著世樂,無有慧心。

     sān jiè wú ān,yóu rú huǒ zhái,

     三界無安,猶如火宅,

     zhòng kǔ chōng mǎn,shèn kě bù wèi,

     眾苦充滿,甚可怖畏,

     cháng yǒu shēng lǎo,bìng sǐ yōu huàn,

     常有生老,病死憂患,

     rú shì děng huǒ,chì rán bù xī。

     如是等火,熾燃不息。

     rú lái yǐ lí,sān jiè huǒ zhái,

     如來已離,三界火宅,

     jì rán xián jū,ān chù lín yě。

     寂然閑居,安處林野。

     jīn cǐ sān jiè,jiē shì wǒ yǒu,

     今此三界,皆是我有,

     qí zhōng zhòng shēng,xī shì wú zǐ。

     其中眾生,悉是吾子。

     ér jīn cǐ chù,duō zhū huàn nàn,

     而今此處,多諸患難,

     wéi wǒ yī rén,néng wéi jiù hù。

     唯我一人,能為救護。

     suī fù jiào zhào,ér bù xìn shòu,

     雖復教詔,而不信受,

     yú zhū yù rǎn,tān zhù shēn gù。

     于諸欲染,貪著深故。

     yǐ shì fāng biàn,wéi shuō sān chéng,

     以是方便,為說三乘,

     lìng zhū zhòng shēng,zhī sān jiè kǔ,

     令諸眾生,知三界苦,

     kāi shì yǎn shuō、chū shì jiān dào。

     開示演說、出世間道。

     shì zhū zǐ děng,ruò xīn jué dìng,

     是諸子等,若心決定,

     jù zú sān míng、jí liù shén tōng,

     具足三明、及六神通,

     yǒu dé yuán jiào、bù tuì pú sà。

     有得緣覺、不退菩薩。

     rǔ shè lì fú,wǒ wéi zhòng shēng,

     汝舍利弗,我為眾生,

     yǐ cǐ pì yù、shuō yī fó chéng,

     以此譬喻、說一佛乘,

     rǔ děng ruò néng、xìn shòu shì yǔ,

     汝等若能、信受是語,

     yí qiè jiē dāng,chéng dé fó dào。

     一切皆當,成得佛道。

     shì chéng wēi miào、qīng jìng dì yī,

     是乘微妙、清凈第一,

     yú zhū shì jiān、wéi wú yǒu shàng,

     于諸世間、為無有上,

     fó suǒ yuè kě,yí qiè zhòng shēng、

     佛所悅可,一切眾生、

     suǒ yìng chēng zàn、gōng yǎng lǐ bài。

     所應稱贊、供養禮拜。

     wú liàng yì qiān、zhū lì jiě tuō,

     無量億千、諸力解脫,

     chán dìng zhì huì,jí fó yú fǎ,

     禪定智慧,及佛余法,

     dé rú shì chéng。lìng zhū zǐ děng,

     得如是乘。令諸子等,

     rì yè jié shù、cháng dé yóu xì,

     日夜劫數、常得游戲,

     yǔ zhū pú sà、jí shēng wén zhòng,

     與諸菩薩、及聲聞眾,

     chéng cǐ bǎo chéng,zhí zhì dào chǎng。

     乘此寶乘,直至道場。

     yǐ shì yīn yuán,shí fāng dì qiú,

     以是因緣,十方諦求,

     gèng wú yú chéng,chú fó fāng biàn。

     更無余乘,除佛方便。

     gào shè lì fú,rǔ zhū rén děng,

     告舍利弗,汝諸人等,

     jiē shì wú zǐ,wǒ zé shì fù。

     皆是吾子,我則是父。

     rǔ děng lèi jié、zhòng kǔ suǒ shāo,

     汝等累劫、眾苦所燒,

     wǒ jiē jì bá,lìng chū sān jiè。

     我皆濟拔,令出三界。

     wǒ suī xiān shuō、rǔ děng miè dù,

     我雖先說、汝等滅度,

     dàn jìn shēng sǐ,ér shí bù miè,

     但盡生死,而實不滅,

     jīn suǒ yìng zuò,wéi fó zhì huì。

     今所應作,唯佛智慧。

     ruò yǒu pú sà,yú shì zhòng zhōng,

     若有菩薩,于是眾中,

     néng yì xīn tīng、zhū fó shí fǎ,

     能一心聽、諸佛實法,

     zhū fó shì zūn、suī yǐ fāng biàn,

     諸佛世尊、雖以方便,

     suǒ huà zhòng shēng,jiē shì pú sà。

     所化眾生,皆是菩薩。

     ruò rén xiǎo zhì,shēn zhù ài yù,

     若人小智,深著愛欲,

     wèi cǐ děng gù、shuō yú kǔ dì。

     為此等故、說于苦諦。

     zhòng shēng xīn xǐ,dé wèi céng yǒu,

     眾生心喜,得未曾有,

     fó shuō kǔ dì,zhēn shí wú yì。

     佛說苦諦,真實無異。

     ruò yǒu zhòng shēng,bù zhī kǔ běn,

     若有眾生,不知苦本,

     shēn zhù kǔ yīn,bù néng zàn shě,

     深著苦因,不能暫舍,

     wéi shì děng gù、fāng biàn shuō dào。

     為是等故、方便說道。

     zhū kǔ suǒ yīn,tān yù wéi běn,

     諸苦所因,貪欲為本,

     ruò miè tān yù,wú suǒ yī zhǐ,

     若滅貪欲,無所依止,

     miè jìn zhū kǔ,míng dì sān dì。

     滅盡諸苦,名第三諦。

     wéi miè dì gù,xiū xíng yú dào,

     為滅諦故,修行于道,

     lí zhū kǔ fù,míng dé jiě tuō。

     離諸苦縛,名得解脫。

     shì rén yú hé,ér dé jiě tuō,

     是人于何,而得解脫,

     dàn lí xū wàng,míng wéi jiě tuō,

     但離虛妄,名為解脫,

     qí shí wèi dé、yí qiè jiě tuō。

     其實未得、一切解脫。

     fó shuō shì rén、wèi shí miè dù,

     佛說是人、未實滅度,

     sī rén wèi dé,wú shàng dào gù,

     斯人未得,無上道故,

     wǒ yì bù yù、lìng zhì miè dù。

     我意不欲、令至滅度。

     wǒ wéi fǎ wáng,yú fǎ zì zài,

     我為法王,于法自在,

     ān yǐn zhòng shēng,gù xiàn yú shì。

     安隱眾生,故現于世。

     rǔ shè lì fú,wǒ cǐ fǎ yìn,

     汝舍利弗,我此法印,

     wéi yù lì yì,shì jiān gù shuō,

     為欲利益,世間故說,

     zài suǒ yóu fāng,wù wàng xuān chuán。

     在所游方,勿妄宣傳。

     ruò yǒu wén zhě,suí xǐ dǐng shòu,

     若有聞者,隨喜頂受,

     dāng zhī shì rén、ā bì bá zhì。

     當知是人、阿鞞跋致。

     ruò yǒu xìn shòu,cǐ jīng fǎ zhě,

     若有信受,此經法者,

     shì rén yǐ céng,jiàn guò qù fó,

     是人已曾,見過去佛,

     gōng jìng gōng yǎng,yì wén shì fǎ。

     恭敬供養,亦聞是法。

     ruò rén yǒu néng,xìn rǔ suǒ shuō,

     若人有能,信汝所說,

     zé wéi jiàn wǒ,yì jiàn yú rǔ、

     則為見我,亦見于汝、

     jí bǐ qiū sēng、bìng zhū pú sà。

     及比丘僧、并諸菩薩。

     sī fǎ huá jīng,wéi shēn zhì shuō,

     斯法華經,為深智說,

     qiǎn shí wén zhī,mí huò bù jiě,

     淺識聞之,迷惑不解,

     yí qiè shēng wén、jí pì zhī fó,

     一切聲聞、及辟支佛,

     yú cǐ jīng zhōng,lì suǒ bù jí。

     于此經中,力所不及。

     rǔ shè lì fú,shàng yú cǐ jīng、

     汝舍利弗,尚于此經、

     yǐ xìn dé rù,kuàng yú shēng wén。

     以信得入,況余聲聞。

     qí yú shēng wén,xìn fó yǔ gù,

     其余聲聞,信佛語故,

     suí shùn cǐ jīng,fēi jǐ zhì fēn。

     隨順此經,非己智分。

     yòu shè lì fú,jiāo màn xiè dài、

     又舍利弗,憍慢懈怠、

     jì wǒ jiàn zhě,mò shuō cǐ jīng。

     計我見者,莫說此經。

     fán fū qiǎn shí,shēn zhù wǔ yù,

     凡夫淺識,深著五欲,

     wén bù néng jiě,yì wù wéi shuō。

     聞不能解,亦勿為說。

     ruò rén bù xìn,huǐ bàng cǐ jīng,

     若人不信,毀謗此經,

     zé duàn yí qiè,shì jiān fó zhǒng。

     則斷一切,世間佛種。

     huò fù pín cù,ér huái yí huò,

     或復顰蹙,而懷疑惑,

     rǔ dāng tīng shuō,cǐ rén zuì bào。

     汝當聽說,此人罪報。

     ruò fó zài shì,ruò miè dù hòu,

     若佛在世,若滅度后,

     qí yǒu fěi bàng,rú sī jīng diǎn,

     其有誹謗,如斯經典,

     jiàn yǒu dú sòng、shū chí jīng zhě,

     見有讀誦、書持經者,

     qīng jiàn zēng jí、ér huái jié hèn,

     輕賤憎嫉、而懷結恨,

     cǐ rén zuì bào,rǔ jīn fù tīng,

     此人罪報,汝今復聽,

     qí rén mìng zhōng,rù ā bí yù,

     其人命終,入阿鼻獄,

     jù zú yī jié,jié jìn gēng shēng,

     具足一劫,劫盡更生,

     rú shì zhǎn zhuǎn,zhì wú shù jié,

     如是展轉,至無數劫,

     cóng dì yù chū,dāng duò chù shēng,

     從地獄出,當墮畜生,

     ruò gǒu yě gàn,qí xíng hàn shòu,

     若狗野干,其形頷瘦,

     lí dǎn jiè lài,rén suǒ chù ráo,

     黧黮疥癩,人所觸嬈,

     yòu fù wéi rén,zhī suǒ è jiàn,

     又復為人,之所惡賤,

     cháng kùn jī kě,gǔ ròu kū jié,

     常困饑渴,骨肉枯竭,

     shēng shòu chǔ dú,sǐ bèi wǎ shí,

     生受楚毒,死被瓦石,

     duàn fó zhǒng gù,shòu sī zuì bào。

     斷佛種故,受斯罪報。

     ruò zuò luò tuó,huò shēng lǘ zhōng,

     若作駱駝,或生驢中,

     shēn cháng fù zhòng,jiā zhū zhàng chuí,

     身常負重,加諸杖捶,

     dàn niàn shuǐ cǎo,yú wú suǒ zhī,

     但念水草,余無所知,

     bàng sī jīng gù,huò zuì rú shì。

     謗斯經故,獲罪如是。

     yǒu zuò yě gàn,lái rù jù luò,

     有作野干,來入聚落,

     shēn tǐ jiè lài,yòu wú yī mù,

     身體疥癩,又無一目,

     wéi zhū tóng zǐ,zhī suǒ dǎ zhì,

     為諸童子,之所打擲,

     shòu zhū kǔ tòng,huò shí zhì sǐ。

     受諸苦痛,或時致死。

     yú cǐ sǐ yǐ,gèng shòu mǎng shēn,

     于此死已,更受蟒身,

     qí xíng zhǎng dà,wǔ bǎi yóu xún,

     其形長大,五百由旬,

     lóng ái wú zú,wǎn zhuǎn fù háng,

     聾騃無足,宛轉腹行,

     wéi zhū xiǎo chóng,zhī suǒ zā shí,

     為諸小蟲,之所咂食,

     zhòu yè shòu kǔ,wú yǒu xiū xī,

     晝夜受苦,無有休息,

     bàng sī jīng gù,huò zuì rú shì。

     謗斯經故,獲罪如是。

     ruò dé wéi rén,zhū gēn ān dùn,

     若得為人,諸根闇鈍,

     cuó lòu luán bì,máng lóng bèi yǔ,

     矬陋攣躄,盲聾背傴,

     yǒu suǒ yán shuō,rén bù xìn shòu,

     有所言說,人不信受,

     kǒu qì cháng chòu,guǐ mèi suǒ zhù,

     口氣常臭,鬼魅所著,

     pín qióng xià jiàn,wéi rén suǒ shǐ,

     貧窮下賤,為人所使,

     duō bìng xiāo shòu,wú suǒ yī hù,

     多病痟瘦,無所依怙,

     suī qīn fù rén,rén bù zài yì,

     雖親附人,人不在意,

     ruò yǒu suǒ dé,xún fù wàng shī。

     若有所得,尋復忘失。

     ruò xiū yī dào,shùn fāng zhì bìng,

     若修醫道,順方治病,

     gèng zēng tā jí,huò fù zhì sǐ。

     更增他疾,或復致死。

     ruò zì yǒu bìng,wú rén jiù liáo,

     若自有病,無人救療,

     shè fú liáng yào,ér fù zēng jù。

     設服良藥,而復增劇。

     ruò tā fǎn nì、chāo jié qiè dào,

     若他反逆、抄劫竊盜,

     rú shì děng zuì,héng luó qí yāng。

     如是等罪,橫羅其殃。

     rú sī zuì rén,yǒng bù jiàn fó,

     如斯罪人,永不見佛,

     zhòng shèng zhī wáng,shuō fǎ jiào huà,

     眾圣之王,說法教化,

     rú sī zuì rén,cháng shēng nán chǔ,

     如斯罪人,常生難處,

     kuáng lóng xīn luàn,yǒng bù wén fǎ。

     狂聾心亂,永不聞法。

     yú wú shù jié、rú héng hé shā,

     于無數劫、如恒河沙,

     shēng zhé lóng yǎ,zhū gēn bù jù、

     生輒聾啞,諸根不具、

     cháng chù dì yù,rú yóu yuán guān,

     常處地獄,如游園觀,

     zài yú è dào,rú jǐ shě zhái,

     在余惡道,如己舍宅,

     tuó lǘ zhū gǒu、shì qí háng chù,

     駝驢豬狗、是其行處,

     bàng sī jīng gù,huò zuì rú shì。

     謗斯經故,獲罪如是。

     ruò dé wéi rén,lóng máng yīn yǎ、

     若得為人,聾盲喑啞、

     pín qióng zhū shuāi、yǐ zì zhuāng yán,

     貧窮諸衰、以自莊嚴,

     shuǐ zhǒng gàn xiāo、jiè lài yōng jū、

     水腫干痟、疥癩癰疽、

     rú shì děng bìng,yǐ wéi yī fú,

     如是等病,以為衣服,

     shēn cháng chòu chù,gòu huì bù jìng,

     身常臭處,垢穢不凈,

     shēn zhù wǒ jiàn,zēng yì chēn huì,

     深著我見,增益嗔恚,

     yín yù chì shèng,bù zé qín shòu,

     淫欲熾盛,不擇禽獸,

     bàng sī jīng gù,huò zuì rú shì。

     謗斯經故,獲罪如是。

     gào shè lì fú,bàng sī jīng zhě,

     告舍利弗,謗斯經者,

     ruò shuō qí zuì,qióng jié bú jìn。

     若說其罪,窮劫不盡。

     yǐ shì yīn yuán,wǒ gù yǔ rǔ,

     以是因緣,我故語汝,

     wú zhì rén zhōng,mò shuō cǐ jīng。

     無智人中,莫說此經。

     ruò yǒu lì gēn,zhì huì míng liǎo,

     若有利根,智慧明了,

     duō wén qiáng shí,qiú fó dào zhě,

     多聞強識,求佛道者,

     rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

     如是之人,乃可為說。

     ruò rén céng jiàn,yì bǎi qiān fó,

     若人曾見,億百千佛,

     zhí zhū shàn běn,shēn xīn jiān gù,

     植諸善本,深心堅固,

     rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

     如是之人,乃可為說。

     ruò rén jīng jìn,cháng xiū cí xīn,

     若人精進,常修慈心,

     bù xī shēn mìng,nǎi kě wéi shuō。

     不惜身命,乃可為說。

     ruò rén gōng jìng,wú yǒu yì xīn,

     若人恭敬,無有異心,

     lí zhū fán yú,dú chǔ shān zé,

     離諸凡愚,獨處山澤,

     rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

     如是之人,乃可為說。

     yòu shè lì fú,ruò jiàn yǒu rén,

     又舍利弗,若見有人,

     shě è zhī shi,qīn jìn shàn yǒu,

     舍惡知識,親近善友,

     rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

     如是之人,乃可為說。

     ruò jiàn fó zǐ,chí jiè qīng jié,

     若見佛子,持戒清潔,

     rú jìng míng zhū,qiú dà chéng jīng,

     如凈明珠,求大乘經,

     rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

     如是之人,乃可為說。

     ruò rén wú chēn,zhì zhí róu ruǎn,

     若人無嗔,質直柔軟,

     cháng mǐn yí qiè,gōng jìng zhū fó,

     常愍一切,恭敬諸佛,

     rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

     如是之人,乃可為說。

     fù yǒu fó zǐ,yú dà zhòng zhōng,

     復有佛子,于大眾中,

     yǐ qīng jìng xīn,zhǒng zhǒng yīn yuán、

     以清凈心,種種因緣、

     pì yù yán cí、shuō fǎ wú ài,

     譬喻言辭、說法無礙,

     rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

     如是之人,乃可為說。

     ruò yǒu bǐ qiū,wéi yí qiè zhì,

     若有比丘,為一切智,

     sì fāng qiú fǎ,hé zhǎng dǐng shòu,

     四方求法,合掌頂受,

     dàn lè shòu chí,dà chéng jīng diǎn,

     但樂受持,大乘經典,

     nǎi zhì bù shòu,yú jīng yī jì,

     乃至不受,余經一偈,

     rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

     如是之人,乃可為說。

     rú rén zhì xīn,qiú fó shè lì,

     如人至心,求佛舍利,

     rú shì qiú jīng,dé yǐ dǐng shòu,

     如是求經,得已頂受,

     qí rén bù fù,zhì qiú yú jīng,

     其人不復,志求余經,

     yì wèi céng niàn,wài dào diǎn jí,

     亦未曾念,外道典籍,

     rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

     如是之人,乃可為說。

     gào shè lì fú,wǒ shuō shì xiāng,

     告舍利弗,我說是相,

     qiú fó dào zhě、qióng jié bú jìn,

     求佛道者、窮劫不盡,

     rú shì děng rén,zé néng xìn jiě,

     如是等人,則能信解,

     rǔ dāng wéi shuō,miào fǎ huá jīng。

     汝當為說,妙法華經。

     免费网站色视频日本_日本精品久久久久精品三级18_成人免费无码婬片在线观看免费_亚洲一区二区国产精品一区二区

      1. <input id="mtcxz"><li id="mtcxz"><address id="mtcxz"></address></li></input>