1. <input id="mtcxz"><li id="mtcxz"><address id="mtcxz"></address></li></input>

     大悲咒快誦網
     大悲咒快誦網
     六祖壇經全文 六祖壇經譯文 六祖壇經注音 六祖壇經經典 六祖壇經視頻
     主頁/ 六祖壇經注音/ 文章正文

     六祖壇經原文注音 自序品 第一卷

     導讀:時(shí) , 大(dà)師(shī)至(zhì)寶(bǎo)林(lín) , 韶(sháo)州(zhōu)韋(wéi)刺(cì)史(shǐ)與(yǔ)官(guān)僚(liáo)入(rù)山(shān)...

     六祖壇經原文注音 自序品 第一卷

     自序品 第一卷

     shí , shīzhìbǎolín 。 sháozhōuwéishǐ ( míng ) guānliáoshānqǐngshī , chūchéngzhōngfànjiǎngtáng , wèizhòngkāiyüánshuō 。 shīshēngzuò , shǐguānliáosānshírén , zōngxüéshìsānshírén , sēngdàoqiānrén , tóngshízuò , yüànwényào 。

     shīgàozhòngyüē :“ shànzhīshí ! xìng , běnláiqīngjìng , dànyòngxīn , zhílechéng 。 shànzhīshí ! qiětīnghuìnéngxíngyóu , shì 。 huìnéngyán , běnguànfànyáng , zuǒjiàngliúlǐngnán , zuòxīnzhōubǎixìng 。 shēnxìng , yòuzǎowáng 。 lǎo , láinánhǎi , jiānxīnpín , shìmàichái 。 shí , yǒumǎichái , 使shǐlìngsòngzhìdiàn ; shōu , huìnéngqián , qüèchūménwài , jiànsòngjīng 。 huìnéngwénjīng , xīnkāi , suìwèn :‘ sòngjīng ?’ yüē :‘《 jīngāngjīng 》?!?span> wèn :‘ cóngsuǒlái , chíjīngdiǎn ?’ yǘn :‘ cóngzhōuhuángméixiàndōngchánlái 。 shìrěnshīzàizhǔhuà , ménrénqiānyǒu ; dàozhōngbài , tīngshòujīng 。 shīchángqüànsēng , dànchí  jīngāngjīng 》, jiànxìng , zhílechéng ?!?span> huìnéngwénshuō , 宿yǒuyüán , nǎiméng , yínshíliǎnghuìnéng , lìngchōnglǎoliáng , jiào便biànwǎnghuángméicān 。

      huìnéngānzhì , 便biànwéi 。 jīngsānshí , 便biànzhìhuángméi , bài 。 wènyüē :‘ fāngrén ? qiú ?’ huìnéngduìyüē :‘ shìlǐngnánxīnzhōubǎixìng , yüǎnláishī , wéiqiúzuò , qiú ?!?span> yán :‘ shìlǐngnánrén , yòushìliáo , ruòwéikānzuò ?’ huìnéngyüē :‘ rénsuīyǒunánběi , xìngběnnánběi ; liáoshēnshàngtóng , xìngyǒuchābié ?’ gèng , qiějiànzhòngzǒngzàizuǒyòu , nǎilìngsuízhòngzuò 。 huìnéngyüē :‘ huìnéngshàng , xīn , chángshēngzhìhuì , xìng , shìtián 。 wèishěnshàngjiàozuò ?’ yǘn :‘ zhèliáogēnxìng ! gèngyán , zhecáochǎng ?!?span> huìnéng退tuìzhìhòuyüàn , yǒuxíngzhě , chāhuìnéngcháiduì 。 jīngyüè , jiànhuìnéngyüē :‘ zhījiànyòng , kǒngyǒuèrénhài , suìyán 。 zhīzhīfǒu ?’ huìnéngyüē :‘ zhīshī , gǎnxíngzhìtángqián , lìngrénjüé ?!?/p>

      huànzhūménrénzǒnglái :‘ xiàngshuō , shìrénshēngshì , děngzhōngzhǐqiútián , qiúchūshēnghǎi ; xìngruò , jiù ? děng , kànzhìhuì , běnxīnzhīxìng , zuò , láichéngkàn 。 ruò ,  , wèiliùdài 。 huǒ , dechízhì , liángzhōngyòng ; jiànxìngzhīrén , yánxiàjiàn 。 ruòzhě , lúndāoshàngzhèn , dejiànzhī ?!? gēnzhě ) zhòngdechǔfèn , 退tuìérxiāngwèiyüē :‘ děngzhòngrén , chéngxīnyòngzuò , jiāngchéngshàng , yǒusuǒ ? shénxiùshàngzuò , xiànwéijiàoshòushī , shì 。 bèimànzuòsòng , wǎngyòngxīn ?!?span> rénwén , zǒngjiēxīn , xiányán :‘ děnghòuzhǐxiùshī , fánzuò ?’ shénxiùwéi :‘ zhūrénchéngzhě , wèiwéijiàoshòushī ; zuò , jiāngchéngshàng , ruòchéng , shàngzhīxīnzhōngjiànjiěshēnqiǎn ? chéng , qiúshàn , è , qüètóngfánxīn , duóshèngwèibié ? ruòchéng , zhōng 。 nàn ! nàn!’

      tángqián , yǒulángsānjiān , qǐnggòngfèngzhēn , huàléngqiéjīngbiànxiàng , xüèmài , liúchuángòngyǎng 。 shénxiùzuòchéng , shùchéng , xíngzhìtángqián , xīnzhōnghuǎng , biànshēnhànliú , chéngde ; qiánhòujīng , shísānchéngde 。 xiùnǎiwéi :‘ xiànglángxiàshūzhe , cóngshàngkànjiàn , ruòdàohǎo , chūbài , yǘnshìxiùzuò ; ruòdàokān , wǎngxiàngshānzhōngshùnián , shòurénbài , gèngxiūdào ?’ shìsāngēng , 使shǐrénzhī , zhídēng , shūnánlángjiān , chéngxīnsuǒjiàn 。 yüē 

      shēnshìshù ,  xīnmíngjìngtái ,

     shíshíqínshì ,  使shǐchénāi 。

      xiùshūle , 便biànqüèguīfáng , rénzǒngzhī 。 xiùwéi :‘ míngjiànhuān , yǒuyüán ; ruòyánkān , shì , 宿zhàngzhòng ,  ?!?span> shèngnán , fángzhōngxiǎng , zuòān , zhízhìgēng 。 zhīshénxiùménwèi , jiànxìng 。

      tiānmíng , huàngòngfènglái , xiàngnánlángjiān , huìhuàxiàng , jiàn , bàoyán :‘ gòngfèngqüèyònghuà , láoěryüǎnlái 。 jīngyǘn :“ fánsuǒyǒuxiàng , jiēshìwàng ?!?span> dànliú , rénsòngchí 。 xiū , miǎnduòèdào ; xiū , yǒu ?!?span> lìngménrénzhùxiāngjìng , jìnsòng , jiànxìng 。 ménrénsòng , jiētànshànzāi 。

       , sāngēnghuànxiùtáng , wènyüē :‘ shìzuòfǒu ?’ xiùyán :‘ shíshìxiùzuò , gǎnwàngqiúwèi , wàngshàngbēi , kànyǒushǎozhìhuìfǒu ?’ yüē :‘ zuò , wèijiànběnxìng , zhǐdàoménwài , wèiménnèi 。 jiànjiě , shàng , le ; shàng , deyánxiàshíběnxīn , jiànběnxìngshēngmiè ; qièshízhōng , niànniànjiànwànzhì , zhēnqièzhēn , wànjìng 。 zhīxīn , shìzhēnshí 。 ruòshìjiàn , shìshàngzhīxìng 。 qiě , liǎngwéi , gèngzuò , jiāngláikàn ; ruòdemén ,  ?!?span> shénxiùzuòérchū 。 yòujīngshù , zuòchéng , xīnzhōnghuǎng , shénān , yóumèngzhōng , xíngzuò 。

      liǎng , yǒutóngduìfāngguò , chàngsòng ; huìnéngwén , 便biànzhīwèijiànběnxìng , suīwèiméngjiàoshòu , zǎoshí 。 suìwèntóngyüē :‘ sòngzhě ?’ tóngyüē :‘ ěrzhèliáozhī , shīyán :“ shìrénshēngshì , dechuán , lìngménrénzuòláikàn 。 ruò , wéiliù ?!?span> shénxiùshàngzuò , nánlángshàng , shūxiāng , shīlìngrénjiēsòng , xiū , miǎnduòèdào ; xiū , yǒu ?!?span> huìnéngyüē :‘( běnyǒuyàosòng , jiéláishēngyüán ) shàngrén ! duì , yüè , wèicéngxíngdàotángqián 。 wàngshàngrényǐnzhìqiánbài ?!?span> tóngyǐnzhìqiánbài , huìnéngyüē :‘ huìnéngshí , qǐngshàngrénwéi ?!?span> shí , yǒujiāngzhōubiéjià , xìngzhāngmíngyòng , 便biàngāoshēng 。 huìnéngwén , suìyán :‘ yǒu , wàngbiéjiàwéishū ?!?span> biéjiàyán :‘ zuò ? shìyǒu ?!?span> huìnéngxiàngbiéjiàyán :‘ xüéshàng , deqīngchūxüé 。 xiàxiàrényǒushàngshàngzhì , shàngshàngrényǒuméizhì 。 ruòqīngrén , yǒuliàngbiānzuì ?!?span> biéjiàyán :‘ dànsòng , wéishū 。 ruò , xiān 。 wàngyán ?!?span> huìnéngyüē 

      běnshù ,  míngjìngfēitái ;

     běnlái ,  chùchénāi ?

      shū , zhòngzǒngjīng , jiē , xiāngwèiyán :‘ zāi ! màorén , deduōshí , 使shǐròushēn ?!?span> jiànzhòngrénjīngguài , kǒngrénsǔnhài , suìjiāngxiéle , yüē :‘ wèijiànxìng ?!?span> zhòngwéirán 。

       , qiánzhìduìfāng , jiànnéngyāoshíchōng , yüē :‘ qiúdàozhīrén , wèiwàng , dāngshì !’ nǎiwènyüē :‘ shúwèi ?’ huìnéngyüē :‘ shújiǔ , yóuqiànshāizài ?!?span> zhàngduìsānxiàér 。 huìnénghuì , sānshì ; jiāshāzhēwéi , lìngrénjiàn , wéishuō  jīngāngjīng 》。 zhì  yīngsuǒzhùérshēngxīn ’, huìnéngyánxià , qièwàn , xìng 。 suìyán :‘ xìng , běnqīngjìng ; xìng , běnshēngmiè ; xìng , běn ; xìng , běndòngyáo ; xìng , néngshēngwàn ?!?span> zhīběnxìng , wèihuìnéngyüē :‘ shíběnxīn , xüé ; ruòshíběnxīn , jiànběnxìng , míngzhàng 、 tiānrénshī 、  ?!?span> sāngēngshòu , rénjìnzhī , 便biànchuándùnjiào , yǘn :‘ wéiliùdài , shànniàn , guǎngyǒuqíng , liújiānglái , lìngduànjüé 。 tīngyüē 

     “‘ yǒuqíngláixiàzhǒng ,  yīnguǒháishēng ,

     qíngzhǒng ,  xìngshēng ?!?/p>

      yüē :‘ shī , chūlái , rénwèizhīxìn , chuán , wéixìn , dàidàixiāngchéng ; xīnchuánxīn , jiēlìngjiě 。  , wéichuánběn , shīshīběnxīn ; wèizhēngduān , zhǐzhuàn 。 ruòchuán , mìngxüán 。  , kǒngrénhài ?!?span> huìnéngyüē :‘ xiàngshènchù ?’ yǘn :‘ fénghuáizhǐ , huìcáng ?!?span> huìnéngsāngēnglǐngde , yǘn :‘ néngběnshìnánzhōngrén , zhīshān , chūdejiāngkǒu ?’ yán :‘ yōu , sòng ?!?span> xiāngsòng , zhízhìjiǔjiāng 。 lìngshàngchuán , yáo 。 huìnéngyán :‘ qǐngshàngzuò 。 yáo ?!?span> yǘn :‘ shì ?!?span> huìnéngyǘn :‘ shíshī , le ; míngsuī , yòngchùtóng 。 huìnéngshēngzàibiānfāng , yīnzhèng , méngshīchuán , jīn , zhǐxìng ?!?span> yǘn :‘ shì , shì ! hòu , yóuxíng 。 sānnián , fāngshìshì 。 jīnhǎo , xiàngnán 。 shuō , nán ?!?/p>

      huìnéngwéi , nánxíng 。 liǎngyüèzhōngjiān , zhìlǐng ( guī , shùshàngtáng 。 zhòng , wènyüē :‘ shàngshǎobìngshǎonǎofǒu ?’ yüē :‘ bìng 。 nán ?!?span> wèn :‘ shéirénchuánshòu ?’ yüē :‘ néngzhězhī ?!?span> zhòngnǎizhīyān )。 zhúhòushùbǎirénlái , duó 。 sēngxìngchén , mínghuìmíng , xiānshìpǐnjiāngjǖn , xìngxíngzào , cānxǘn 。 wèizhòngrénxiān , chènhuìnéng 。 huìnéngzhìxiàshíshàng , yǘn :‘ biǎoxìn , zhēng ?’ néngyǐncǎomǎngzhōng 。 huìmíngzhì , duōdòng , nǎihuànyǘn :‘ xíngzhě ! xíngzhě ! wéilái , wèilái ?!?span> huìnéngsuìchū , zuòpánshíshàng 。 huìmíngzuòyǘn :‘ wàngxíngzhěwèishuō ?!?span> huìnéngyǘn :‘ wèiérlái , bǐngzhūyüán , shēngniàn 。 wéishuō ?!?span> míngliángjiǔ 。 huìnéngyǘn :‘ shàn , è , zhèngmeshí , shìmíngshàngzuòběnláimiàn ?’ huìmíngyánxià 。 wènyǘn :‘ shàngláiwài , háigèngyǒufǒu ?’ huìnéngyǘn :‘ shuōzhě , fēi 。 ruòfǎnzhào , zàibiān ?!?span> míngyüē :‘ huìmíngsuīzàihuángméi , shíwèishěngmiàn 。 jīnméngzhǐshì , rényǐnshuǐ , lěngnuǎnzhī 。 jīnxíngzhěhuìmíngshī ?!?span> huìnéngyüē :‘ ruòshì , tóngshīhuángméi , shànchí ?!?span> míngyòuwèn :‘ huìmíngjīnhòuxiàngshènchù ?’ huìnéngyüē :‘ féngyüánzhǐ , méng ?!?span> míng ( mínghuízhìlǐngxià , wèichènzhòngyüē :‘ xiàngzhìcuīwéi , jìngzōng , dāngbiédàoxǘnzhī ?!?span> chènzhòngxiánwéirán 。 huìmínghòugǎidàomíng , shīshàng )。

      huìnénghòuzhìcáo , yòubèièrénxǘnzhú 。 nǎihuì , nànlièrénduìzhōng , fánjīngshízǎi , shílièrénsuíshuō 。 lièrénchánglìngshǒuwǎng , měijiànshēngmìng , jìnfàngzhī 。 měizhìfànshí , càizhǔròuguō 。 huòwèn , duìyüē :‘ dànchīròubiāncài ?!?/p>

      wéi :‘ shídānghóng , zhōngdùn ?!?span> suìchūzhìguǎngzhōuxìng , zhíyìnzōngshījiǎng  nièpánjīng 》。 shíyǒufēngchuīfāndòng , sēngyüē :‘ fēngdòng ?!?span> sēngyüē :‘ fāndòng ?!?span> lùn 。 huìnéngjìnyüē :‘ shìfēngdòng , shìfāndòng , rénzhěxīndòng ?!?span> zhònghàirán 。 yìnzōngyánzhìshàng , zhēngjiéào 。 jiànhuìnéngyánjiǎndāng , yóuwén , zōngyǘn :‘ xíngzhědìngfēichángrén 。 jiǔwénhuángméinánlái , shìxíngzhěfǒu ?’ huìnéngyüē :‘ gǎn ?!?span> zōngshìzuò , gàoqǐngchuánláichūshìzhòng 。 zōngwènyüē :‘ huángméizhǔ , zhǐshòu ?’ huìnéngyüē :‘ zhǐshòu ; wéilùnjiànxìng , lùnchándìngjiětuō ?!?span> zōngyüē :‘ lùnchándìngjiětuō ?’ néngyüē :‘ wéishìèr , shì 。 shìèrzhī ?!?span> zōngyòuwèn :‘ shìèrzhī ?’ huìnéngyüē :‘ shījiǎng  nièpánjīng 》, míngxìng , shìèrzhī 。 gāoguìwángbáiyán :“ fànchóngjìn 、 zuòzuì , chǎnděng , dāngduànshàngēnxìngfǒu ?” yán :“ shàngēnyǒuèr  zhěcháng , èrzhěcháng , xìngfēichángfēicháng , shìduàn , míngwéièr 。 zhěshàn , èrzhěshàn , xìngfēishànfēishàn , shìmíngèr 。 yǜnzhījiè , fánjiànèr , zhìzhělexìngèr , èrzhīxìngshìxìng ?!薄?span> yìnzōngwénshuō , huānzhǎng , yán :‘ mǒujiǎjiǎngjīng , yóu ; rénzhělùn , yóuzhēnjīn ?!?span> shìwéihuìnéng , yüànshìwéishī 。 huìnéngsuìshùxià , kāidōngshānmén 。

      huìnéngdōngshān , xīnshòujìn , mìngxüán 。 jīnde使shǐjǖn 、 guānliáo 、 sēng 、 dàotónghuì , fēilèijiézhīyüán , shìguòshēngzhōnggòngyǎngzhū , tóngzhòngshàngēn , fāngshǐdewénshàngdùnjiāozhīyīn 。 jiàoshìxiānshèngsuǒzhuàn , shìhuìnéngzhì 。 yüànwénxiānshèngjiàozhě , lìngjìngxīn , wénlechú , xiāndàishèngrénbié ?!?/p>

     zhòngwén , huānzuòér退tuì 。

     免费网站色视频日本_日本精品久久久久精品三级18_成人免费无码婬片在线观看免费_亚洲一区二区国产精品一区二区

      1. <input id="mtcxz"><li id="mtcxz"><address id="mtcxz"></address></li></input>