1. <input id="mtcxz"><li id="mtcxz"><address id="mtcxz"></address></li></input>

     大悲咒快誦網
     大悲咒快誦網
     了凡四訓全文 了凡四訓譯文 了凡四訓注音 了凡四訓經典 了凡四訓視頻
     主頁/ 了凡四訓注音/ 文章正文

     了凡四訓注音-立命之學

     導讀:余童年喪父,老母命棄舉業學醫,謂可以養生,可以濟人,且習一藝以成名,爾父夙心也。后余在慈云寺,遇一老者,修髯偉貌,飄飄若仙,余敬禮之。語余曰:「子仕路中人也,明年即進學,何不讀書?」...

     了凡四訓注音-立命之學

     yú tóng nián sàng fù,lǎo mǔ mìng qì jǔ yè xué yī,wèi kě yǐ yǎng shēng,kě yǐ jì rén,qiě xí yī yì yǐ chéng míng,ěr fù sù xīn yě。hòu yú zài cí yún sì,yù yī lǎo zhě,xiū rán wěi mào,piāo piāo ruò xiān,yú jìng lǐ zhī。yǔ yú yuē: zi shì lù zhōng rén yě,míng nián jí jìn xué,hé bù dú shū?

     余童年喪父,老母命棄舉業學醫,謂可以養生,可以濟人,且習一藝以成名,爾父夙心也。后余在慈云寺,遇一老者,修髯偉貌,飄飄若仙,余敬禮之。語余曰:「子仕路中人也,明年即進學,何不讀書?」

     yú gào yǐ gù,bìng kòu lǎo zhě xìng shì lǐ jū。

     余告以故,并叩老者姓氏里居。

     yuē: wú xìng kǒng,yún nán rén yě。dé shào zi huáng jí shù zhèng zhuàn,shù gāi chuán rǔ。

     曰:「吾姓孔,云南人也。得邵子皇極數正傳,數該傳汝?!?/P>

     yú yǐn zhī guī,gào mǔ。

     余引之歸,告母。

     mǔ yuē: shàn dài zhī。

     母曰:「善待之?!?/P>

     shì qí shù,xiān xī jiē yàn。yú suì qǐ dú shū zhī niàn,móu zhī biǎo xiōng shěn chēng,yán: yù hǎi gǔ xiān shēng,zài shěn yǒu fū jiā kāi guǎn,wǒ sòng rǔ jì xué shén biàn。

     試其數,纖悉皆驗。余遂啟讀書之念,謀之表兄沈稱,言:「郁海谷先生,在沈友夫家開館,我送汝寄學甚便?!?/P>

     yú suì lǐ yù wèi shī。

     余遂禮郁為師。

     kǒng wèi yú qǐ shù: xiàn kǎo tóng shēng,dāng shí sì míng fǔ kǎo qī shí yī míng,tí xué kǎo dì jiǔ míng。míng nián fù kǎo,sān chù míng shù jiē hé。fù wèi bo zhōng shēn xiū jiù,yán: mǒu nián kǎo dì jǐ míng,mǒu nián dāng bǔ lǐn,mǒu nián dāng gòng,gòng hòu mǒu nián,dāng xuǎn sì chuān yī dà yǐn,zài rèn sān nián bàn,jí yí gào guī。wǔ shí sān suì bā yuè shí sì rì chǒu shí,dāng zhōng yú zhèng qǐn,xī wú zi。yú bèi lù ér jǐn jì zhī。

     孔為余起數:縣考童生,當十四名;府考七十一名,提學考第九名。明年赴考,三處名數皆合。復為卜終身休咎,言:某年考第幾名,某年當補廩,某年當貢,貢后某年,當選四川一大尹,在任三年半,即宜告歸。五十三歲八月十四日丑時,當終于正寢,惜無子。余備錄而謹記之。

     zì cǐ yǐ hòu,fán yù kǎo xiào,qí míng shù xiān hòu,jiē bù chū kǒng gōng suǒ xuán dìng zhě。dú suàn yú shí lǐn mǐ jiǔ shí yī shí wǔ dǒu dāng chū gòng jí shí mǐ qī shí yī shí,tú zōng shī jí pī zhǔn bǔ gòng,yú qiè yí zhī。hòu guǒ wèi shǔ yìn yáng gōng suǒ bó,zhí zhì dīng mǎo nián gōng yuán 1567 nián,yīn qiū míng zōng shī jiàn yú chǎng zhōng bèi juǎn,tàn yuē: wǔ cè,jí wǔ piān zòu yì yě,qǐ kě shǐ bó qià yān guàn zhī rú,lǎo yú chuāng xià hū!suì yī xiàn shēn wén zhǔn gòng,lián qián shí mǐ jì zhī,shí jiǔ shí yī shí wǔ dǒu yě。yú yīn cǐ yì xìn jìn tuì yǒu mìng,chí sù yǒu shí,dàn rán wú qiú yǐ。

     自此以后,凡遇考校,其名數先后,皆不出孔公所懸定者。獨算余食廩米九十一石五斗當出貢;及食米七十一石,屠宗師即批準補貢,余竊疑之。后果為署印楊公所駁,直至丁卯年(公元1567年),殷秋溟宗師見余場中備卷,嘆曰:「五策,即五篇奏議也,豈可使博洽淹貫之儒,老于窗下乎!」遂依縣申文準貢,連前食米計之,實九十一石五斗也。余因此益信進退有命,遲速有時,澹然無求矣。

     gòng rù yàn dōu,liú jīng yī nián,zhōng rì jìng zuò,bù yuè wén zì。jǐ sì gōng yuán 1569 nián guī,yóu nán yōng,wèi rù jiān,xiān fǎng yún gǔ huì chán shī yú qī xiá shān zhōng,duì zuò yī shì,fán sān zhòu yè bù míng mù。

     貢入燕都,留京一年,終日靜坐,不閱文字。己巳(公元1569年)歸,游南雍,未入監,先訪云谷會禪師于棲霞山中,對坐一室,凡三晝夜不瞑目。

     yún gǔ wèn yuē: fán rén suǒ yǐ bù dé zuò shèng zhě,zhǐ wèi wàng niàn xiāng chán ěr。rǔ zuò sān rì,bú jiàn qǐ yī wàng niàn,hé yě?

     云谷問曰:「凡人所以不得作圣者,只為妄念相纏耳。汝坐三日,不見起一妄念,何也?」

     yú yuē: wú wèi kǒng xiān shēng suàn dìng,róng rǔ shēng sǐ,jiē yǒu dìng shù,jí yào wàng xiǎng,yì wú kě wàng xiǎng。

     余曰:「吾為孔先生算定,榮辱生死,皆有定數,即要妄想,亦無可妄想?!?/P>

     yún gǔ xiào yuē: wǒ dài rǔ shì háo jié,yuán lái zhǐ shì fán fū。

     云谷笑曰:「我待汝是豪杰,原來只是凡夫?!?/P>

     wèn qí gù?

     問其故?

     yuē: rén wèi néng wú xīn,zhōng wèi yīn yáng suǒ fù,ān dé wú shù?dàn wéi fán rén yǒu shù jí shàn zhī rén,

     曰:「人未能無心,終為陰陽所縛,安得無數?但惟凡人有數;極善之人,

     shù gù jū tā bù dìng jí è zhī rén,shù yì jū tā bù dìng。rǔ èr shí nián lái,bèi tā suàn dìng,bù céng zhuàn dòng yī háo,qǐ fēi shì fán fū?

     數固拘他不定;極惡之人,數亦拘他不定。汝二十年來,被他算定,不曾轉動一毫,豈非是凡夫?」

     yú wèn yuē: rán zé shù kě táo hū?

     余問曰:「然則數可逃乎?」

     yuē: mìng yóu wǒ zuò,fú zì jǐ qiú。shī shū suǒ chēng,de wèi míng xùn。wǒ jiào diǎn zhōng shuō: qiú fù guì dé fù guì,qiú nán nǚ dé nán nǚ,qiú cháng shòu dé cháng shòu。fū wàng yǔ nǎi shì jiā dà jiè,zhū fú pú sà,qǐ kuáng yǔ qī rén?

     曰:「命由我作,福自己求。詩書所稱,的為明訓。我教典中說:『求富貴得富貴,求男女得男女,求長壽得長壽?!环蛲Z乃釋迦大戒,諸佛菩薩,豈誑語欺人?」

     yú jìn yuē: mèng zǐ yán: qiú zé dé zhī,shì qiú zài wǒ zhě yě。dào dé rén yì kě yǐ lì qiú gōng míng fù guì,rú hé qiú dé?

     余進曰:「孟子言:『求則得之』,是求在我者也。道德仁義可以力求;功名富貴,如何求得?」

     yún gǔ yuē: mèng zǐ zhī yán bù cuò,rǔ zì cuò jiě ěr。rǔ bú jiàn liù zǔ shuō: yī qiè fú tián,bù lí fāng cùn cóng xīn ér mì,gǎn wú bù tōng。qiú zài wǒ,bù dú de dào dé rén yì,yì dé gōng míng fù guì nèi wài shuāng dé,shì qiú yǒu yì yú de yě。ruò bù fǎn gōng nèi xǐng,ér tú xiàng wài chí qiú,zé qiú zhī yǒu dào,ér dé zhī yǒu mìng yǐ,nèi wài shuāng shī,gù wú yì。

     云谷曰:「孟子之言不錯,汝自錯解耳。汝不見六祖說:『一切福田,不離方寸;從心而覓,感無不通?!磺笤谖?,不獨得道德仁義,亦得功名富貴;內外雙得,是求有益于得也。若不反躬內省,而徒向外馳求,則求之有道,而得之有命矣,內外雙失,故無益?!?/P>

     yīn wèn: kǒng gōng suàn rǔ zhōng shēn ruò hé?

     因問:「孔公算汝終身若何?」

     yú yǐ shí gào。

     余以實告。

     yún gǔ yuē: rǔ zì chuāi yīng de kē dì fǒu?yīng shēng zǐ fǒu?

     云谷曰:「汝自揣應得科第否?應生子否?」

     yú zhuī shěng liáng jiǔ,yuē: bù yīng yě。kē dì zhōng rén,lèi yǒu fú xiàng,yú fú báo,yòu bù néng jī gōng lèi xíng,yǐ jī hòu fú jiān bù nài fán jù,bù néng róng rén shí huò yǐ cái zhì gài rén,zhí xīn zhí xíng,qīng yán wàng tán。fán cǐ jiē báo fú zhī xiāng yě,qǐ yí kē dì zāi。

     余追省良久,曰:「不應也??频谥腥?,類有福相,余福薄,又不能積功累行,以基厚福;兼不耐煩劇,不能容人;時或以才智蓋人,直心直行,輕言妄談。凡此皆薄福之相也,豈宜科第哉。

     dì zhī huì zhě duō shēng wù,shuǐ zhī qīng zhě cháng wú yú yú hǎo jié,yí wú zi zhě yī hé qì néng yù wàn wù,yú shàn nù,yí wú zi zhě èr ài wéi shēng shēng zhī běn,rěn wèi bù yù zhī gēn yú jīn xī míng jié,cháng bù néng shě jǐ jiù rén,yí wú zi zhě sān duō yán hào qì,yí wú zi zhě sì xǐ yǐn shuò jīng,yí wú zi zhě wǔ hǎo chè yè zhǎng zuò,ér bù zhī bǎo yuán yù shén,yí wú zi zhě liù。qí yú guò è shàng duō,bù néng xī shǔ。

     地之穢者多生物,水之清者常無魚;余好潔,宜無子者一;和氣能育萬物,余善怒,宜無子者二;愛為生生之本,忍為不育之根;余矜惜名節,常不能舍己救人,宜無子者三; 多言耗氣,宜無子者四;喜飲鑠精,宜無子者五; 好徹夜長坐,而不知葆元毓神,宜無子者六。其馀過惡尚多,不能悉數?!?/P>

     yún gǔ yuē: qǐ wéi kē dì zāi。shì jiān xiǎng qiān jīn zhī chǎn zhě,dìng shì qiān jīn rén wù xiǎng bǎi jīn zhī chǎn zhě,dìng shì bǎi jīn rén wù yīng è sǐ zhě,dìng shì è sǐ rén wù tiān bù guò yīn cái ér dǔ,jǐ zēng jiā xiān háo yì sī。

     云谷曰:「豈惟科第哉。世間享千金之產者,定是千金人物;享百金之產者,定是百金人物;應餓死者,定是餓死人物;天不過因材而篤,幾曾加纖毫意思。

     jí rú shēng zǐ,yǒu bǎi shì zhī dé zhě,dìng yǒu bǎi shì zǐ sūn bǎo zhī yǒu shí shì zhī dé zhě,dìng yǒu shí shì zǐ sūn bǎo zhī yǒu sān shì èr shì zhī dé zhě,dìng yǒu sān shì èr shì zǐ sūn bǎo zhī qí zhǎn yān wú hòu zhě,dé zhì báo yě。

     即如生子,有百世之德者,定有百世子孫保之;有十世之德者,定有十世子孫保之;有三世二世之德者,定有三世二世子孫保之;其斬焉無后者,德至薄也。

     rǔ jīn jì zhī fēi。jiāng xiàng lái bù fā kē dì,jí bù shēng zǐ zhī xiāng,jìn qíng gǎi shuā wù yào jī dé,wù yào bāo huāng,wù yào hé ài,wù yào xī jīng shén。cóng qián zhǒng zhǒng,pì rú zuó rì sǐ cóng hòu zhǒng zhǒng,pì rú jīn rì shēng cǐ yì lǐ zài shēng zhī shēn。

     汝今既知非。將向來不發科第,及不生子之相,盡情改刷;務要積德,務要包荒,務要和愛,務要惜精神。從前種種,譬如昨日死;從后種種,譬如今日生;此義理再生之身。

     fū xuè ròu zhī shēn,shàng rán yǒu shù yì lǐ zhī shēn,qǐ bù néng gé tiān。tài jiǎ yuē: tiān zuò niè,yóu kě wéi zì zuò niè,bù kě huó。shī yún: yǒng yán pèi mìng,zì qiú duō fú。kǒng xiān shēng suàn rǔ bù dēng kē dì,bù shēng zǐ zhě,cǐ tiān zuò zhī niè,yóu kě dé ér wéi rǔ jīn kuò chōng dé xìng,lì xíng shàn shì,duō jī yīn dé,cǐ zì jǐ suǒ zuò zhī fú yě,ān dé ér bù shòu xiǎng hū?

     夫血肉之身,尚然有數;義理之身,豈不能格天。太甲曰:『天作孽,猶可違;自作孽,不可活?!辉娫疲骸河姥耘涿?,自求多福?!豢紫壬闳瓴坏强频?,不生子者,此天作之孽,猶可得而違;汝今擴充德性,力行善事,多積陰德,此自己所作之福也,安得而不受享乎?

     yì wèi jūn zǐ móu,qū jí bì xiōng ruò yán tiān mìng yǒu cháng,jí hé kě qū,xiōng hé kě bì?kāi zhāng dì yī yì,biàn shuō: jī shàn zhī jiā,bì yǒu yú qìng。rǔ xìn dé jí fǒu?

     易為君子謀,趨吉避兇;若言天命有常,吉何可趨,兇何可避?開章第一義,便說:『積善之家,必有馀慶?!蝗晷诺眉胺?」

     yú xìn qí yán,bài ér shòu jiào。yīn jiāng wǎng rì zhī zuì,fú qián jìn qíng fā lù,wèi shū yī tòng,xiān qiú dēng kē shì xíng shàn shì sān qiān tiáo,yǐ bào tiān dì zǔ zōng zhī dé。

     余信其言,拜而受教。因將往日之罪,佛前盡情發露,為疏一通,先求登科;誓行善事三千條,以報天地祖宗之德。

     yún gǔ chū gōng guò gé shì yú,lìng suǒ xíng zhī shì,zhú rì dēng jì shàn zé jì shù,è zé tuì chú,qiě jiào chí zhǔn tí zhòu,yǐ qī bì yàn。

     云谷出功過格示余,令所行之事,逐日登記;善則記數,惡則退除,且教持準提咒,以期必驗。

     yǔ yú yuē: fú lù jiā yǒu yún: bú huì shū fú,bèi guǐ shén xiào。cǐ yǒu mì chuán,zhǐ shì bù dòng niàn yě。zhí bǐ shū fú,xiān bǎ wàn yuán fàng xià,yī chén bù qǐ。cóng cǐ niàn tou bù dòng chù,xià yì diǎn,wèi zhī hùn dùn kāi jī。yóu cǐ ér yī bǐ huī chéng,gèng wú sī lǜ,cǐ fú biàn líng。fán qí tiān lì mìng,dōu yào cóng wú sī wú lǜ chù gǎn gé。

     語余曰:「符錄家有云:『不會書符,被鬼神笑?!淮擞忻貍?,只是不動念也。執筆書符,先把萬緣放下,一塵不起。從此念頭不動處,下一點,謂之混沌開基。由此而一筆揮成,更無思慮,此符便靈。凡祈天立命,都要從無思無慮處感格。

     mèng zǐ lùn lì mìng zhī xué,ér yuē: yāo shòu bù èr。fū yāo shòu,zhì èr zhě yě。dāng qí bù dòng niàn shí,shú wèi yāo,shú wèi shòu?xì fēn zhī,fēng qiàn bù èr,rán hòu kě lì pín fù zhī mìng qióng tōng bù èr,rán hòu kě lì guì jiàn zhī mìng yāo shòu bù èr,rán hòu kě lì shēng sǐ zhī mìng。rén shēng shì jiān,wéi sǐ shēng wéi zhòng,yuē yāo shòu,zé yī qiè shùn nì jiē gāi zhī yǐ。

     孟子論立命之學,而曰:『夭壽不貳?!环蜇矇?,至貳者也。當其不動念時,孰為夭,孰為壽?細分之,豐歉不貳,然后可立貧富之命;窮通不貳,然后可立貴賤之命;夭壽不貳,然后可立生死之命。人生世間,惟死生為重,曰夭壽,則一切順逆皆該之矣。

     zhì xiū shēn yǐ qí zhī,nǎi jī dé qí tiān zhī shì。yuē xiū,zé shēn yǒu guò è,jiē dāng zhì ér qù zhī yuē qí,zé yī háo jì yú,yī háo jiāng yíng,jiē dāng zhǎn jué zhī yǐ。dào cǐ dì wèi,zhí zào xiān tiān zhī jìng,jí cǐ biàn shì shí xué。

     至修身以俟之,乃積德祈天之事。曰修,則身有過惡,皆當治而去之;曰俟,則一毫覬覦,一毫將迎,皆當斬絕之矣。到此地位,直造先天之境,即此便是實學。

     rǔ wèi néng wú xīn,dàn néng chí zhǔn tí zhòu,wú jì wú shù,bù lìng jiàn duàn,chí dé chún shú,yú chí zhōng bù chí,yú bù chí zhōng chí。dào de niàn tou bù dòng,zé líng yàn yǐ。

     汝未能無心,但能持準提咒,無記無數,不令間斷,持得純熟,于持中不持,于不持中持。到得念頭不動,則靈驗矣?!?/P>

     yú chū hào xué hǎi,shì rì gǎi hào le fán gài wù lì mìng zhī shuō,ér bù yù luò fán fū kē jiù yě。cóng cǐ ér hòu,zhōng rì jīng jīng,biàn jué yǔ qián bù tóng。qián rì zhǐ shì yōu yōu fàng rèn,dào cǐ zì yǒu zhàn jīng tì lì jǐng xiàng,zài àn shì wū lòu zhōng,cháng kǒng dé zuì tiān dì guǐ shén yù rén zēng wǒ huǐ wǒ,zì néng tián rán róng shòu。

     余初號學海,是日改號了凡;蓋悟立命之說,而不欲落凡夫窠臼也。從此而后,終日兢兢,便覺與前不同。前日只是悠悠放任,到此自有戰兢惕厲景象,在暗室屋漏中,??值米锾斓毓砩?遇人憎我毀我,自能恬然容受。

     dào míng nián gōng yuán 1570 nián lǐ bù kǎo kē jǔ,kǒng xiān shēng suàn gāi dì sān,hū kǎo dì yī qí yán bù yàn,ér qiū wéi zhōng shì yǐ。rán xíng yì wèi chún,jiǎn shēn duō wù huò jiàn shàn ér xíng zhī bù yǒng,huò jiù rén ér xīn cháng zì yí huò shēn miǎn wéi shàn,ér kǒu yǒu guò yán huò xǐng shí cāo chí,ér zuì hòu fàng yì yǐ guò zhé gōng,rì cháng xū dù。zì jǐ sì suì gōng yuán 1569 nián fā yuàn,zhí zhì jǐ mǎo suì gōng yuán 1579 nián,lì shí yú nián,ér sān qiān shàn xíng shǐ wán。

     到明年(公元1570年)禮部考科舉,孔先生算該第三,忽考第一;其言不驗,而秋闈中式矣。然行義未純,檢身多誤;或見善而行之不勇,或救人而心常自疑;或身勉為善,而口有過言;或醒時操持,而醉后放逸;以過折功,日常虛度。自己巳歲(公元1569年)發愿,直至己卯歲(公元1579年),歷十馀年,而三千善行始完。

     shí fāng cóng lǐ jiàn ān rù guān,wèi jí huí xiàng。gēng chén gōng yuán 1580 nián nán hái。shǐ qǐng xìng kōng,huì kōng zhū shàng rén,jiù dōng tǎ chán táng huí xiàng。suì qǐ qiú zi yuàn,yì xǔ xíng sān qiān shàn shì。xīn sì gōng yuán 1581 nián,shēng nán tiān qǐ。

     時方從李漸庵入關,未及回向。庚辰(公元1580年)南還。始請性空,慧空諸上人,就東塔禪堂回向。遂起求子愿,亦許行三千善事。辛巳(公元1581年),生男天啟。

     yú xíng yī shì,suí yǐ bǐ jì rǔ mǔ bù néng shū,měi xíng yī shì,zhé yòng é máo guǎn,yìn yī zhū quān yú lì rì zhī shàng。huò shī shí pín rén,huò mǎi fàng shēng mìng,yī rì yǒu duō zhì shí yú zhě。zhì guǐ wèi gōng yuán 1583 nián bā yuè,sān qiān zhī shù yǐ mǎn。fù qǐng xìng kōng bèi,jiù jiā tíng huí xiàng。jiǔ yuè shí sān rì,fù qǐ qiú zhōng jìn shì yuàn,xǔ xíng shàn shì yī wàn tiáo,bǐng xū gōng yuán 1586 nián dēng dì,shòu bǎo dǐ zhī xiàn。

     余行一事,隨以筆記;汝母不能書,每行一事,輒用鵝毛管,印一朱圈于歷 日之上?;蚴┦池毴?,或買放生命,一日有多至十馀者。至癸未(公元1583年)八月,三千之數已滿。復請性空輩,就家庭回向。九月十三日,復起求中進士愿, 許行善事一萬條,丙戌(公元1586年)登第,授寶坻知縣。

     yú zhì kōng gé yī cè,míng yuē zhì xīn piān。chén qǐ zuò táng,jiā rén xié fù mén yì,zhì àn shàng,suǒ xíng shàn è,xiān xī bì jì。yè zé shè zhuō yú tíng,xiào zhào yuè dào fén xiāng gào dì。

     余置空格一冊,名曰治心篇。晨起坐堂,家人攜付門役,置案上,所行善惡, 纖悉必記。夜則設桌于庭,效趙閱道焚香告帝。

     rǔ mǔ jiàn suǒ xíng bù duō,zhé pín cù yuē: wǒ qián zài jiā,xiāng zhù wéi shàn,gù sān qiān zhī shù dé wán jīn xǔ yī wàn,yá zhōng wú shì kě xíng,hé shí dé yuán mǎn hū?

     汝母見所行不多,輒顰蹙曰:「我前在家,相助為善,故三千之數得完;今許一萬,衙中無事可行,何時得圓滿乎?」

     yè jiān ǒu mèng jiàn yī shén rén,yú yán shàn shì nán wán zhī gù。shén yuē: zhǐ jiǎn liáng yī jié,wàn xíng jù wán yǐ。gài bǎo dǐ zhī tián,měi mǔ èr fēn sān lí qī háo。yú wèi qū chǔ,jiǎn zhì yī fēn sì lí liù háo,wěi yǒu cǐ shì,xīn pō jīng yí。shì huàn yú chán shī zì wǔ tái lái,yú yǐ mèng gào zhī,qiě wèn cǐ shì yí xìn fǒu?

     夜間偶夢見一神人,余言善事難完之故。神曰:「只減糧一節,萬行俱完矣?!股w寶坻之田,每畝二分三厘七毫。余為區處,減至一分四厘六毫,委有此事,心頗驚疑。適幻余禪師自五臺來,余以夢告之,且問此事宜信否?

     shī yuē: shàn xīn zhēn qiè,jí yī xíng kě dāng wàn shàn,kuàng hé xiàn jiǎn liáng,wàn mín shòu fú hū?

     師曰:「善心真切,即一行可當萬善,況合縣減糧,萬民受福乎?」

     wú jí juān fèng yín,qǐng qí jiù wǔ tái shān zhāi sēng yī wàn ér huí xiàng zhī。

     吾即捐俸銀,請其就五臺山齋僧一萬而回向之。

     kǒng gōng suàn yǔ wǔ shí sān suì yǒu è,yú wèi cháng qí shòu,shì suì jìng wú yàng,jīn liù shí jiǔ yǐ。shū yuē: tiān nán chén,mìng mí cháng。yòu yún: wéi mìng bù yú cháng,jiē fēi kuáng yǔ。wú yú shì ér zhī,fán chēng huò fú zì jǐ qiú zhī zhě,nǎi shèng xián zhī yán。ruò wèi huò fú wéi tiān suǒ mìng,zé shì sú zhī lùn yǐ。

     孔公算予五十三歲有厄,余未嘗祈壽,是歲竟無恙,今六十九矣。書曰:「天難諶,命靡常?!褂衷疲骸肝┟挥诔!?,皆非誑語。吾于是而知,凡稱禍福自己求之者,乃圣賢之言。若謂禍福惟天所命,則世俗之論矣。

     rǔ zhī mìng,wèi zhī ruò hé?jí mìng dāng róng xiǎn,cháng zuò luò mò xiǎng jí shí dāng shùn lì,cháng zuò fú nì xiǎng jí yǎn qián zú shí,cháng zuò pín jù xiǎng jí rén xiāng ài jìng,cháng zuò kǒng jù xiǎng jí jiā shì wàng zhòng,cháng zuò bēi xià xiǎng jí xué wèn pō yōu,cháng zuò qiǎn lòu xiǎng。

     汝之命,未知若何?即命當榮顯,常作落寞想;即時當順利,常作拂逆想;即眼前足食,常作貧窶想;即人相愛敬,常作恐懼想;即家世望重,常作卑下想;即學問頗優,常作淺陋想。

     yuǎn sī yáng zǔ zōng zhī dé,jìn sī gài fù mǔ zhī qiān shàng sī bào guó zhī ēn,xià sī zào jiā zhī fú wài sī jì rén zhī jí,nèi sī xián jǐ zhī xié。

     遠思揚祖宗之德,近思蓋父母之愆;上思報國之恩,下思造家之福;外思濟人之急,內思閑己之邪。

     wù yào rì rì zhī fēi,rì rì gǎi guò yī rì bù zhī fēi,jí yī rì ān yú zì shì yī rì wú guò kě gǎi,jí yī rì wú bù kě jìn tiān xià cōng míng jùn xiù bù shǎo,suǒ yǐ dé bù jiā xiū,yè bù jiā guǎng zhě,zhǐ wèi yīn xún èr zì,dān gé yī shēng。

     務要日日知非,日日改過;一日不知非,即一日安于自是; 一日無過可改,即一日無步可進;天下聰明俊秀不少,所以德不加修,業不加廣者,只為因循二字,耽閣一生。

     yún gǔ chán shī suǒ shòu lì mìng zhī shuō,nǎi zhì jīng zhì suì,zhì zhēn zhì zhèng zhī lǐ,qí shú wán ér miǎn xíng zhī,wú zì kuàng yě。

     云谷禪師所授立命之說,乃至精至邃,至真至正之理,其熟玩而勉行之,毋自曠也。

     免费网站色视频日本_日本精品久久久久精品三级18_成人免费无码婬片在线观看免费_亚洲一区二区国产精品一区二区

      1. <input id="mtcxz"><li id="mtcxz"><address id="mtcxz"></address></li></input>