1. <input id="mtcxz"><li id="mtcxz"><address id="mtcxz"></address></li></input>

          大悲咒快誦網
          大悲咒快誦網
          楞嚴經全文 楞嚴經譯文 楞嚴經注音 楞嚴經經典 楞嚴經視頻
          主頁/ 楞嚴經注音/ 文章正文

          楞嚴經(卷一)注音

          導讀:如是我聞。一時。佛在室羅筏城。祇桓精舍。與大比丘眾。千二百五十人俱。皆是無漏大阿羅漢。佛子住持。善超諸有。能于國土。成就威儀。從佛轉輪。妙堪遺囑。嚴凈毗尼。弘范三界。應身無量。...

          楞嚴經(卷一)注音

          rú shì wǒ wén。yī shí。fó zài shì luó fá chénɡ。qí huán jīnɡ shè。

          如是我聞。一時佛在室羅筏城。祇桓精舍。

          yǔ dà bǐ qiū zhònɡ。qiān èr bǎi wǔ shí rén jù。jiē shì wú lòu。dà ā luó hàn。

          與大比丘眾。千二百五十人俱。皆是無漏。大阿羅漢。

          fó zǐ zhù chí。shàn chāo zhū yǒu。nénɡ yú ɡuó tǔ。chénɡ jiù wēi yí。

          佛子住持。善超諸有。能于國土。成就威儀。

          cónɡ fó zhuǎn lún。miào kān yí zhǔ。yán jìnɡ pí ní。hónɡ fàn sān jiè。

          從佛轉輪。妙堪遺囑。嚴凈毗尼。弘范三界。

          yìnɡ shēn wú liànɡ。dù tuō zhònɡ shēnɡ。bá jì wèi lái。yuè zhū chén lèi。

          應身無量。度脫眾生。拔濟未來。越諸塵累。

          qí mínɡ yuē。dà zhì shè lì fú。mó hē mù jiān lián。mó hē jū chī luó。

          其名曰。大智舍利弗。摩訶目犍連。摩訶拘絺羅。

          fù lóu nà mí duō luó ní zǐ。xū pú tí。yōu bō ní shā tuó děnɡ。

          富樓那彌多羅尼子。須菩提。優波尼沙陀等。

          ér wéi shànɡ shǒu。fù yǒu wú liànɡ。pì zhī wú xué。bìnɡ qí chū xīn。

          而為上首。復有無量。辟支無學。并其初心。

          tónɡ lái fó suǒ。shǔ zhū bǐ qiū。xiū xià zì zì。shí fānɡ pú sà。

          同來佛所。屬諸比丘。休夏自恣。十方菩薩。

          zī jué xīn yí。qīn fènɡ cí yán。jiānɡ qiú mì yì。jí shí rú lái。fū zuò yàn ān。

          咨決心疑。欽奉慈嚴。將求密義。即時如來。敷座宴安。

          wèi zhū huì zhōnɡ。xuān shì shēn ào。fǎ yán qīnɡ zhònɡ。

          為諸會中。宣示深奧。法筵清眾。

          dé wèi cénɡ yǒu。jiā línɡ xiān yīn。biàn shí fānɡ jiè。hénɡ shā pú sà。

          得未曾有。迦陵仙音。遍十方界。恒沙菩薩。

          lái jù dào chǎnɡ。wén shū shī lì。ér wéi shànɡ shǒu。shí bō sī nì wánɡ。

          來聚道場。文殊師利。而為上首。時波斯匿王。

          wèi qí fù wánɡ。huì rì yínɡ zhāi。qǐnɡ fó ɡōnɡ yè。zì yínɡ rú lái。

          為其父王。諱日營齋。請佛宮掖。自迎如來。

          ɡuǎnɡ shè zhēn xiū。wú shànɡ miào wèi。jiān fù qīn yán。zhū dà pú sà。

          廣設珍羞。無上妙味。兼復親延。諸大菩薩。

          chénɡ zhōnɡ fù yǒu。zhǎnɡ zhě jū shì。tónɡ shí fàn sēnɡ。

          城中復有。長者居士。同時飯僧。

          zhù fó lái yìnɡ。fó chì wén shū。fēn lǐnɡ pú sà。jí ā luó hàn。

          佇佛來應。佛敕文殊。分領菩薩。及阿羅漢。

          yìnɡ zhū zhāi zhǔ。wéi yǒu ā nán。xiān shòu bié qǐnɡ。yuǎn yóu wèi huán。

          應諸齋主。唯有阿難。先受別請。遠游未還。

          bù huánɡ sēnɡ cì。jì wú shànɡ zuò。jí ā shé lí。tú zhōnɡ dú ɡuī。

          不遑僧次。既無上座。及阿阇黎。途中獨歸。

          qí rì wú ɡònɡ。jí shí ā nán。zhí chí yìng qì。yú suǒ yóu chénɡ。cì dì xún qǐ。

          其日無供。即時阿難。執持應器。于所游城。次第循乞。

          xīn zhōnɡ chū qiú。zuì hòu tán yuè。yǐ wéi zhāi zhǔ。wú wèn jìnɡ huì。

          心中初求。最后檀越。以為齋主。無問凈穢。

          chà lì zūn xìnɡ。jí zhān tuó luó。fānɡ xínɡ děnɡ cí。bù zé wēi jiàn。

          剎利尊姓。及旃陀羅。方行等慈。不擇微賤。

          fā yì yuán chénɡ。yī qiè zhònɡ shēnɡ。wú liànɡ ɡōnɡ dé。ā nán yǐ zhī。

          發意圓成。一切眾生。無量功德。阿難已知。

          rú lái shì zūn。hē xū pú tí。jí dà jiā shè。wéi ā luó hàn。xīn bù jūn pínɡ。

          如來世尊。訶須菩提。及大迦葉。為阿羅漢。心不均平。

          qīn yǎnɡ rú lái。kāi chǎn wú zhē。dù zhū yí bànɡ。jīnɡ bǐ chénɡ huánɡ。

          欽仰如來。開闡無遮。度諸疑謗。經彼城隍。

          xú bù ɡuō mén。yán zhěnɡ wēi yí。sù ɡōnɡ zhāi fǎ。ěr shí ā nán。

          徐步郭門。嚴整威儀。肅恭齋法。爾時阿難。

          yīn qǐ shí cì。jīnɡ lì yín shì。zāo dà huàn shù。mó dēnɡ qié nǚ。

          因乞食次。經歷淫室。遭大幻術。摩登伽女。

          yǐ suō pí jiā luó。xiān fàn tiān zhòu。shè rù yín xí。yín ɡōnɡ fǔ mó。

          以娑毗迦羅。先梵天咒。攝入淫席。淫躬撫摩。

          jiānɡ huǐ jiè tǐ。rú lái zhī bǐ。yín shù suǒ jiā。zhāi bì xuán ɡuī。wánɡ jí dà chén。

          將毀戒體。如來知彼。淫術所加。齋畢旋歸。王及大臣。

          zhǎnɡ zhě jū shì。jù lái suí fó。yuàn wén fǎ yào。yú shí shì zūn。

          長者居士。俱來隨佛。愿聞法要。于時世尊。

          dǐnɡ fànɡ bǎi bǎo。wú wèi ɡuānɡ mínɡ。ɡuānɡ zhōnɡ chū shēnɡ。

          頂放百寶。無畏光明。光中出生。

          qiān yè bǎo lián。yǒu fó huà shēn。jié jiā fū zuò。xuān shuō shén zhòu。

          千葉寶蓮。有佛化身。結跏趺坐。宣說神咒。

          chì wén shū shī lì。jiānɡ zhòu wǎnɡ hù。è zhòu xiāo miè。tí jiǎnɡ ā nán。

          敕文殊師利。將咒往護。惡咒銷滅。提獎阿難。

          jí mó dēnɡ qié。ɡuī lái fó suǒ。ā nán jiàn fó。dǐnɡ lǐ bēi qì。hèn wú shǐ lái。

          及摩登伽。歸來佛所。阿難見佛。頂禮悲泣。恨無始來。

          yī xiànɡ duō wén。wèi quán dào lì。yīn qín qǐ qǐnɡ。shí fānɡ rú lái。

          一向多聞。未全道力。殷勤啟請。十方如來。

          dé chénɡ pú tí。miào shē mó tā。sān mó chán nà。zuì chū fānɡ biàn。

          得成菩提。妙奢摩他。三摩禪那。最初方便。

          yú shí fù yǒu。hénɡ shā pú sà。jí zhū shí fānɡ。dà ā luó hàn。

          于時復有。恒沙菩薩。及諸十方。大阿羅漢。

          pì zhī fó děnɡ。jù yuàn lè wén。tuì zuò mò rán。chénɡ shòu shènɡ zhǐ。

          辟支佛等。俱愿樂聞。退坐默然。承受圣旨。

          fó ɡào ā nán。rǔ wǒ tónɡ qì。qínɡ jūn tiān lún。dānɡ chū fā xīn。

          佛告阿難。汝我同氣。情均天倫。當初發心。

          yú wǒ fǎ zhōnɡ。jiàn hé shènɡ xiànɡ。dùn shě shì jiān。shēn zhònɡ ēn ài。

          于我法中。見何勝相。頓舍世間。深重恩愛。

          ā nán bái fó。wǒ jiàn rú lái。sān shí èr xiànɡ。shènɡ miào shū jué。

          阿難白佛。我見如來。三十二相。勝妙殊絕。

          xínɡ tǐ yìnɡ chè。yóu rú liú lí。chánɡ zì sī wéi。cǐ xiànɡ fēi shì。

          形體映徹。猶如琉璃。常自思惟。此相非是。

          yù ài suǒ shēnɡ。hé yǐ ɡù。yù qì cū zhuó。xīnɡ sāo jiāo ɡòu。

          欲愛所生。何以故。欲氣粗濁。腥臊交遘。

          nónɡ xuè zá luàn。bù nénɡ fā shēnɡ。shènɡ jìnɡ miào mínɡ。

          膿血雜亂。不能發生。勝凈妙明。

          zǐ jīn ɡuānɡ jù。shì yǐ kě yǎnɡ。cónɡ fó tì luò。fó yán。shàn zāi ā nán。

          紫金光聚。是以渴仰。從佛剃落。佛言。善哉阿難。

          rǔ děnɡ dānɡ zhī。yī qiè zhònɡ shēnɡ。cónɡ wú shǐ lái。

          汝等當知。一切眾生。從無始來。

          shēnɡ sǐ xiānɡ xù。jiē yóu bù zhī。chánɡ zhù zhēn xīn。xìnɡ jìnɡ mínɡ tǐ。

          生死相續。皆由不知。常住真心。性凈明體。

          yònɡ zhū wànɡ xiǎnɡ。cǐ xiǎnɡ bù zhēn。ɡù yǒu lún zhuǎn。rǔ jīn yù yán。

          用諸妄想。此想不真。故有輪轉。汝今欲研。

          wú shànɡ pú tí。zhēn fā mínɡ xìnɡ。yīnɡ dānɡ zhí xīn。chóu wǒ suǒ wèn。

          無上菩提。真發明性。應當直心。酬我所問。

          shí fānɡ rú lái。tónɡ yī dào ɡù。chū lí shēnɡ sǐ。jiē yǐ zhí xīn。

          十方如來。同一道故。出離生死。皆以直心。

          xīn yán zhí ɡù。rú shì nǎi zhì。zhōnɡ shǐ dì wèi。zhōnɡ jiān yǒnɡ wú。

          心言直故。如是乃至。終始地位。中間永無。

          zhū wěi qū xiànɡ。ā nán。wǒ jīn wèn rǔ。dānɡ rǔ fā xīn。yuán yú rú lái。

          諸委曲相。阿難。我今問汝。當汝發心。緣于如來。

          sān shí èr xiànɡ。jiānɡ hé suǒ jiàn。shuí wéi ài lè。ā nán bái fó yán。

          三十二相。將何所見。誰為愛樂。阿難白佛言。

          shì zūn。rú shì ài lè。yònɡ wǒ xīn mù。yóu mù ɡuān jiàn。

          世尊。如是愛樂。用我心目。由目觀見。

          rú lái shènɡ xiànɡ。xīn shēnɡ ài lè。ɡù wǒ fā xīn。yuàn shě shēnɡ sǐ。

          如來勝相。心生愛樂。故我發心。愿舍生死。

          fó ɡào ā nán。rú rǔ suǒ shuō。zhēn suǒ ài lè。yīn yú xīn mù。

          佛告阿難。如汝所說。真所愛樂。因于心目。

          ruò bù shí zhī。xīn mù suǒ zài。zé bù nénɡ dé。xiánɡ fú chén láo。

          若不識知。心目所在。則不能得。降伏塵勞。

          pì rú ɡuó wánɡ。wéi zéi suǒ qīn。fā bīnɡ tǎo chú。shì bīnɡ yào dānɡ。

          譬如國王。為賊所侵。發兵討除。是兵要當。

          zhī zéi suǒ zài。shǐ rǔ liú zhuǎn。xīn mù wéi jiù。wú jīn wèn rǔ。

          知賊所在。使汝流轉。心目為咎。吾今問汝。

          wéi xīn yǔ mù。jīn hé suǒ zài。ā nán bái fó yán。shì zūn。yī qiè shì jiān。

          唯心與目。今何所在。阿難白佛言。世尊。一切世間。

          shí zhǒnɡ yì shēnɡ。tónɡ jiānɡ shí xīn。jū zài shēn nèi。zònɡ ɡuān rú lái。

          十種異生。同將識心。居在身內??v觀如來。

          qīnɡ lián huā yǎn。yì zài fó miàn。wǒ jīn ɡuān cǐ。fú ɡēn sì chén。

          青蓮華眼。亦在佛面。我今觀此。浮根四塵。

          zhǐ zài wǒ miàn。rú shì shí xīn。shí jū shēn nèi。fó ɡào ā nán。rǔ jīn xiàn zuò。

          只在我面。如是識心。實居身內。佛告阿難。汝今現坐。

          rú lái jiǎnɡ tánɡ。ɡuān qí tuó lín。jīn hé suǒ zài。shì zūn。cǐ dà chónɡ ɡé。

          如來講堂。觀祇陀林。今何所在。世尊。此大重閣。

          qīnɡ jìnɡ jiǎnɡ tánɡ。zài jǐ ɡū yuán。jīn qí tuó lín。shí zài tánɡ wài。

          清凈講堂。在給孤園。今祇陀林。實在堂外。

          ā nán。rǔ jīn tánɡ zhōnɡ。xiān hé suǒ jiàn。shì zūn。wǒ zài tánɡ zhōnɡ。

          阿難。汝今堂中。先何所見。世尊。我在堂中。

          xiān jiàn rú lái。cì ɡuān dà zhònɡ。rú shì wài wànɡ。fānɡ zhǔ lín yuán。

          先見如來。次觀大眾。如是外望。方矚林園。

          ā nán。rǔ zhǔ lín yuán。yīn hé yǒu jiàn。shì zūn。cǐ dà jiǎnɡ tánɡ。

          阿難。汝矚林園。因何有見。世尊。此大講堂。

          hù yǒu kāi huò。ɡù wǒ zài tánɡ。dé yuǎn zhān jiàn。ěr shí shì zūn。

          戶牖開豁。故我在堂。得遠瞻見。爾時世尊。

          zài dà zhònɡ zhōnɡ。shū jīn sè bì。mó ā nán dǐnɡ。ɡào shì ā nán。

          在大眾中。舒金色臂。摩阿難頂。告示阿難。

          jí zhū dà zhònɡ。yǒu sān mó tí。mínɡ dà fó dǐnɡ shǒu lénɡ yán wánɡ。

          及諸大眾。有三摩提。名大佛頂首楞嚴王。

          jù zú wàn héng。shí fānɡ rú lái。yī mén chāo chū。miào zhuānɡ yán lù。

          具足萬行。十方如來。一門超出。妙莊嚴路。

          rǔ jīn dì tīnɡ。ā nán dǐnɡ lǐ。fú shòu cí zhǐ。fó ɡào ā nán。rú rǔ suǒ yán。

          汝今諦聽。阿難頂禮。伏受慈旨。佛告阿難。如汝所言。

          shēn zài jiǎnɡ tánɡ。hù yǒu kāi huò。yuǎn zhǔ lín yuán。

          身在講堂。戶牖開豁。遠矚林園。

          yì yǒu zhònɡ shēnɡ。zài cǐ tánɡ zhōnɡ。bú jiàn rú lái。jiàn tánɡ wài zhě。

          亦有眾生。在此堂中。不見如來。見堂外者。

          ā nán dá yán。shì zūnzài tánɡ。bú jiàn rú lái。nénɡ jiàn lín quán。

          阿難答言。世尊在堂。不見如來。能見林泉。

          wú yǒu shì chù。ā nán。rǔ yì rú shì。rǔ zhī xīn línɡ。yī qiè mínɡ liǎo。

          無有是處。阿難。汝亦如是。汝之心靈。一切明了。

          ruò rǔ xiàn qián。suǒ mínɡ liǎo xīn。shí zài shēn nèi。ěr shí xiān hé。

          若汝現前。所明了心。實在身內。爾時先合。

          liǎo zhī nèi shēn。pō yǒu zhònɡ shēnɡ。xiān jiàn shēn zhōnɡ。

          了知內身。頗有眾生。先見身中。

          hòu ɡuān wài wù。zònɡ bù nénɡ jiàn。xīn ɡān pí wèi。zhǎo shēnɡ fà zhǎnɡ。

          后觀外物??v不能見。心肝脾胃。爪生發長。

          jīn zhuàn mài yáo。chénɡ hé mínɡ liǎo。rú hé bù zhī。bì bú nèi zhī。

          筋轉脈搖。誠合明了。如何不知。必不內知。

          yún hé zhī wài。shì ɡù yīnɡ zhī。rǔ yán jué liǎo。nénɡ zhī zhī xīn。

          云何知外。是故應知。汝言覺了。能知之心。

          zhù zài shēn nèi。wú yǒu shì chù。ā nán qǐ shǒu。ér bái fó yán。

          住在身內。無有是處。阿難稽首。而白佛言。

          wǒ wén rú lái。rú shì fǎ yīn。wù zhī wǒ xīn。shí jū shēn wài。

          我聞如來。如是法音。悟知我心。實居身外。

          suǒ yǐ zhě hé。pì rú dēnɡ ɡuānɡ。rán yú shì zhōnɡ。shì dēnɡ bì nénɡ。

          所以者何。譬如燈光。燃于室中。是燈必能。

          xiān zhào shì nèi。cónɡ qí shì mén。hòu jí tínɡ jì。yī qiè zhònɡ shēnɡ。

          先照室內。從其室門。后及庭際。一切眾生。

          bú jiàn shēn zhōnɡ。dú jiàn shēn wài。yì rú dēnɡ ɡuānɡ。jū zài shì wài。

          不見身中。獨見身外。亦如燈光。居在室外。

          bù nénɡ zhào shì。shì yì bì mínɡ。jiānɡ wú suǒ huò。tónɡ fó liǎo yì。

          不能照室。是義必明。將無所惑。同佛了義。

          dé wú wànɡ yé。fó ɡào ā nán。shì zhū bǐ qiū。shì lái cónɡ wǒ。

          得無妄耶。佛告阿難。是諸比丘。適來從我。

          shì luó fá chénɡ。xún qǐ tuán shí。ɡuī qí tuó lín。wǒ yǐ sù zhāi。

          室羅筏城。循乞摶食。歸祇陀林。我已宿齋。

          rǔ ɡuān bǐ qiū。yī rén shí shí。zhū rén bǎo fǒu。ā nán dá yán。

          汝觀比丘。一人食時。諸人飽不。阿難答言。

          fǒu yě shì zūn。hé yǐ ɡù。shì zhū bǐ qiū。suī ā luó hàn。qū mìnɡ bù tónɡ。

          不也世尊。何以故。是諸比丘。雖阿羅漢。軀命不同。

          yún hé yī rén。nénɡ lìnɡ zhònɡ bǎo。fó ɡào ā nán。ruò rǔ jué liǎo。

          云何一人。能令眾飽。佛告阿難。若汝覺了。

          zhī jiàn zhī xīn。shí zài shēn wài。shēn xīn xiānɡ wài。zì bù xiānɡ ɡān。

          知見之心。實在身外。身心相外。自不相干。

          zé xīn suǒ zhī。shēn bù nénɡ jué。jué zài shēn jì。xīn bù nénɡ zhī。

          則心所知。身不能覺。覺在身際。心不能知。

          wǒ jīn shì rǔ。dōu luó mián shǒu。rǔ yǎn jiàn shí。xīn fēn bié fǒu。

          我今示汝。兜羅綿手。汝眼見時。心分別不。

          ā nán dá yán。rú shì shì zūn。fó ɡào ā nán。ruò xiānɡ zhī zhě。yún hé zài wài。

          阿難答言。如是世尊。佛告阿難。若相知者。云何在外。

          shì ɡù yīnɡ zhī。rǔ yán jué liǎo。nénɡ zhī zhī xīn。zhù zài shēn wài。

          是故應知。汝言覺了。能知之心。住在身外。

          wú yǒu shì chù。ā nán bái fó yán。shì zūn。rú fó suǒ yán。bú jiàn nèi ɡù。

          無有是處。阿難白佛言。世尊。如佛所言。不見內故。

          bù jū shēn nèi。shēn xīn xiānɡ zhī。bù xiānɡ lí ɡù。bú zài shēn wài。

          不居身內。身心相知。不相離故。不在身外。

          wǒ jīn sī wéi。zhī zài yī chù。fó yán。chù jīn hé zài。ā nán yán。cǐ liǎo zhī xīn。

          我今思惟。知在一處。佛言。處今何在。阿難言。此了知心。

          jì bù zhī nèi。ér nénɡ jiàn wài。rú wǒ sī cǔn。qián fú ɡēn lǐ。

          既不知內。而能見外。如我思忖。潛伏根里。

          yóu rú yǒu rén。qǔ liú lí wǎn。hé qí liǎnɡ yǎn。suī yǒu wù hé。

          猶如有人。取琉璃碗。合其兩眼。雖有物合。

          ér bù liú ài。bǐ ɡēn suí jiàn。suí jí fēn bié。rán wǒ jué liǎo。

          而不留礙。彼根隨見。隨即分別。然我覺了。

          nénɡ zhī zhī xīn。bú jiàn nèi zhě。wéi zài ɡēn ɡù。fēn mínɡ zhǔ wài。

          能知之心。不見內者。為在根故。分明矚外。

          wú zhànɡ ài zhě。qián ɡēn nèi ɡù。fó ɡào ā nán。rú rǔ suǒ yán。

          無障礙者。潛根內故。佛告阿難。如汝所言。

          qián ɡēn nèi zhě。yóu rú liú lí。bǐ rén dānɡ yǐ。liú lí lónɡ yǎn。

          潛根內者。猶如琉璃。彼人當以。琉璃籠眼。

          dānɡ jiàn shān hé。jiàn liú lí fǒu。rú shì shì zūn。shì rén dānɡ yǐ。

          當見山河。見琉璃不。如是世尊。是人當以。

          liú lí lónɡ yǎn。shí jiàn liú lí。fó ɡào ā nán。rǔ xīn ruò tónɡ。liú lí hé zhě。

          琉璃籠眼。實見琉璃。佛告阿難。汝心若同。琉璃合者。

          dānɡ jiàn shān hé。hé bú jiàn yǎn。ruò jiàn yǎn zhě。yǎn jí tónɡ jìnɡ。

          當見山河。何不見眼。若見眼者。眼即同境。

          bù dé chénɡ suí。ruò bù nénɡ jiàn。yún hé shuō yán。cǐ liǎo zhī xīn。

          不得成隨。若不能見。云何說言。此了知心。

          qián zài ɡēn nèi。rú liú lí hé。shì ɡù yīnɡ zhī。rǔ yán jué liǎo。

          潛在根內。如琉璃合。是故應知。汝言覺了。

          nénɡ zhī zhī xīn。qián fú ɡēn lǐ。rú liú lí hé。wú yǒu shì chù。

          能知之心。潛伏根里。如琉璃合。無有是處。

          ā nán bái fó yán。shì zūn。wǒ jīn yòu zuò。rú shì sī wéi。

          阿難白佛言。世尊。我今又作。如是思惟。

          shì zhònɡ shēnɡ shēn。fǔ zànɡ zài zhōnɡ。qiào xué jū wài。yǒu zànɡ zé àn。

          是眾生身。腑藏在中。竅穴居外。有藏則暗。

          yǒu qiào zé mínɡ。jīn wǒ duì fó。kāi yǎn jiàn mínɡ。mínɡ wéi jiàn wài。

          有竅則明。今我對佛。開眼見明。名為見外。

          bì yǎn jiàn àn。mínɡ wéi jiàn nèi。shì yì yún hé。fó ɡào ā nán。rǔ dānɡ bì yǎn。

          閉眼見暗。名為見內。是義云何。佛告阿難。汝當閉眼。

          jiàn àn zhī shí。cǐ àn jìnɡ jiè。wéi yú yǎn duì。wéi bú duì yǎn。

          見暗之時。此暗境界。為與眼對。為不對眼。

          ruò yú yǎn duì。àn zài yǎn qián。yún hé chénɡ nèi。ruò chénɡ nèi zhě。

          若與眼對。暗在眼前。云何成內。若成內者。

          jū àn shì zhōnɡ。wú rì yuè dēnɡ。cǐ shì àn zhōnɡ。jiē rǔ jiāo fǔ。

          居暗室中。無日月燈。此室暗中。皆汝焦腑。

          ruò bú duì zhě。yún hé chénɡ jiàn。ruò lí wài jiàn。nèi duì suǒ chénɡ。

          若不對者。云何成見。若離外見。內對所成。

          hé yǎn jiàn àn。mínɡ wéi shēn zhōnɡ。kāi yǎn jiàn mínɡ。hé bú jiàn miàn。

          合眼見暗。名為身中。開眼見明。何不見面。

          ruò bú jiàn miàn。nèi duì bù chénɡ。jiàn miàn ruò chénɡ。cǐ liǎo zhī xīn。

          若不見面。內對不成。見面若成。此了知心。

          jí yǔ yǎn ɡēn。nǎi zài xū kōnɡ。hé chénɡ zài nèi。ruò zài xū kōnɡ。

          及與眼根。乃在虛空。何成在內。若在虛空。

          zì fēi rǔ tǐ。jí yīnɡ rú lái。jīn jiàn rǔ miàn。yì shì rǔ shēn。rǔ yǎn yǐ zhī。

          自非汝體。即應如來。今見汝面。亦是汝身。汝眼已知。

          shēn hé fēi jué。bì rǔ zhí yán。shēn yǎn liǎnɡ jué。yīnɡ yǒu èr zhī。

          身合非覺。必汝執言。身眼兩覺。應有二知。

          jí rǔ yī shēn。yīnɡ chénɡ liǎnɡ fó。shì ɡù yīnɡ zhī。rǔ yán jiàn àn。

          即汝一身。應成兩佛。是故應知。汝言見暗。

          mínɡ jiàn nèi zhě。wú yǒu shì chù。ā nán yán。wǒ chánɡ wén fó。

          名見內者。無有是處。阿難言。我常聞佛。

          kāi shì sì zhònɡ。yóu xīn shēnɡ ɡù。zhǒnɡ zhǒnɡ fǎ shēnɡ。

          開示四眾。由心生故。種種法生。

          yóu fǎ shēnɡ ɡù。zhǒnɡ zhǒnɡ xīn shēnɡ。wǒ jīn sī wéi。jí sī wéi tǐ。

          由法生故。種種心生。我今思惟。即思惟體。

          shí wǒ xīn xìnɡ。suí suǒ hé chù。xīn zé suí yǒu。yì fēi nèi wài。

          實我心性。隨所合處。心則隨有。亦非內外。

          zhōnɡ jiān sān chù。fó ɡào ā nán。rǔ jīn shuō yán。yóu fǎ shēnɡ ɡù。

          中間三處。佛告阿難。汝今說言。由法生故。

          zhǒnɡ zhǒnɡ xīn shēnɡ。suí suǒ hé chù。xīn suí yǒu zhě。shì xīn wú tǐ。

          種種心生。隨所合處。心隨有者。是心無體。

          zé wú suǒ hé。ruò wú yǒu tǐ。ér nénɡ hé zhě。zé shí jiǔ jiè。yīn qī chén hé。

          則無所合。若無有體。而能合者。則十九界。因七塵合。

          shì yì bù rán。ruò yǒu tǐ zhě。rú rǔ yǐ shǒu。zì zhì qí tǐ。rǔ suǒ zhī xīn。

          是義不然。若有體者。如汝以手。自挃其體。汝所知心。

          wéi fù nèi chū。wéi cónɡ wài rù。ruò fù nèi chū。huán jiàn shēn zhōnɡ。

          為復內出。為從外入。若復內出。還見身中。

          ruò cónɡ wài lái。xiān hé jiàn miàn。ā nán yán。jiàn shì qí yǎn。

          若從外來。先合見面。阿難言。見是其眼。

          xīn zhī fēi yǎn。wéi jiàn fēi yì。fó yán。ruò yǎn nénɡ jiàn。rǔ zài shì zhōnɡ。

          心知非眼。為見非義。佛言。若眼能見。汝在室中。

          mén nénɡ jiàn fǒu。zé zhū yǐ sǐ。shànɡ yǒu yǎn cún。yīnɡ jiē jiàn wù。

          門能見不。則諸已死。尚有眼存。應皆見物。

          ruò jiàn wù zhě。yún hé mínɡ sǐ。ā nán。yòu rǔ jué liǎo。nénɡ zhī zhī xīn。

          若見物者。云何名死。阿難。又汝覺了。能知之心。

          ruò bì yǒu tǐ。wéi fù yī tǐ。wéi yǒu duō tǐ。jīn zài rǔ shēn。wéi fù biàn tǐ。

          若必有體。為復一體。為有多體。今在汝身。為復遍體。

          wéi bú biàn tǐ。ruò yī tǐ zhě。zé rǔ yǐ shǒu。zhì yī zhī shí。sì zhī yīnɡ jué。

          為不遍體。若一體者。則汝以手。挃一肢時。四肢應覺。

          ruò xián jué zhě。zhì yīnɡ wú zài。ruò zhì yǒu suǒ。zé rǔ yī tǐ。

          若咸覺者。挃應無在。若挃有所。則汝一體。

          zì bù nénɡ chénɡ。ruò duō tǐ zhě。zé chénɡ duō rén。hé tǐ wéi rǔ。

          自不能成。若多體者。則成多人。何體為汝。

          ruò biàn tǐ zhě。tónɡ qián suǒ zhì。ruò bú biàn zhě。dānɡ rǔ chù tóu。

          若遍體者。同前所挃。若不遍者。當汝觸頭。

          yì chù qí zú。tóu yǒu suǒ jué。zú yīnɡ wú zhī。jīn rǔ bù rán。

          亦觸其足。頭有所覺。足應無知。今汝不然。

          shì ɡù yīnɡ zhī。suí suǒ hé chù。xīn zé suí yǒu。wú yǒu shì chù。

          是故應知。隨所合處。心則隨有。無有是處。

          ā nán bái fó yán。shì zūn。wǒ yì wén fó。yǔ wén shū děnɡ。

          阿難白佛言。世尊。我亦聞佛。與文殊等。

          zhū fǎ wánɡ zǐ。tán shí xiànɡ shí。shì zūn yì yán。xīn bú zài nèi。yì bú zài wài。

          諸法王子。談實相時。世尊亦言。心不在內。亦不在外。

          rú wǒ sī wéi。nèi wú suǒ jiàn。wài bù xiānɡ zhī。nèi wú zhī ɡù。

          如我思惟。內無所見。外不相知。內無知故。

          zài nèi bù chénɡ。shēn xīn xiānɡ zhī。zài wài fēi yì。jīn xiānɡ zhī ɡù。

          在內不成。身心相知。在外非義。今相知故。

          fù nèi wú jiàn。dānɡ zài zhōnɡ jiān。fó yán。rǔ yán zhōnɡ jiān。

          復內無見。當在中間。佛言。汝言中間。

          zhōnɡ bì bù mí。fēi wú suǒ zài。jīn rǔ tuī zhōnɡ。zhōnɡ hé wéi zài。

          中必不迷。非無所在。今汝推中。中何為在。

          wéi fù zài chù。wéi dānɡ zài shēn。ruò zài shēn zhě。zài biān fēi zhōnɡ。

          為復在處。為當在身。若在身者。在邊非中。

          zài zhōnɡ tónɡ nèi。ruò zài chù zhě。wéi yǒu suǒ biǎo。wéi wú suǒ biǎo。

          在中同內。若在處者。為有所表。為無所表。

          wú biǎo tónɡ wú。biǎo zé wú dìnɡ。hé yǐ ɡù。rú rén yǐ biǎo。

          無表同無。表則無定。何以故。如人以表。

          biǎo wéi zhōnɡ shí。dōnɡ kàn zé xī。nán ɡuān chénɡ běi。biǎo tǐ jì hùn。

          表為中時。東看則西。南觀成北。表體既混。

          xīn yīnɡ zá luàn。ā nán yán。wǒ suǒ shuō zhōnɡ。fēi cǐ èr zhǒnɡ。

          心應雜亂。阿難言。我所說中。非此二種。

          rú shì zūn yán。yǎn sè wéi yuán。shēnɡ yú yǎn shí。yǎn yǒu fēn bié。

          如世尊言。眼色為緣。生于眼識。眼有分別。

          sè chén wú zhī。shí shēnɡ qí zhōnɡ。zé wéi xīn zài。fó yán。rǔ xīn ruò zài。

          色塵無知。識生其中。則為心在。佛言。汝心若在。

          ɡēn chén zhī zhōnɡ。cǐ zhī xīn tǐ。wéi fù jiān èr。wéi bù jiān èr。

          根塵之中。此之心體。為復兼二。為不兼二。

          ruò jiān èr zhě。wù tǐ zá luàn。wù fēi tǐ zhī。chénɡ dí liǎnɡ lì。

          若兼二者。物體雜亂。物非體知。成敵兩立。

          yún hé wéi zhōnɡ。jiān èr bù chénɡ。fēi zhī bù zhī。jí wú tǐ xìnɡ。

          云何為中。兼二不成。非知不知。即無體性。

          zhōnɡ hé wéi xiànɡ。shì ɡù yīnɡ zhī。dānɡ zài zhōnɡ jiān。wú yǒu shì chù。

          中何為相。是故應知。當在中間。無有是處。

          ā nán bái fó yán。shì zūn。wǒ xī jiàn fó。yǔ dà mù lián。xū pú tí。

          阿難白佛言。世尊。我昔見佛。與大目連。須菩提。

          fù lóu nà。shè lì fú。sì dà dì zǐ。ɡònɡ zhuǎn fǎ lún。chánɡ yán。

          富樓那。舍利弗。四大弟子。共轉法輪。常言。

          jué zhī fēn bié xīn xìnɡ。jì bú zài nèi。yì bú zài wài。bú zài zhōnɡ jiān。

          覺知分別心性。既不在內。亦不在外。不在中間。

          jù wú suǒ zài。yī qiè wú zhuó。mínɡ zhī wéi xīn。zé wǒ wú zhuó。

          俱無所在。一切無著。名之為心。則我無著。

          mínɡ wéi xīn fǒu。fó ɡào ā nán。rǔ yán jué zhī。fēn bié xīn xìnɡ。

          名為心不。佛告阿難。汝言覺知。分別心性。

          jù wú zài zhě。shì jiān xū kōnɡ。shuǐ lù fēi xínɡ。zhū suǒ wù xiànɡ。

          俱無在者。世間虛空。水陸飛行。諸所物象。

          mínɡ wéi yī qiè。rǔ bù zhuó zhě。wéi zài wéi wú。wú zé tónɡ yú。

          名為一切。汝不著者。為在為無。無則同于。

          ɡuī máo tù jiǎo。yún hé bù zhuó。yǒu bù zhuó zhě。bù kě mínɡ wú。

          龜毛兔角。云何不著。有不著者。不可名無。

          wú xiànɡ zé wú。fēi wú zé xiànɡ。xiànɡ yǒu zé zài。yún hé wú zhuó。

          無相則無。非無則相。相有則在。云何無著。

          shì ɡù yīnɡ zhī。yī qiè wú zhuó。mínɡ jué zhī xīn。wú yǒu shì chù。

          是故應知。一切無著。名覺知心。無有是處。

          ěr shí ā nán。zài dà zhònɡ zhōnɡ。jí cónɡ zuò qǐ。piān tǎn yòu jiān。

          爾時阿難。在大眾中。即從座起。偏袒右肩。

          yòu xī zhuó dì。hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ。ér bái fó yán。wǒ shì rú lái。

          右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。我是如來。

          zuì xiǎo zhī dì。ménɡ fó cí ài。suī jīn chū jiā。yóu shì jiāo lián。

          最小之弟。蒙佛慈愛。雖今出家。猶恃憍憐。

          suǒ yǐ duō wén。wèi dé wú lòu。bù nénɡ zhé fú。suō pí luó zhòu。

          所以多聞。未得無漏。不能折伏。娑毗羅咒。

          wéi bǐ suǒ zhuǎn。nì yú yín shè。dānɡ yóu bù zhī。zhēn jì suǒ yì。

          為彼所轉。溺于淫舍。當由不知。真際所詣。

          wéi yuàn shì zūn。dà cí āi mǐn。kāi shì wǒ děnɡ。shē mó tā lù。

          惟愿世尊。大慈哀愍。開示我等。奢摩他路。

          lìnɡ zhū chǎn tí。huī mí lì chē。zuò shì yǔ yǐ。wǔ tǐ tóu dì。

          令諸闡提。隳彌戾車。作是語已。五體投地。

          jí zhū dà zhònɡ。qīnɡ kě qiáo zhù。qīn wén shì huì。ěr shí shì zūn。

          及諸大眾。傾渴翹佇。欽聞示誨。爾時世尊。

          cónɡ qí miàn mén。fànɡ zhǒnɡ zhǒnɡ ɡuānɡ。qí ɡuānɡ huǎnɡ yào。

          從其面門。放種種光。其光晃耀。

          rú bǎi qiān rì。pǔ fó shì jiè。liù zhǒnɡ zhèn dònɡ。rú shì shí fānɡ。

          如百千日。普佛世界。六種震動。如是十方。

          wēi chén ɡuó tǔ。yī shí kāi xiàn。fó zhī wēi shén。lìnɡ zhū shì jiè。

          微塵國土。一時開現。佛之威神。令諸世界。

          hé chénɡ yī jiè。qí shì jiè zhōnɡ。suǒ yǒu yī qiè。zhū dà pú sà。

          合成一界。其世界中。所有一切。諸大菩薩。

          jiē zhù běn ɡuó。hé zhǎnɡ chénɡ tīnɡ。fó ɡào ā nán。yī qiè zhònɡ shēnɡ。

          皆住本國。合掌承聽。佛告阿難。一切眾生。

          cónɡ wú shǐ lái。zhǒnɡ zhǒnɡ diān dǎo。yè zhǒnɡ zì rán。rú è chā jù。

          從無始來。種種顛倒。業種自然。如惡叉聚。

          zhū xiū xínɡ rén。bù nénɡ dé chénɡ。wú shànɡ pú tí。nǎi zhì bié chénɡ。

          諸修行人。不能得成。無上菩提。乃至別成。

          shēnɡ wén yuán jué。jí chénɡ wài dào。zhū tiān mó wánɡ。jí mó juàn shǔ。

          聲聞緣覺。及成外道。諸天魔王。及魔眷屬。

          jiē yóu bù zhī。èr zhǒnɡ ɡēn běn。cuò luàn xiū xí。yóu rú zhǔ shā。

          皆由不知。二種根本。錯亂修習。猶如煮沙。

          yù chénɡ jiā zhuàn。zònɡ jīnɡ chén jié。zhōnɡ bù nénɡ dé。

          欲成嘉饌??v經塵劫。終不能得。

          yún hé èr zhǒnɡ。ā nán。yī zhě。wú shǐ shēnɡ sǐ ɡēn běn。zé rǔ jīn zhě。

          云何二種。阿難。一者。無始生死根本。則汝今者。

          yǔ zhū zhònɡ shēnɡ。yònɡ pān yuán xīn。wéi zì xìnɡ zhě。èr zhě。

          與諸眾生。用攀緣心。為自性者。二者。

          wú shǐ pú tí niè pán。yuán qīnɡ jìnɡ tǐ。zé rǔ jīn zhě。shí jīnɡ yuán mínɡ。

          無始菩提涅槃。元清凈體。則汝今者。識精元明。

          nénɡ shēnɡ zhū yuán。yuán suǒ yí zhě。yóu zhū zhònɡ shēnɡ。

          能生諸緣。緣所遺者。由諸眾生。

          yí cǐ běn mínɡ。suī zhōnɡ rì xínɡ。ér bú zì jué。wǎnɡ rù zhū cù。

          遺此本明。雖終日行。而不自覺。枉入諸趣。

          ā nán。rǔ jīn yù zhī。shē mó tā lù。yuàn chū shēnɡ sǐ。jīn fù wèn rǔ。

          阿難。汝今欲知。奢摩他路。愿出生死。今復問汝。

          jí shí rú lái。jǔ jīn sè bì。qū wǔ lún zhǐ。yǔ ā nán yán。rǔ jīn jiàn fǒu。

          即時如來。舉金色臂。屈五輪指。語阿難言。汝今見不。

          ā nán yán jiàn。fó yán。rǔ hé suǒ jiàn。ā nán yán。wǒ jiàn rú lái。

          阿難言見。佛言。汝何所見。阿難言。我見如來。

          jǔ bì qū zhǐ。wéi ɡuānɡ mínɡ quán。yào wǒ xīn mù。fó yán。

          舉臂屈指。為光明拳。曜我心目。佛言。

          rǔ jiānɡ shuí jiàn。ā nán yán。wǒ yǔ dà zhònɡ。tónɡ jiānɡ yǎn jiàn。

          汝將誰見。阿難言。我與大眾。同將眼見。

          fó ɡào ā nán。rǔ jīn dá wǒ。rú lái qū zhǐ。wéi ɡuānɡ mínɡ quán。

          佛告阿難。汝今答我。如來屈指。為光明拳。

          yào rǔ xīn mù。rǔ mù kě jiàn。yǐ hé wéi xīn。dānɡ wǒ quán yào。

          曜汝心目。汝目可見。以何為心。當我拳曜。

          ā nán yán。rú lái xiàn jīn。zhēnɡ xīn suǒ zài。ér wǒ yǐ xīn。

          阿難言。如來現今。征心所在。而我以心。

          tuī qiónɡ xún zhú。jí nénɡ tuī zhě。wǒ jiānɡ wéi xīn。fó yán duō。

          推窮尋逐。即能推者。我將為心。佛言咄。

          ā nán。cǐ fēi rǔ xīn。ā nán jué rán。bì zuò hé zhǎnɡ。qǐ lì bái fó。

          阿難。此非汝心。阿難矍然。避座合掌。起立白佛。

          cǐ fēi wǒ xīn。dānɡ mínɡ hé děnɡ。fó ɡào ā nán。cǐ shì qián chén。

          此非我心。當名何等。佛告阿難。此是前塵。

          xū wànɡ xiànɡ xiǎnɡ。huò rǔ zhēn xìnɡ。yóu rǔ wú shǐ。

          虛妄相想?;笕暾嫘?。由汝無始。

          zhì yú jīn shēnɡ。rèn zéi wéi zǐ。shī rǔ yuán chánɡ。ɡù shòu lún zhuǎn。

          至于今生。認賊為子。失汝元常。故受輪轉。

          ā nán bái fó yán。shì zūn。wǒ fó chǒnɡ dì。xīn ài fó ɡù。lìnɡ wǒ chū jiā。

          阿難白佛言。世尊。我佛寵弟。心愛佛故。令我出家。

          wǒ xīn hé dú。ɡònɡ yǎnɡ rú lái。nǎi zhì biàn lì。hénɡ shā ɡuó tǔ。

          我心何獨。供養如來。乃至遍歷。恒沙國土。

          chénɡ shì zhū fó。jí shàn zhī shí。fā dà yǒnɡ měnɡ。xínɡ zhū yī qiè。

          承事諸佛。及善知識。發大勇猛。行諸一切。

          nán xínɡ fǎ shì。jiē yònɡ cǐ xīn。zònɡ lìnɡ bànɡ fǎ。yǒnɡ tuì shàn ɡēn。

          難行法事。皆用此心??v令謗法。永退善根。

          yì yīn cǐ xīn。ruò cǐ fā mínɡ。bú shi xīn zhě。wǒ nǎi wú xīn。

          亦因此心。若此發明。不是心者。我乃無心。

          tónɡ zhū tǔ mù。lí cǐ jué zhī。ɡènɡ wú suǒ yǒu。yún hé rú lái。

          同諸土木。離此覺知。更無所有。云何如來。

          shuō cǐ fēi xīn。wǒ shí jīnɡ bù。jiān cǐ dà zhònɡ。wú bù yí huò。

          說此非心。我實驚怖。兼此大眾。無不疑惑。

          wéi chuí dà bēi。kāi shì wèi wù。ěr shí shì zūn。kāi shì ā nán。

          惟垂大悲。開示未悟。爾時世尊。開示阿難。

          jí zhū dà zhònɡ。yù lìnɡ xīn rù。wú shēnɡ fǎ rěn。yú shī zǐ zuò。

          及諸大眾。欲令心入。無生法忍。于獅子座。

          mó ā nán dǐnɡ。ér ɡào zhī yán。rú lái chánɡ shuō。zhū fǎ suǒ shēnɡ。

          摩阿難頂。而告之言。如來常說。諸法所生。

          wéi xīn suǒ xiàn。yī qiè yīn ɡuǒ。shì jiè wēi chén。yīn xīn chénɡ tǐ。

          唯心所現。一切因果。世界微塵。因心成體。

          ā nán。ruò zhū shì jiè。yī qiè suǒ yǒu。qí zhōnɡ nǎi zhì。cǎo yè lǚ jié。

          阿難。若諸世界。一切所有。其中乃至。草葉縷結。

          jié qí ɡēn yuán。xián yǒu tǐ xìnɡ。zònɡ lìnɡ xū kōnɡ。yì yǒu mínɡ mào。

          詰其根元。咸有體性??v令虛空。亦有名貌。

          hé kuànɡ qīnɡ jìnɡ。miào jìnɡ mínɡ xīn。xìnɡ yī qiè xīn。ér zì wú tǐ。

          何況清凈。妙凈明心。性一切心。而自無體。

          ruò rǔ zhí lìn。fēn bié jué ɡuān。suǒ liǎo zhī xìnɡ。bì wéi xīn zhě。

          若汝執吝。分別覺觀。所了知性。必為心者。

          cǐ xīn jí yīnɡ。lí zhū yī qiè。sè xiānɡ wèi chù。zhū chén shì yè。

          此心即應。離諸一切。色香味觸。諸塵事業。

          bié yǒu quán xìnɡ。rú rǔ jīn zhě。chénɡ tīnɡ wǒ fǎ。cǐ zé yīn shēnɡ。

          別有全性。如汝今者。承聽我法。此則因聲。

          ér yǒu fēn bié。zònɡ miè yī qiè。jiàn wén jué zhī。nèi shǒu yōu xián。

          而有分別??v滅一切。見聞覺知。內守幽閑。

          yóu wéi fǎ chén。fēn bié yǐnɡ shì。wǒ fēi chì rǔ。zhí wéi fēi xīn。

          猶為法塵。分別影事。我非敕汝。執為非心。

          dàn rǔ yú xīn。wēi xì chuǎi mó。ruò lí qián chén。yǒu fēn bié xìnɡ。

          但汝于心。微細揣摩。若離前塵。有分別性。

          jí zhēn rǔ xīn。ruò fēn bié xìnɡ。lí chén wú tǐ。sī zé qián chén。

          即真汝心。若分別性。離塵無體。斯則前塵。

          fēn bié yǐnɡ shì。chén fēi chánɡ zhù。ruò biàn miè shí。cǐ xīn zé tónɡ。

          分別影事。塵非常住。若變滅時。此心則同。

          ɡuī máo tù jiǎo。zé rǔ fǎ shēn。tónɡ yú duàn miè。qí shuí xiū zhènɡ。

          龜毛兔角。則汝法身。同于斷滅。其誰修證。

          wú shēnɡ fǎ rěn。jí shí ā nán。yǔ zhū dà zhònɡ。mò rán zì shī。

          無生法忍。即時阿難。與諸大眾。默然自失。

          fó ɡào ā nán。shì jiān yī qiè。zhū xiū xué rén。xiàn qián suī chénɡ。

          佛告阿難。世間一切。諸修學人?,F前雖成。

          jiǔ cì dì dìnɡ。bù dé lòu jìn。chénɡ ā luó hàn。jiē yóu zhí cǐ。

          九次第定。不得漏盡。成阿羅漢。皆由執此。

          shēnɡ sǐ wànɡ xiǎnɡ。wù wéi zhēn shí。shì ɡù rǔ jīn。suī dé duō wén。

          生死妄想。誤為真實。是故汝今。雖得多聞。

          bù chénɡ shènɡ ɡuǒ。ā nán wén yǐ。chónɡ fù bēi lèi。wǔ tǐ tóu dì。

          不成圣果。阿難聞已。重復悲淚。五體投地。

          chánɡ ɡuì hé zhǎnɡ。ér bái fó yán。zì wǒ cónɡ fó。fā xīn chū jiā。

          長跪合掌。而白佛言。自我從佛。發心出家。

          shì fó wēi shén。chánɡ zì sī wéi。wú láo wǒ xiū。jiānɡ wèi rú lái。

          恃佛威神。常自思惟。無勞我修。將謂如來。

          huì wǒ sān mèi。bù zhī shēn xīn。běn bù xiānɡ dài。shī wǒ běn xīn。

          惠我三昧。不知身心。本不相代。失我本心。

          suī shēn chū jiā。xīn bú rù dào。pì rú qiónɡ zǐ。shě fù táo shì。

          雖身出家。心不入道。譬如窮子。舍父逃逝。

          jīn rì nǎi zhī。suī yǒu duō wén。ruò bù xiū xínɡ。yǔ bù wén děnɡ。

          今日乃知。雖有多聞。若不修行。與不聞等。

          rú rén shuō shí。zhōnɡ bù nénɡ bǎo。shì zūn。wǒ děnɡ jīn zhě。

          如人說食。終不能飽。世尊。我等今者。

          èr zhànɡ suǒ chán。liánɡ yóu bù zhī。jì chánɡ xīn xìnɡ。wéi yuàn rú lái。

          二障所纏。良由不知。寂常心性。惟愿如來。

          āi mǐn qiónɡ lù。fā miào mínɡ xīn。kāi wǒ dào yǎn。jí shí rú lái。

          哀愍窮露。發妙明心。開我道眼。即時如來。

          cónɡ xiōnɡ wàn zì。yǒnɡ chū bǎo ɡuānɡ。qí ɡuānɡ huǎnɡ yù。

          從胸卍字。涌出寶光。其光晃昱。

          yǒu bǎi qiān sè。shí fānɡ wēi chén。pǔ fó shì jiè。yī shí zhōu biàn。

          有百千色。十方微塵。普佛世界。一時周遍。

          biàn ɡuàn shí fānɡ。suǒ yǒu bǎo chà。zhū rú lái dǐnɡ。xuán zhì ā nán。

          遍灌十方。所有寶剎。諸如來頂。旋至阿難。

          jí zhū dà zhònɡ。ɡào ā nán yán。wú jīn wèi rǔ。jiàn dà fǎ chuánɡ。

          及諸大眾。告阿難言。吾今為汝。建大法幢。

          yì lìnɡ shí fānɡ。yī qiè zhònɡ shēnɡ。huò miào wēi mì。

          亦令十方。一切眾生。獲妙微密。

          xìnɡ jìnɡ mínɡ xīn。dé qīnɡ jìnɡ yǎn。ā nán。rǔ xiān dá wǒ。

          性凈明心。得清凈眼。阿難。汝先答我。

          jiàn ɡuānɡ mínɡ quán。cǐ quán ɡuānɡ mínɡ。yīn hé suǒ yǒu。

          見光明拳。此拳光明。因何所有。

          yún hé chénɡ quán。rǔ jiānɡ shuí jiàn。ā nán yán。yóu fó quán tǐ。

          云何成拳。汝將誰見。阿難言。由佛全體。

          yán fú tán jīn。xì rú bǎo shān。qīnɡ jìnɡ suǒ shēnɡ。ɡù yǒu ɡuānɡ mínɡ。

          閻浮檀金。赩如寶山。清凈所生。故有光明。

          wǒ shí yǎn ɡuān。wǔ lún zhǐ duān。qū wò shì rén。ɡù yǒu quán xiànɡ。

          我實眼觀。五輪指端。屈握示人。故有拳相。

          fó ɡào ā nán。rú lái jīn rì。shí yán ɡào rǔ。zhū yǒu zhì zhě。

          佛告阿難。如來今日。實言告汝。諸有智者。

          yào yǐ pì yù。ér dé kāi wù。ā nán。pì rú wǒ quán。ruò wú wǒ shǒu。

          要以譬喻。而得開悟。阿難。譬如我拳。若無我手。

          bù chénɡ wǒ quán。ruò wú rǔ yǎn。bù chénɡ rǔ jiàn。yǐ rǔ yǎn ɡēn。

          不成我拳。若無汝眼。不成汝見。以汝眼根。

          lì wǒ quán lǐ。qí yì jūn fǒu。ā nán yán。wéi rán shì zūn。jì wú wǒ yǎn。

          例我拳理。其義均不。阿難言。唯然世尊。既無我眼。

          bù chénɡ wǒ jiàn。yǐ wǒ yǎn gēn。lì rú lái quán。shì yì xiānɡ lèi。

          不成我見。以我眼根。例如來拳。事義相類。

          fó ɡào ā nán。rǔ yán xiānɡ lèi。shì yì bù rán。hé yǐ ɡù。rú wú shǒu rén。

          佛告阿難。汝言相類。是義不然。何以故。如無手人。

          quán bì jìnɡ miè。bǐ wú yǎn zhě。fēi jiàn quán wú。suǒ yǐ zhě hé。

          拳畢竟滅。彼無眼者。非見全無。所以者何。

          rǔ shì yú tú。xún wèn mánɡ rén。rǔ hé suǒ jiàn。bǐ zhū mánɡ rén。

          汝試于途。詢問盲人。汝何所見。彼諸盲人。

          bì lái dá rǔ。wǒ jīn yǎn qián。wéi jiàn hēi àn。ɡènɡ wú tā zhǔ。

          必來答汝。我今眼前。唯見黑暗。更無他矚。

          yǐ shì yì ɡuān。qián chén zì àn。jiàn hé kuī sǔn。ā nán yán。

          以是義觀。前塵自暗。見何虧損。阿難言。

          zhū mánɡ yǎn qián。wéi dǔ hēi àn。yún hé chénɡ jiàn。fó ɡào ā nán。

          諸盲眼前。唯睹黑暗。云何成見。佛告阿難。

          zhū mánɡ wú yǎn。wéi ɡuān hēi àn。yǔ yǒu yǎn rén。chǔ yú àn shì。

          諸盲無眼。唯觀黑暗。與有眼人。處于暗室。

          èr hēi yǒu bié。wéi wú yǒu bié。rú shì shì zūn。cǐ àn zhōnɡ rén。

          二黑有別。為無有別。如是世尊。此暗中人。

          yǔ bǐ qún mánɡ。èr hēi jiào liànɡ。cénɡ wú yǒu yì。ā nán。ruò wú yǎn rén。

          與彼群盲。二黑校量。曾無有異。阿難。若無眼人。

          quán jiàn qián hēi。hū dé yǎn ɡuānɡ。huán yú qián chén。

          全見前黑。忽得眼光。還于前塵。

          jiàn zhǒnɡ zhǒnɡ sè。mínɡ yǎn jiàn zhě。bǐ àn zhōnɡ rén。

          見種種色。名眼見者。彼暗中人。

          quán jiàn qián hēi。hū huò dēnɡ ɡuānɡ。yì yú qián chén。

          全見前黑。忽獲燈光。亦于前塵。

          jiàn zhǒnɡ zhǒnɡ sè。yīnɡ mínɡ dēnɡ jiàn。ruò dēnɡ jiàn zhě。

          見種種色。應名燈見。若燈見者。

          dēnɡ nénɡ yǒu jiàn。zì bù mínɡ dēnɡ。yòu zé dēnɡ ɡuān。

          燈能有見。自不名燈。又則燈觀。

          hé ɡuān rǔ shì。shì ɡù dānɡ zhī。dēnɡ nénɡ xiǎn sè。rú shì jiàn zhě。

          何關汝事。是故當知。燈能顯色。如是見者。

          shì yǎn fēi dēnɡ。yǎn nénɡ xiǎn sè。rú shì jiàn xìnɡ。shì xīn fēi yǎn。

          是眼非燈。眼能顯色。如是見性。是心非眼。

          ā nán suī fù。dé wén shì yán。yǔ zhū dà zhònɡ。kǒu yǐ mò rán。

          阿難雖復。得聞是言。與諸大眾??谝涯?。

          xīn wèi kāi wù。yóu jì rú lái。cí yīn xuān shì。hé zhǎnɡ qīnɡ xīn。

          心未開悟。猶冀如來。慈音宣示。合掌清心。

          zhù fó bēi huì。ěr shí shì zūn。shū dōu luó mián。wǎnɡ xiànɡ ɡuānɡ shǒu。

          佇佛悲誨。爾時世尊。舒兜羅綿。網相光手。

          kāi wǔ lún zhǐ。huì chì ā nán。jí zhū dà zhònɡ。wǒ chū chénɡ dào。

          開五輪指。誨敕阿難。及諸大眾。我初成道。

          yú lù yuán zhōnɡ。wèi ā ruò duō。wǔ bǐ qiū děnɡ。jí rǔ sì zhònɡ yán。

          于鹿園中。為阿若多。五比丘等。及汝四眾言。

          yī qiè zhònɡ shēnɡ。bù chénɡ pú tí。jíā luó hàn。jiē yóu kè chén。

          一切眾生。不成菩提。及阿羅漢。皆由客塵。

          fán nǎo suǒ wù。rǔ děnɡ dānɡ shí。yīn hé kāi wù。jīn chénɡ shènɡ ɡuǒ。

          煩惱所誤。汝等當時。因何開悟。今成圣果。

          shí jiāo chén nà。qǐ lì bái fó。wǒ jīn zhǎng lǎo。yú dà zhònɡ zhōnɡ。

          時憍陳那。起立白佛。我今長老。于大眾中。

          dú dé jiě mínɡ。yīn wù kè chén。èr zì chénɡ ɡuǒ。shì zūn。pì rú xínɡ kè。

          獨得解名。因悟客塵。二字成果。世尊。譬如行客。

          tóu jì lǚ tínɡ。huò sù huò shí。sù shí shì bì。chù zhuānɡ qián tú。

          投寄旅亭?;蛩藁蚴?。宿食事畢。俶裝前途。

          bù huánɡ ān zhù。ruò shí zhǔ rén。zì wú yōu wǎnɡ。rú shì sī wéi。

          不遑安住。若實主人。自無攸往。如是思惟。

          bú zhù mínɡ kè。zhù mínɡ zhǔ rén。yǐ bú zhù zhě。mínɡ wéi kè yì。

          不住名客。住名主人。以不住者。名為客義。

          yòu rú xīn jì。qīnɡ yánɡ shēnɡ tiān。ɡuānɡ rù xì zhōnɡ。

          又如新霽。清旸升天。光入隙中。

          fā mínɡ kōnɡ zhōnɡ。zhū yǒu chén xiànɡ。chén zhì yáo dònɡ。

          發明空中。諸有塵相。塵質搖動。

          xū kōnɡ jì rán。rú shì sī wéi。chénɡ jì mínɡ kōnɡ。yáo dònɡ mínɡ chén。

          虛空寂然。如是思惟。澄寂名空。搖動名塵。

          yǐ yáo dònɡ zhě。mínɡ wéi chén yì。fó yán rú shì。jí shí rú lái。

          以搖動者。名為塵義。佛言如是。即時如來。

          yú dà zhònɡ zhōnɡ。qū wǔ lún zhǐ。qū yǐ fù kāi。kāi yǐ yòu qū。

          于大眾中。屈五輪指。屈已復開。開已又屈。

          wèi ā nán yán。rǔ jīn hé jiàn。ā nán yán。wǒ jiàn rú lái。

          謂阿難言。汝今何見。阿難言。我見如來。

          bǎi bǎo lún zhǎnɡ。zhònɡ zhōnɡ kāi hé。fó ɡào ā nán。rǔ jiàn wǒ shǒu。

          百寶輪掌。眾中開合。佛告阿難。汝見我手。

          zhònɡ zhōnɡ kāi hé。wéi shì wǒ shǒu。yǒu kāi yǒu hé。wéi fù rǔ jiàn。

          眾中開合。為是我手。有開有合。為復汝見。

          yǒu kāi yǒu hé。ā nán yán。shì zūn bǎo shǒu。zhònɡ zhōnɡ kāi hé。

          有開有合。阿難言。世尊寶手。眾中開合。

          wǒ jiàn rú lái。shǒu zì kāi hé。fēi wǒ jiàn xìnɡ。yǒu kāi yǒu hé。

          我見如來。手自開合。非我見性。有開有合。

          fó yán。shuí dònɡ shuí jìnɡ。ā nán yán。fó shǒu bú zhù。ér wǒ jiàn xìnɡ。

          佛言。誰動誰靜。阿難言。佛手不住。而我見性。

          shànɡ wú yǒu jìnɡ。shuí wéi wú zhù。fó yán rú shì。rú lái yú shì。

          尚無有靜。誰為無住。佛言如是。如來于是。

          cónɡ lún zhǎnɡ zhōnɡ。fēi yī bǎo ɡuānɡ。zài ā nán yòu。jí shí ā nán。

          從輪掌中。飛一寶光。在阿難右。即時阿難。

          huí shǒu yòu pàn。yòu fànɡ yī ɡuānɡ。zài ā nán zuǒ。ā nán yòu zé。

          回首右盼。又放一光。在阿難左。阿難又則。

          huí shǒu zuǒ pàn。fó ɡào ā nán。rǔ tóu jīn rì。yīn hé yáo dònɡ。

          回首左盼。佛告阿難。汝頭今日。因何搖動。

          ā nán yán。wǒ jiàn rú lái。chū miào bǎo ɡuānɡ。lái wǒ zuǒ yòu。

          阿難言。我見如來。出妙寶光。來我左右。

          ɡù zuǒ yòu ɡuān。tóu zì yáo dònɡ。ā nán。rǔ pàn fó ɡuānɡ。

          故左右觀。頭自搖動。阿難。汝盼佛光。

          zuǒ yòu dònɡ tóu。wéi rǔ tóu dònɡ。wéi fù jiàn dònɡ。shì zūn。

          左右動頭。為汝頭動。為復見動。世尊。

          wǒ tóu zì dònɡ。ér wǒ jiàn xìnɡ。shànɡ wú yǒu zhǐ。shuí wéi yáo dònɡ。

          我頭自動。而我見性。尚無有止。誰為搖動。

          fó yán rú shì。yú shì rú lái。pǔ ɡào dà zhònɡ。ruò fù zhònɡ shēnɡ。

          佛言如是。于是如來。普告大眾。若復眾生。

          yǐ yáo dònɡ zhě。mínɡ zhī wéi chén。yǐ bú zhù zhě。mínɡ zhī wéi kè。

          以搖動者。名之為塵。以不住者。名之為客。

          rǔ ɡuān ā nán。tóu zì dònɡ yáo。jiàn wú suǒ dònɡ。yòu rǔ ɡuān wǒ。

          汝觀阿難。頭自動搖。見無所動。又汝觀我。

          shǒu zì kāi hé。jiàn wú shū juǎn。yún hé rǔ jīn。yǐ dònɡ wéi shēn。

          手自開合。見無舒卷。云何汝今。以動為身。

          yǐ dònɡ wéi jìnɡ。cónɡ shǐ jì zhōnɡ。niàn niàn shēnɡ miè。

          以動為境。從始洎終。念念生滅。

          yí shī zhēn xìnɡ。diān dǎo xínɡ shì。xìnɡ xīn shī zhēn。rèn wù wéi jǐ。

          遺失真性。顛倒行事。性心失真。認物為己。

          lún huí shì zhōnɡ。zì qǔ liú zhuǎn。

          輪回是中。自取流轉。

          免费网站色视频日本_日本精品久久久久精品三级18_成人免费无码婬片在线观看免费_亚洲一区二区国产精品一区二区

            1. <input id="mtcxz"><li id="mtcxz"><address id="mtcxz"></address></li></input>