1. <input id="mtcxz"><li id="mtcxz"><address id="mtcxz"></address></li></input>

     大悲咒快誦網
     大悲咒快誦網
     華嚴經全文 華嚴經譯文 華嚴經注音 華嚴經經典 華嚴經視頻
     主頁/ 華嚴經注音/ 文章正文

     《大方廣佛華嚴經注音》01

     導讀:如是我聞:一時,佛在摩竭提國,阿蘭若法菩提場 中,始成 正覺。其地堅固,金剛所成;上妙寶輪,及眾寶華、清凈摩尼,以為嚴飾。...

     《大方廣佛華嚴經注音》01

     rú shì wǒ w?n yì shí f? zài m? ji? tí gu? ā lán ru? fǎ pú tí chǎngzhōng shǐ ch?ngzhang ju?

     如是我聞:一時,佛在摩竭提國,阿蘭若法菩提場 中,始成 正覺。

     qí dì jiān gù jīn gāng suǒ ch?ng shàngmiào bǎo lún jí zh?ng bǎo huā qīngjìng m? ní yǐ w?i yán shì

     其地堅固,金剛所成;上妙寶輪,及眾寶華、清凈摩尼,以為嚴飾。

     zhū sa xiàng hǎi wú biānxiǎnxiàn m? ní w?i chuángchángfàngguāngmíng h?ng chū miào yīn zh?ng bǎo lu? wǎng

     諸色相海,無邊顯現;摩尼為 幢 常放光明,恒出妙音;眾寶羅網,

     miàoxiāng huā yīng zhōu zā chuí bù m? ní bǎo wáng biànxiàn zì zài yǔ wú jìn bǎo jí zh?ngmiào huā fēn

     妙香華纓,周匝垂布;摩尼寶王,變現自在,雨無盡寶及眾妙華,分

     sàn yú dì bǎo shù háng lia zhī ya guāng mào f? sh?n lì gù lìng cǐ dào chǎng yí qia zhuāng yán yú zhōngyǐng

     散于地;寶樹行列,枝葉光茂。佛神力故,令此道場一切 莊 嚴于中影

     xiàn qí pú tí shù gāo xiǎn shū ta jīn gāng w?i shēn liú lí w?i gàn zh?ng zá miào bǎo yǐ w?i zhī tiáo

     現。其菩提樹,高顯殊特:金剛為身,琉璃為干,眾雜妙寶以為枝條;

     bǎo ya fú shū chuí yìn rú yún bǎo huā zá sa fēn zhī bù yǐng fù yǐ m? ní ?r w?i qí guǒ hán huī

     寶葉扶疏,垂蔭如云,寶華雜色,分枝布影。復以摩尼而為其果,含輝

     fā yàn yǔ huā jiàn lia qí shù zhōuyuán xiánfàngguāngmíng yú guāngmíngzhōng yǔ m? ní bǎo m? ní

     發焰,與華間列。其樹周圓,咸放光明,于光明中雨,摩尼寶。摩尼

     bǎo nai yǒu zhū pú sà qí zh?ng rú yún jù shí chū xiàn y?u yǐ rú lái wēi sh?n lì gù qí pú tí shù

     寶內,有諸菩薩,其眾如云,俱時出現。又以如來威神力故,其菩提樹

     h?ng chū miào yīn shuōzhǒngzhǒng fǎ wú yǒu jìn jí

     恒出妙音,說種 種法,無有盡極。

     rú lái suǒ chǔ gōngdiàn l?u g? guǎng b? yán lì chōngbiàn shí fāng zh?ng sa m? ní zhī suǒ jí ch?ng

     如來所處宮殿樓閣。廣博嚴麗,充遍十方,眾色摩尼之所集成,

     zhǒngzhǒng bǎo huā yǐ w?i zhuāngjiào zhū zhuāng yán jù liú guāng rú yún c?nggōngdiànjiān cuì yǐngch?ngchuáng

     種 種寶華以為 莊 校。諸 莊 嚴具,流光如云,從宮殿間萃影成 幢 ;

     wú biān pú sà dào chǎngzh?ng huì xián jí qí suǒ yǐ n?ng chū xiàn zhū f? guāngmíng bù sī yì yīn m? ní bǎo

     無邊菩薩,道場 眾會,咸集其所,以能出現諸佛光明不思議音。摩尼寶

     wáng ?r w?i qí wǎng rú lái zì zài sh?ntōng zhī lì suǒ yǒu jìng jia jiē c?ngzhōng chū yí qia zh?ngshēng jū chǔ

     王而為其網,如來自在神通之力,所有境界,皆從中出;一切眾 生居處

     wū zhái jiē yú cǐ zhōngxiàn qí yǐngxiàng y?u yǐ zhū f? sh?n lì suǒ jiā yī niàn zhī jiān xī bāo fǎ jia

     屋宅,皆于此中現其影像。又以諸佛神力所加;一念之間,悉包法界。

     qí shī zǐ zu? gāo guǎngmiào hǎo m? ní w?i tái lián huā w?i wǎng qīngjìngmiào bǎo yǐ w?i qí lún zh?ng

     其師子座,高廣妙好:摩尼為臺,蓮華為網,清凈妙寶,以為其輪,眾

     sa zá huā ?r zu? yīng lu? táng xia l?u g? jiē qì hù yǒu fán zhū wù xiàng bai tǐ zhuāng yán

     色雜華而作瓔珞。堂榭、樓閣、階砌、戶牖,凡諸物像,備體 莊 嚴;

     bǎo shù zhī guǒ zhōu huí jiàn lia m? ní guāng yún hù xiāngzhào yào shí fāng zhū f? huà xiàn zhū wáng yí

     寶樹枝果,周回間列。摩尼光云,互相照耀,十方諸佛化現珠王,一

     qia pú sà jì zhōngmiào bǎo xī fàngguāngmíng ?r lái yíng zhú fù yǐ zhū f? wēi sh?n suǒ chí yǎn shuō rú lái

     切菩薩髻中妙寶,悉放光明而來瑩燭。復以諸佛威神所持,演說如來

     guǎng dà jìng jia miào yīn xiá chàng wú chù bù jí

     廣大境界,妙音遐暢,無處不及。

     ěr shí shì zūn chǔ yú cǐ zu? yú yí qia fǎ ch?ng zuì zhang ju? zhì rù sān shì xī jiē píngděng

     爾時,世尊處于此座,于一切法成最正覺。智入三世悉皆平等;

     qí shēnchōng mǎn yí qia shì jiān qí yīn pǔ shùn shí fāng gu? tǔ pì rú xū kōng jù hán zh?ngxiàng yú zhū jìng

     其身充滿一切世間,其音普順十方國土;譬如虛空具含眾 像,于諸境

     jia wú suǒ fēn bi? y?u rú xū kōng pǔ biàn yí qia yú zhū gu? tǔ píngděng suí rù shēnh?ngbiàn zu? yí qia dào

     界無所分別;又如虛空普遍一切,于諸國土平等隨入。身恒遍坐一切道

     chǎng pú sà zh?ngzhōng wēi guāng ha yì rú rì lún chū zhàomíng shì jia sān shì suǒ xíngzh?ng fú dà hǎi

     場,菩薩眾 中 ,威光赫奕,如日輪出,照明世界。三世所行眾福大海,

     xī yǐ qīngjìng ?r h?ng shì shēng zhū f? gu? tǔ wú biān sa xiàngyuán mǎn guāngmíng biànzhōu fǎ jia děng wú chā

     悉已清凈;而恒示生諸佛國土,無邊色相圓滿光明,遍周法界等無差

     bi? yǎn yí qia fǎ rú bù dà yún yī yī máo duān xī n?ngr?ngsh?u yí qia shì jia ?r wú zhàng ài ga xiàn

     別。演一切法如布大云,一一毛端,悉能容受一切世界而無障礙,各現

     wú liàngsh?ntōng zhī lì jiào huà tiáo fú yí qia zh?ngshēng shēnbiàn shí fāng ?r wú lái wǎng zhì rù zhū xiàngliǎo

     無量神通之力,教化調伏一切眾 生;身遍十方而無來往,智入諸相了

     fǎ kōng jì sān shì zhū f? suǒ yǒu sh?nbiàn yú guāngmíngzhōng mǐ bù xián dǔ yí qia f? tǔ bù sī yì

     法空寂。三世諸佛所有神變,于光明中,靡不咸睹;一切佛土不思議

     ji? suǒ yǒu zhuāng yán xī lìngxiǎnxiàn

     劫,所有 莊 嚴悉令顯現。

     yǒu shí f? shì jia wēi ch?n shù pú sà m? hē sà suǒ g?ng w?i rào qí míng yuē pǔ xián pú sà m? hē

     有十佛世界微塵數菩薩摩訶薩所共圍繞,其名曰:普賢菩薩摩訶

     sà pǔ d? zuì shangdēngguāngzhào pú sà m? hē sà pǔ guāng shī zǐ chuáng pú sà m? hē sà pǔ bǎo yàn miào

     薩、普德最勝燈光照菩薩摩訶薩、普光師子 幢 菩薩摩訶薩、普寶焰妙

     guāng pú sà m? hē sà pǔ yīn gōng d? hǎi chuáng pú sà m? hē sà pǔ zhì guāngzhào rú lái jìng pú sà m? hē

     光菩薩摩訶薩、普音功德海 幢 菩薩摩訶薩、普智光照如來境菩薩摩訶

     sà pǔ bǎo jì huā chuáng pú sà m? hē sà pǔ ju? yua yì shēng pú sà m? hē sà pǔ qīngjìng wú jìn fú

     薩、普寶髻華 幢 菩薩摩訶薩、普覺悅意聲菩薩摩訶薩、普清凈無盡福

     guāng pú sà m? hē sà pǔ guāngmíngxiàng pú sà m? hē sà hǎi yua guāng dà míng pú sà m? hē sà yún yīn

     光菩薩摩訶薩、普光明相菩薩摩訶薩、海月光大明菩薩摩訶薩、云音

     hǎi guāng wú g?u zàng pú sà m? hē sà gōng d? bǎo jì zhì shēng pú sà m? hē sà gōng d? zì zài wáng dà guāng

     海光無垢藏菩薩摩訶薩、功德寶髻智生菩薩摩訶薩、功德自在王大光

     pú sà m? hē sà shànyǒngměnglián huā jì pú sà m? hē sà pǔ zhì yún rì chuáng pú sà m? hē sà dà

     菩薩摩訶薩、善勇猛蓮華髻菩薩摩訶薩、普智云日 幢 菩薩摩訶薩、大

     jīng jìn jīn gāngzhāi pú sà m? hē sà xiāng yàn guāngchuáng pú sà m? hē sà dà míng d? shēn měi yīn pú sà m?

     精進金剛齋菩薩摩訶薩、香焰光 幢 菩薩摩訶薩、大明德深美音菩薩摩

     hē sà dà fú guāng zhì shēng pú sà m? hē sà rú shì děng ?r w?i shàngshǒu yǒu shí f? shì jia wēi ch?n shù

     訶薩、大福光智生菩薩摩訶薩,如是等而為上首,有十佛世界微塵數。

     cǐ zhū pú sà wǎng xī jiē yǔ pí lú zhē nà rú lái g?ng jí shàn gēn xiū pú sà hang jiē c?ng rú lái

     此諸菩薩,往昔皆與毗盧遮那如來共集善根,修菩薩行;皆從如來

     shàn gēn hǎi shēng zhū bō lu? mì xī yǐ yuán mǎn huì yǎn míng cha děngguān sān shì yú zhū sān mai jù zú qīng

     善根海生,諸波羅蜜悉已圓滿?;垩勖鲝?,等觀三世;于諸三昧具足清

     jìng biàn cái rú hǎi guǎng dà wú jìn jù f? gōng d? zūn yán kě jìng zhī zh?ngshēng gēn rú yìng huà fú rù

     凈。辯才如海廣大無盡;具佛功德尊嚴可敬。知眾 生根如應化伏;入

     fǎ jia zàng zhì wú chā bi? zhang f? jiě tuō shanshēnguǎng dà n?ng suí fāngbiàn rù yú yī dì ?r yǐ yí qia

     法界藏智無差別;證佛解脫甚深廣大;能隨方便入于一地,而以一切

     yuàn hǎi suǒ chí h?ng yǔ zhì jù jìn wai lái jì liǎo dá zhū f? xī yǒu guǎng dà mì mì zhī jìng shàn zhī yí qia

     愿海所持,恒與智俱盡未來際。了達諸佛希有廣大秘密之境,善知一切

     f? píngděng fǎ yǐ jiàn rú lái pǔ guāngmíng dì rù yú wú liàng sān mai hǎi m?n yú yí qia chù jiē suí xiàn

     佛平等法,已踐如來普光明地,入于無量三昧海門;于一切處皆隨現

     shēn shì fǎ suǒ hang xī t?ng qí shì zǒng chí guǎng dà jí zh?ng fǎ hǎi biàn cái shànqiǎozhuǎn bù tuì lún yí

     身。世法所行悉同其事;總持廣大集眾法海。辯才善巧轉不退輪。一

     qia rú lái gōng d? dà hǎi xián rù qí shēn yí qia zhū f? suǒ zài gu? tǔ jiē suí yuànwǎng yǐ c?ngg?ngyǎng yí qia

     切如來功德大海咸入其身;一切諸佛所在國土皆隨愿往。已曾供養一切

     zhū f? wú biān jì ji? huān xǐ wú juàn yí qia rú lái d? pú tí chù cháng zài qí zhōng qīn jìn bù

     諸佛,無邊際劫,歡喜無倦;一切如來得菩提處,常在其中,親近不

     shě h?ng yǐ suǒ d? pǔ xiányuàn hǎi lìng yí qia zh?ngshēng zhì shēn jù zú ch?ng jiù rú shì wú liànggōng d?

     舍。恒以所得普賢愿海,令一切眾 生智身具足,成就如是無量功德。

     fù yǒu f? shì jia wēi ch?n shù zhí jīn gāngsh?n suǒ wai miào sa nà lu? yán zhí jīn gāngsh?n rì lún sù

     復有佛世界微塵數執金剛神,所謂:妙色那羅延執金剛神、日輪速

     jí chuáng zhí jīn gāngsh?n xū mí huā guāng zhí jīn gāngsh?n qīngjìng yún yīn zhí jīn gāngsh?n zhū gēn měi miào zhí

     疾 幢 執金剛神、須彌華光執金剛神、清凈云音執金剛神、諸根美妙執

     jīn gāngsh?n kě ài la guāngmíng zhí jīn gāngsh?n dà shù l?i yīn zhí jīn gāngsh?n shī zǐ wángguāngmíng zhí jīn

     金剛神、可愛樂光明執金剛神、大樹雷音執金剛神、師子王光明執金

     gāngsh?n mì yàn shang mù zhí jīn gāngsh?n lián huā guāng m? ní jì zhí jīn gāngsh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu

     剛神、密焰勝目執金剛神、蓮華光摩尼髻執金剛神,如是等而為上首,

     yǒu f? shì jia wēi ch?n shù jiē yú wǎng xī wú liàng ji? zhōng h?ng fā dà yuàn yuàncháng qīn jìn g?ngyǎng zhū f?

     有佛世界微塵數。皆于往昔無量劫中,恒發大愿:愿常親近供養諸佛,

     suí yuàn suǒ xíng yǐ d? yuán mǎn dào yú bǐ àn jī jí wú biānqīngjìng fú ya yú zhū sān mai suǒ hang zhī jìng

     隨愿所行已得圓滿到于彼岸。積集無邊清凈福業,于諸三昧所行之境,

     xī yǐ míng dá hu? sh?ntōng lì suí rú lái zhù rù bù sī yì jiě tuō jìng jia chǔ yú zh?ng huì wēi guāng

     悉已明達。獲神通力,隨如來住,入不思議解脫境界;處于眾會威光

     ta dá suí zhū zh?ngshēng suǒ yìngxiànshēn ?r shì tiáo fú yí qia zhū f? huà xíng suǒ zài jiē suí huà wǎng

     特達,隨諸眾 生所應現身而示調伏。一切諸佛化形所在,皆隨化往;

     yí qia rú lái suǒ zhù zhī chù cháng qín shǒu hù

     一切如來所住之處常勤守護。

     fù yǒu f? shì jia wēi ch?n shù shēnzh?ngsh?n suǒ wai huā jì zhuāng yán shēnzh?ngsh?n guāngzhào shí fāngshēn

     復有佛世界微塵數身眾神,所謂:華髻 莊 嚴身眾神、光照十方身

     zh?ngsh?n hǎi yīn tiáo fú shēnzh?ngsh?n jìng huā yán jì shēnzh?ngsh?n wú liàng wēi yí shēnzh?ngsh?n zuì shàng

     眾神、海音調伏身眾神、凈華嚴髻身眾神、無量威儀身眾神、最上

     guāng yán shēnzh?ngsh?n jìngguāngxiāng yún shēnzh?ngsh?n shǒu hù sha chí shēnzh?ngsh?n pǔ xiàn sha qǔ shēnzh?ngsh?n

     光嚴身眾神、凈光 香云身眾神、守護攝持身眾神、普現攝取身眾神、

     bù d?ngguāngmíngshēnzh?ngsh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu yǒu f? shì jia wēi ch?n shù jiē yú wǎng xī ch?ng jiù

     不動光明身眾神,如是等而為上首,有佛世界微塵數。皆于往昔成就

     dà yuàn g?ngyǎngch?ng shì yí qia zhū f?

     大愿,供養承事一切諸佛。

     fù yǒu f? shì jia wēi ch?n shù zú xíngsh?n suǒ wai bǎo yìn shǒu zú xíngsh?n lián huā guāng zú xíngsh?n

     復有佛世界微塵數足行神,所謂;寶印手足行神、蓮華光足行神、

     qīngjìng huā jì zú xíngsh?n sha zhū shànjiàn zú xíngsh?n miào bǎo xīngchuáng zú xíngsh?n la tǔ miào yīn zú xíng

     清凈華髻足行神、攝諸善見足行神、妙寶星 幢 足行神、樂吐妙音足行

     sh?n zhān tán shù guāng zú xíngsh?n lián huā guāngmíng zú xíngsh?n wēi miàoguāngmíng zú xíngsh?n jī jí miào huā

     神、栴檀樹光足行神、蓮華光明足行神、微妙光明足行神、積集妙華

     zú xíngsh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu yǒu f? shì jia wēi ch?n shù jiē yú gu? qù wú liàng ji? zhōng qīn

     足行神,如是等而為上首,有佛世界微塵數。皆于過去無量劫中,親

     jìn rú lái suí zhú bù shě

     近如來,隨逐不舍。

     fù yǒu f? shì jia wēi ch?n shù dào chǎngsh?n suǒ wai jìngzhuāng yán chuáng dào chǎngsh?n xū mí bǎo guāng

     復有佛世界微塵數道場神,所謂:凈 莊 嚴 幢 道場神、須彌寶光

     dào chǎngsh?n l?i yīn chuángxiàng dào chǎngsh?n yǔ huā miào yǎn dào chǎngsh?n huā yīngguāng jì dào chǎngsh?n yǔ

     道場神、雷音 幢 相道場神、雨華妙眼道場神、華纓光髻道場神、雨

     bǎo zhuāng yán dào chǎngsh?n yǒngměngxiāng yǎn dào chǎngsh?n jīn gāng cǎi yún dào chǎngsh?n lián huā guāngmíng dào chǎng

     寶 莊 嚴道場神、勇猛香眼道場神、金剛彩云道場神、蓮華光明道場

     sh?n miàoguāngzhào yào dào chǎngsh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu yǒu f? shì jia wēi ch?n shù jiē yú gu? qù

     神、妙光照耀道場神,如是等而為上首,有佛世界微塵數。皆于過去

     zhí wú liàng f? ch?ng jiù yuàn lì guǎngxīngg?ngyǎng

     值無量佛,成就愿力,廣興供養。

     fù yǒu f? shì jia wēi ch?n shù zhǔ ch?ngsh?n suǒ wai bǎo fēngguāng yào zhǔ ch?ngsh?n miào yán gōngdiàn zhǔ

     復有佛世界微塵數主城神,所謂:寶峰光耀主城神、妙嚴宮殿主

     ch?ngsh?n qīngjìng xǐ bǎo zhǔ ch?ngsh?n lí yōu qīngjìng zhǔ ch?ngsh?n huā dēng yàn yǎn zhǔ ch?ngsh?n yàn chuáng

     城神、清凈喜寶主城神、離憂清凈主城神、華燈焰眼主城神、焰 幢

     míngxiàn zhǔ ch?ngsh?n shang fú guāngmíng zhǔ ch?ngsh?n qīngjìngguāngmíng zhǔ ch?ngsh?n xiāng jì zhuāng yán zhǔ ch?ng

     明現主城神、盛福光明主城神、清凈光明主城神、香髻 莊 嚴主城

     sh?n miào bǎo guāngmíng zhǔ ch?ngsh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu yǒu f? shì jia wēi ch?n shù jiē yú wú liàng

     神、妙寶光明主城神,如是等而為上首,有佛世界微塵數。皆于無量

     bù sī yì ji? yán jìng rú lái suǒ jū gōngdiàn

     不思議劫,嚴凈如來所居宮殿。

     fù yǒu f? shì jia wēi ch?n shù zhǔ dì sh?n suǒ wai pǔ d? jìng huā zhǔ dì sh?n jiān fú zhuāng yán

     復有佛世界微塵數主地神,所謂:普德凈華主地神、堅福 莊 嚴

     zhǔ dì sh?n miào huā yán shù zhǔ dì sh?n pǔ sàn zh?ng bǎo zhǔ dì sh?n jìng mù guān shí zhǔ dì sh?n miào sa shang

     主地神、妙華嚴樹主地神、普散眾寶主地神、凈目觀時主地神、妙色勝

     yǎn zhǔ dì sh?n xiāng máo fà guāng zhǔ dì sh?n yua yì yīn shēng zhǔ dì sh?n miào huā xuán jì zhǔ dì sh?n jīn

     眼主地神、香毛發光主地神、悅意音聲主地神、妙華旋髻主地神、金

     gāng yán tǐ zhǔ dì sh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu yǒu f? shì jia wēi ch?n shù jiē yú wǎng xī fā shēnzh?ng

     剛嚴體主地神,如是等而為上首,有佛世界微塵數。皆于往昔發深重

     yuàn yuàncháng qīn jìn zhū f? rú lái t?ng xiū fú ya

     愿:愿常親近諸佛如來,同修福業。

     fù yǒu wú liàng zhǔ shānsh?n suǒ wai bǎo fēng kāi huā zhǔ shānsh?n huā lín miào jì zhǔ shānsh?n gāo chuáng

     復有無量主山神,所謂:寶峰開華主山神,華林妙髻主山神、高 幢

     pǔ zhào zhǔ shānsh?n lí ch?njìng jì zhǔ shānsh?n guāngzhào shí fāng zhǔ shānsh?n dà lì guāngmíng zhǔ shānsh?n

     普照主山神、離塵凈髻主山神、光照十方主山神、大力光明主山神、

     wēi guāng pǔ shang zhǔ shānsh?n wēi mì guāng lún zhǔ shānsh?n pǔ yǎn xiànjiàn zhǔ shānsh?n jīn gāng mì yǎn zhǔ shān

     威光普勝主山神、微密光輪主山神、普眼現見主山神、金剛密眼主山

     sh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē yú zhū fǎ d? qīngjìng yǎn

     神,如是等而為上首,其數無量。皆于諸法得清凈眼。

     fù yǒu bù kě sī yì shù zhǔ lín sh?n suǒ wai bù huā rú yún zhǔ lín sh?n zhu? gàn shū guāng zhǔ lín

     復有不可思議數主林神,所謂:布華如云主林神、擢干舒光主林

     sh?n shēng yá fā yào zhǔ lín sh?n jí xiángjìng ya zhǔ lín sh?n chuí bù yàn zàng zhǔ lín sh?n qīngjìngguāngmíng

     神、生芽發耀主林神、吉祥凈葉主林神、垂布焰藏主林神、清凈光明

     zhǔ lín sh?n kě yì l?i yīn zhǔ lín sh?n guāngxiāng pǔ biàn zhǔ lín sh?n miàoguāng huí yào zhǔ lín sh?n huá guǒ

     主林神、可意雷音主林神、光 香普遍主林神、妙光回耀主林神、華果

     guāng wai zhǔ lín sh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu bù sī yì shù jiē yǒu wú liàng kě ài guāngmíng

     光味主林神,如是等而為上首,不思議數。皆有無量可愛光明。

     fù yǒu wú liàng zhǔ yào sh?n suǒ wai jí xiáng zhǔ yào sh?n zhān tán lín zhǔ yào sh?n qīngjìngguāngmíng

     復有無量主藥神,所謂:吉祥主藥神、栴檀林主藥神、清凈光明

     zhǔ yào sh?n míngchēng pǔ w?n zhǔ yào sh?n máo kǒngguāngmíng zhǔ yào sh?n pǔ zhì qīngjìng zhǔ yào sh?n dà fā

     主藥神、名稱普聞主藥神、毛孔光明主藥神、普治清凈主藥神、大發

     hǒu shēng zhǔ yào sh?n bì rì guāngchuáng zhǔ yào sh?n míngjiàn shí fāng zhǔ yào sh?n yì qì míng mù zhǔ yào sh?n

     吼聲主藥神、蔽日光 幢 主藥神、明見十方主藥神、益氣明目主藥神,

     rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng xìng jiē lí g?u r?n cí y?u wù

     如是等而為上首,其數無量。性皆離垢,仁慈祐物。

     fù yǒu wú liàng zhǔ jià sh?n suǒ wai r?u ruǎnshang wai zhǔ jià sh?n shí huā jìngguāng zhǔ jià sh?n sa

     復有無量主稼神,所謂:柔軟勝味主稼神、時華凈光主稼神、色

     lì yǒngjiàn zhǔ jià sh?n zēngzhǎngjīng qì zhǔ jià sh?n pǔ shēng gēn guǒ zhǔ jià sh?n miào yán huán jì zhǔ jià sh?n

     力勇健主稼神、增長精氣主稼神、普生根果主稼神、妙嚴環髻主稼神、

     rùn z? jìng huā zhǔ jià sh?n ch?ng jiù miàoxiāng zhǔ jià sh?n jiàn zhě ài la zhǔ jià sh?n lí g?u jìngguāng zhǔ jià

     潤澤凈華主稼神、成就妙香主稼神、見者愛樂主稼神、離垢凈光主稼

     sh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng m? bù jiē d? dà xǐ ch?ng jiù

     神,如是等而為上首,其數無量。莫不皆得大喜成就。

     fù yǒu wú liàng zhǔ h? sh?n suǒ wai pǔ fā xùn liú zhǔ h? sh?n pǔ ji? quánjiàn zhǔ h? sh?n lí ch?n

     復有無量主河神,所謂:普發迅流主河神、普潔泉澗主河神、離塵

     jìng yǎn zhǔ h? sh?n shí fāngbiàn hǒu zhǔ h? sh?n jiù hù zh?ngshēng zhǔ h? sh?n wú ra jìngguāng zhǔ h? sh?n

     凈眼主河神、十方遍吼主河神、救護眾 生主河神、無熱凈光主河神、

     pǔ shēnghuān xǐ zhǔ h? sh?n guǎng d? shangchuáng zhǔ h? sh?n guāngzhào pǔ shì zhǔ h? sh?n hǎi d? guāngmíng zhǔ

     普生歡喜主河神、廣德勝 幢 主河神、光照普世主河神、海德光明主

     h? sh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu yǒu wú liàng shù jiē qín zu? yì lì yì zh?ngshēng

     河神,如是等而為上首,有無量數。皆勤作意,利益眾 生。

     fù yǒu wú liàng zhǔ hǎi sh?n suǒ wai chū xiàn bǎo guāng zhǔ hǎi sh?n ch?ng jīn gāngchuáng zhǔ hǎi sh?n yuǎn

     復有無量主海神,所謂:出現寶光主海神、成金剛 幢 主海神、遠

     ch?n lí g?u zhǔ hǎi sh?n pǔ shuǐgōngdiàn zhǔ hǎi sh?n jí xiáng bǎo yua zhǔ hǎi sh?n miào huā l?ng jì zhǔ hǎi sh?n

     塵離垢主海神、普水宮殿主海神、吉祥寶月主海神、妙華龍髻主海神、

     pǔ chí guāng wai zhǔ hǎi sh?n bǎo yàn huā guāng zhǔ hǎi sh?n jīn gāngmiào jì zhǔ hǎi sh?n hǎi cháo l?i shēng zhǔ hǎi

     普持光味主海神、寶焰華光主海神、金剛妙髻主海神、海潮雷聲主海

     sh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng xī yǐ rú lái gōng d? dà hǎi chōng mǎn qí shēn

     神,如是等而為上首,其數無量。悉以如來功德大海,充滿其身。

     fù yǒu wú liàng zhǔ shuǐsh?n suǒ wai pǔ xìng yún chuáng zhǔ shuǐsh?n hǎi cháo yún yīn zhǔ shuǐsh?n miào

     復有無量主水神,所謂:普興云 幢 主水神、海潮云音主水神、妙

     sa lún jì zhǔ shuǐsh?n shànqiǎoxuán fú zhǔ shuǐsh?n lí g?u xiāng jī zhǔ shuǐsh?n fú qiáoguāng yīn zhǔ shuǐsh?n

     色輪髻主水神、善巧漩澓主水神、離垢香積主水神、福橋光音主水神、

     zhī zú zì zài zhǔ shuǐsh?n jìng xǐ shàn yīn zhǔ shuǐsh?n pǔ xiàn wēi guāng zhǔ shuǐsh?n hǒu yīn biàn hǎi zhǔ shuǐsh?n

     知足自在主水神、凈喜善音主水神、普現威光主水神、吼音遍海主水神,

     rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng cháng qín jiù hù yí qia zh?ngshēng ?r w?i lì yì

     如是等而為上首,其數無量。常勤救護一切眾 生,而為利益。

     fù yǒu wú shù zhǔ huǒ sh?n suǒ wai pǔ guāng yàn zàng zhǔ huǒ sh?n pǔ jí guāngchuáng zhǔ huǒ sh?n

     復有無數主火神,所謂:普光焰藏主火神、普集光 幢 主火神、

     dà guāng pǔ zhào zhǔ huǒ sh?n zh?ngmiàogōngdiàn zhǔ huǒ sh?n wú jìn guāng jì zhǔ huǒ sh?n zhǒngzhǒng yàn yǎn zhǔ huǒ

     大光普照主火神、眾妙宮殿主火神、無盡光髻主火神、種 種焰眼主火

     sh?n shí fānggōngdiàn rú xū mí shān zhǔ huǒ sh?n wēi guāng zì zài zhǔ huǒ sh?n guāngmíng p? àn zhǔ huǒ sh?n

     神、十方宮殿如須彌山主火神、威光自在主火神、光明破暗主火神、

     l?i yīn diànguāng zhǔ huǒ sh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu bù kě chēng shù jiē n?ng shì xiànzhǒngzhǒngguāngmíng

     雷音電光主火神,如是等而為上首,不可稱數。皆能示現種 種 光明,

     lìng zhū zh?ngshēng ra nǎo chú mia

     令諸眾 生熱惱除滅。

     fù yǒu wú liàng zhǔ fēngsh?n suǒ wai wú ài guāngmíng zhǔ fēngsh?n pǔ xiànyǒng ya zhǔ fēngsh?n piāo

     復有無量主風神,所謂:無礙光明主風神、普現勇業主風神、飄

     jī yún chuáng zhǔ fēngsh?n jìngguāngzhuāng yán zhǔ fēngsh?n lì n?ng ji? shuǐ zhǔ fēngsh?n dà shēngbiàn hǒu zhǔ fēng

     擊云 幢 主風神、凈光 莊 嚴主風神、力能竭水主風神、大聲遍吼主風

     sh?n shù miǎochuí jì zhǔ fēngsh?n suǒ xíng wú ài zhǔ fēngsh?n zhǒngzhǒnggōngdiàn zhǔ fēngsh?n dà guāng pǔ

     神、樹杪垂髻主風神、所行無礙主風神、種 種宮殿主風神、大光普

     zhào zhǔ fēngsh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín sàn mia wǒ màn zhī xīn

     照主風神,如是等而為上首,其數無量。皆勤散滅我慢之心。

     fù yǒu wú liàng zhǔ kōngsh?n suǒ wai jìngguāng pǔ zhào zhǔ kōngsh?n pǔ y?u shēnguǎng zhǔ kōngsh?n shēng

     復有無量主空神,所謂:凈光普照主空神、普游深廣主空神、生

     jí xiángfēng zhǔ kōngsh?n lí zhàng ān zhù zhǔ kōngsh?n guǎng bù miào jì zhǔ kōngsh?n wú ài guāng yàn zhǔ kōngsh?n

     吉祥風主空神、離障安住主空神、廣步妙髻主空神、無礙光焰主空神、

     wú ài shang lì zhǔ kōngsh?n lí g?u guāngmíng zhǔ kōngsh?n shēnyuǎnmiào yīn zhǔ kōngsh?n guāngbiàn shí fāng zhǔ kōng

     無礙勝力主空神、離垢光明主空神、深遠妙音主空神、光遍十方主空

     sh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng xīn jiē lí g?u guǎng dà míng ji?

     神,如是等而為上首,其數無量。心皆離垢,廣大明潔。

     fù yǒu wú liàng zhǔ fāngsh?n suǒ wai biàn zhù yí qia zhǔ fāngsh?n pǔ xiànguāngmíng zhǔ fāngsh?n guāng

     復有無量主方神,所謂:遍住一切主方神、普現光明主方神、光

     xíngzhuāng yán zhǔ fāngsh?n zhōuxíng bù ài zhǔ fāngsh?n yǒngduàn mí hu? zhǔ fāngsh?n pǔ y?u jìngkōng zhǔ fāngsh?n

     行 莊 嚴主方神、周行不礙主方神、永斷迷惑主方神、普游凈空主方神、

     dà yún chuáng yīn zhǔ fāngsh?n jì mù wú luàn zhǔ fāngsh?n pǔ guān shì ya zhǔ fāngsh?n zhōubiàn y?u lǎn zhǔ

     大云 幢 音主方神、髻目無亂主方神、普觀世業主方神、周遍游覽主

     fāngsh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng n?ng yǐ fāngbiàn pǔ fàngguāngmíng h?ngzhào shí fāng

     方神,如是等而為上首,其數無量。能以方便,普放光明,恒照十方,

     xiāng xù bù ju?

     相續不絕。

     fù yǒu wú liàng zhǔ ya sh?n suǒ wai pǔ d? jìngguāng zhǔ ya sh?n xǐ yǎn guān shì zhǔ ya sh?n hù

     復有無量主夜神,所謂:普德凈光主夜神、喜眼觀世主夜神、護

     shì jīng qì zhǔ ya sh?n jì jìng hǎi yīn zhǔ ya sh?n pǔ xiàn jí xiáng zhǔ ya sh?n pǔ fā shù huā zhǔ ya sh?n

     世精氣主夜神、寂靜海音主夜神、普現吉祥主夜神、普發樹華主夜神、

     píngděng hù yù zhǔ ya sh?n y?u xì kuài la zhǔ ya sh?n zhū gēn cháng xǐ zhǔ ya sh?n chū shēngjìng fú zhǔ ya

     平等護育主夜神、游戲快樂主夜神、諸根常喜主夜神、出生凈福主夜

     sh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín xiū xí yǐ fǎ w?i la

     神,如是等而為上首,其數無量。皆勤修習,以法為樂。

     fù yǒu wú liàng zhǔ zh?ush?n suǒ wai shì xiàngōngdiàn zhǔ zh?ush?n fā qǐ huì xiāng zhǔ zh?ush?n la

     復有無量主晝神,所謂:示現宮殿主晝神、發起慧香主晝神、樂

     shangzhuāng yán zhǔ zh?ush?n xiāng huā miàoguāng zhǔ zh?ush?n pǔ jí miào yào zhǔ zh?ush?n la zu? xǐ mù zhǔ zh?ush?n

     勝 莊 嚴主晝神、香華妙光主晝神、普集妙藥主晝神、樂作喜目主晝神、

     pǔ xiàn zhū fāng zhǔ zh?ush?n dà bēi guāngmíng zhǔ zh?ush?n shàn gēn guāngzhào zhǔ zh?ush?n miào huā yīng lu? zhǔ zh?u

     普現諸方主晝神、大悲光明主晝神、善根光照主晝神、妙華瓔珞主晝

     sh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē yú miào fǎ n?ngshēng xìn xia h?ngg?ngjīng qín

     神,如是等而為上首,其數無量。皆于妙法,能生信解,恒共精勤,

     yán shì gōngdiàn

     嚴飾宮殿。

     fù yǒu wú liàng ā xiū lu? wáng suǒ wai lu? h?u ā xiū lu? wáng pí m? zhì duō lu? ā xiū lu? wáng

     復有無量阿修羅王,所謂:羅睺阿修羅王、毗摩質多羅阿修羅王、

     qiǎohuàn shù ā xiū lu? wáng dà juàn shǔ ā xiū lu? wáng dà lì ā xiū lu? wáng biànzhào ā xiū lu? wáng jiān

     巧幻術阿修羅王、大眷屬阿修羅王、大力阿修羅王、遍照阿修羅王、堅

     gù xíngmiàozhuāng yán ā xiū lu? wáng guǎng dà yīn huì ā xiū lu? wáng chū xiànshang d? ā xiū lu? wáng miào hǎo

     固行妙 莊 嚴阿修羅王、廣大因慧阿修羅王、出現勝德阿修羅王、妙好

     yīn shēng ā xiū lu? wáng rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng xī yǐ jīng qín cuī fú wǒ màn jí zhū

     音聲阿修羅王,如是等而為上首,其數無量。悉已精勤摧伏我慢及諸

     fán nǎo

     煩惱。

     fù yǒu bù kě sī yì shù jiā l?u lu? wáng suǒ wai dà sù jí lì jiā l?u lu? wáng wú n?nghuài bǎo jì

     復有不可思議數迦樓羅王,所謂:大速疾力迦樓羅王、無能壞寶髻

     jiā l?u lu? wáng qīngjìng sù jí jiā l?u lu? wáng xīn bù tuì zhuǎn jiā l?u lu? wáng dà hǎi chù sha chí lì jiā l?u

     迦樓羅王、清凈速疾迦樓羅王、心不退轉迦樓羅王、大海處攝持力迦樓

     lu? wáng jiān gù jìngguāng jiā l?u lu? wáng qiǎo yán guàn jì jiā l?u lu? wáng pǔ ji? shì xiàn jiā l?u lu? wáng pǔ

     羅王、堅固凈光迦樓羅王、巧嚴冠髻迦樓羅王、普捷示現迦樓羅王、普

     guān hǎi jiā l?u lu? wáng pǔ yīn guǎng mù jiā l?u lu? wáng rú shì děng ?r w?i shàngshǒu bù sī yì shù xī

     觀海迦樓羅王、普音廣目迦樓羅王,如是等而為上首,不思議數。悉

     yǐ ch?ng jiù dà fāngbiàn lì pǔ n?ng jiù sha yí qia zh?ngshēng

     已成就大方便力,普能救攝一切眾 生。

     fù yǒu wú liàng jǐn nà lu? wáng suǒ wai shàn huì guāngmíngtiān jǐn nà lu? wáng miào huā chuáng jǐn

     復有無量緊那羅王,所謂:善慧光明天緊那羅王、妙華 幢 緊

     nà lu? wáng zhǒngzhǒngzhuāng yán jǐn nà lu? wáng yua yì hǒu shēng jǐn nà lu? wáng bǎo shù guāngmíng jǐn nà lu?

     那羅王、種 種 莊 嚴緊那羅王、悅意吼聲緊那羅王、寶樹光明緊那羅

     wáng jiàn zhě xīn la jǐn nà lu? wáng zuì shangguāngzhuāng yán jǐn nà lu? wáng wēi miào huā chuáng jǐn nà lu? wáng

     王、見者欣樂緊那羅王、最勝 光 莊 嚴緊那羅王、微妙華 幢 緊那羅王、

     d?ng dì lì jǐn nà lu? wáng sha fú a zh?ng jǐn nà lu? wáng rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng

     動地力緊那羅王、攝伏惡眾緊那羅王,如是等而為上首,其數無量。

     jiē qín jīng jìn guān yí qia fǎ xīn h?ngkuài la zì zài y?u xì

     皆勤精進,觀一切法,心恒快樂,自在游戲。

     fù yǒu wú liàng m? h?u lu? qi? wáng suǒ wai shàn huì m? h?u lu? qi? wáng qīngjìng wēi yīn m? h?u lu? qi?

     復有無量摩睺羅伽王,所謂:善慧摩睺羅伽王、清凈威音摩睺羅伽

     wáng shang huì zhuāng yán jì m? h?u lu? qi? wáng miào mù zhǔ m? h?u lu? qi? wáng rú dēngchuáng w?i zh?ng suǒ guī

     王、勝慧 莊 嚴髻摩睺羅伽王、妙目主摩睺羅伽王、如燈 幢 為眾所歸

     m? h?u lu? qi? wáng zuì shangguāngmíngchuáng m? h?u lu? qi? wáng shī zǐ yì m? h?u lu? qi? wáng zh?ngmiàozhuāng

     摩睺羅伽王、最勝 光明 幢 摩睺羅伽王、師子臆摩睺羅伽王、眾妙 莊

     yán yīn m? h?u lu? qi? wáng xū mí jiān gù m? h?u lu? qi? wáng kě ài la guāngmíng m? h?u lu? qi? wáng rú shì

     嚴音摩睺羅伽王、須彌堅固摩睺羅伽王、可愛樂光明摩睺羅伽王,如是

     děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín xiū xí guǎng dà fāngbiàn lìng zhū zh?ngshēngyǒng gē chī wǎng

     等而為上首,其數無量。皆勤修習,廣大方便,令諸眾 生永割癡網。

     fù yǒu wú liàng ya chā wáng suǒ wai pí shā m?n ya chā wáng zì zài yīn ya chā wáng yán chí qì zhàng

     復有無量夜叉王,所謂:毗沙門夜叉王、自在音夜叉王、嚴持器仗

     ya chā wáng dà zhì huì ya chā wáng yàn yǎn zhǔ ya chā wáng jīn gāng yǎn ya chā wáng yǒngjiàn bì ya chā wáng

     夜叉王、大智慧夜叉王、焰眼主夜叉王、金剛眼夜叉王、勇健臂夜叉王、

     yǒng dí dà jūn ya chā wáng fù zī cái ya chā wáng lì huài gāo shān ya chā wáng rú shì děng ?r w?i shàngshǒu

     勇敵大軍夜叉王、富資財夜叉王、力壞高山夜叉王,如是等而為上首,

     qí shù wú liàng jiē qín shǒu hù yí qia zh?ngshēng

     其數無量。皆勤守護一切眾 生。

     fù yǒu wú liàng zhū dà l?ngwáng suǒ wai pí l?u b? chā l?ngwáng suō ji? lu? l?ngwáng yún yīn miàochuáng

     復有無量諸大龍王,所謂:毗樓博叉龍王、娑竭羅龍王、云音妙 幢

     l?ngwáng yàn kǒu hǎi guāngl?ngwáng pǔ gāo yún chuángl?ngwáng d? chā jiā l?ngwáng wú biān bù l?ngwáng qīng

     龍王、焰口海光龍王、普高云 幢 龍王、德叉迦龍王、無邊步龍王、清

     jìng sa l?ngwáng pǔ yùn dà shēngl?ngwáng wú ra nǎo l?ngwáng rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng

     凈色龍王、普運大聲龍王、無熱惱龍王,如是等而為上首,其數無量。

     m? bù qín lì xìng yún bù yǔ lìng zhū zh?ngshēng ra nǎo xiāo mia

     莫不勤力興云布雨,令諸眾 生熱惱消滅。

     fù yǒu wú liàng jiū pán tú wáng suǒ wai zēngzhǎng jiū pán tú wáng l?ng zhǔ jiū pán tú wáng shànzhuāng

     復有無量鳩槃荼王,所謂:增長鳩槃荼王、龍主鳩槃荼王、善 莊

     yán chuáng jiū pán tú wáng pǔ rào yì xíng jiū pán tú wáng shan kě bù wai jiū pán tú wáng měi mù duān yán jiū

     嚴 幢 鳩槃荼王、普饒益行鳩槃荼王、甚可怖畏鳩槃荼王、美目端嚴鳩

     pán tú wáng gāo fēng huì jiū pán tú wáng yǒngjiàn bì jiū pán tú wáng wú biānjìng huā yǎn jiū pán tú wáng guǎng

     槃荼王、高峰慧鳩槃荼王、勇健臂鳩槃荼王、無邊凈華眼鳩槃荼王、廣

     dà tiānmiàn ā xiū lu? yǎn jiū pán tú wáng rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín xiū xu? wú

     大天面阿修羅眼鳩槃荼王,如是等而為上首,其數無量。皆勤修學無

     ài fǎ m?n fàng dà guāngmíng

     礙法門,放大光明。

     fù yǒu wú liàngqián tà p? wáng suǒ wai chí gu? qián tà p? wáng shù guāngqián tà p? wáng jìng mù

     復有無量乾闥婆王,所謂:持國乾闥婆王、樹光乾闥婆王、凈目

     qián tà p? wáng huā guànqián tà p? wáng pǔ yīn qián tà p? wáng la yáo d?ngmiào mù qián tà p? wáng miào yīn

     乾闥婆王、華冠乾闥婆王、普音乾闥婆王、樂搖動妙目乾闥婆王、妙音

     shī zǐ chuángqián tà p? wáng pǔ fàng bǎo guāngmíngqián tà p? wáng jīn gāng shù huā chuángqián tà p? wáng yua pǔ

     師子 幢 乾闥婆王、普放寶光明乾闥婆王、金剛樹華 幢 乾闥婆王、樂普

     xiànzhuāng yán qián tà p? wáng rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē yú dà fǎ shēnshēng xìn xia

     現 莊 嚴乾闥婆王,如是等而為上首,其數無量。皆于大法深生信解,

     huān xǐ ài zh?ng qín xiū bù juàn

     歡喜愛重,勤修不倦。

     fù yǒu wú liàng yua tiān zǐ suǒ wai yua tiān zǐ huā wáng jì guāngmíngtiān zǐ zh?ngmiàojìngguāngmíngtiān

     復有無量月天子,所謂月天子:華王髻光明天子、眾妙凈光明天

     zǐ ān la shì jiān xīn tiān zǐ shù wáng yǎn guāngmíngtiān zǐ shì xiànqīngjìngguāngtiān zǐ pǔ y?u bù d?ng

     子、安樂世間心天子、樹王眼光明天子、示現清凈光天子、普游不動

     guāngtiān zǐ xīng xiù wáng zì tiān zǐ jìngjiào yua tiān zǐ dà wēi d? guāngmíngtiān zǐ rú shì děng ?r w?i

     光天子、星宿王自天子、凈覺月天子、大威德光明天子,如是等而為

     shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín xiǎn fā zh?ngshēng xīn bǎo

     上首,其數無量。皆勤顯發眾 生心寶。

     fù yǒu wú liàng rì tiān zǐ suǒ wai rì tiān zǐ guāng yàn yǎn tiān zǐ xū mí guāng kě wai jìngchuángtiān

     復有無量日天子,所謂日天子:光焰眼天子、須彌光可畏敬 幢 天

     zǐ lí g?u bǎo zhuāng yán tiān zǐ yǒngměng bù tuì zhuǎntiān zǐ miào huā yīngguāngmíngtiān zǐ zuì shangchuáng

     子、離垢寶 莊 嚴天子、勇猛不退轉天子、妙華纓光明天子、最勝 幢

     guāngmíngtiān zǐ bǎo jì pǔ guāngmíngtiān zǐ guāngmíng yǎn tiān zǐ chí shang d? tiān zǐ pǔ guāngmíngtiān zǐ

     光明天子、寶髻普光明天子、光明眼天子、持勝德天子、普光明天子。

     rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín xiū xí lì yì zh?ngshēng zēng qí shàn gēn

     如是等而為上首,其數無量。皆勤修習,利益眾 生,增其善根。

     fù yǒu wú liàng sān shí sān tiānwáng suǒ wai shì jiā yīn tu? lu? tiānwáng pǔ chēng mǎn yīn tiānwáng

     復有無量三十三天王,所謂:釋迦因陀羅天王、普稱滿音天王、

     cí mù bǎo jì tiānwáng bǎo guāngchuángmíngchēngtiānwáng fā shēng xǐ la jì tiānwáng kě ài la zhangniàntiān

     慈目寶髻天王、寶光 幢 名稱天王、發生喜樂髻天王、可愛樂正念天

     wáng xū mí shang yīn tiānwáng ch?ng jiù niàntiānwáng kě ài la jìng huā guāngtiānwáng zhì rì yǎn tiānwáng

     王、須彌勝音天王、成就念天王、可愛樂凈華光天王、智日眼天王、

     zì zài guāngmíngn?ng ju? wù tiānwáng rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín fā qǐ yí qia shì

     自在光明能覺悟天王,如是等而為上首,其數無量。皆勤發起一切世

     jiānguǎng dà zhī ya

     間廣大之業。

     fù yǒu wú liàng xū ya m? tiānwáng suǒ wai shàn shí fēn tiānwáng kě ài la guāngmíngtiānwáng wú

     復有無量須夜摩天王,所謂:善時分天王、可愛樂光明天王、無

     jìn huì gōng d? chuángtiānwáng shànbiàn huà duān yán tiānwáng zǒng chí dà guāngmíngtiānwáng bù sī yì zhì huì tiān

     盡慧功德 幢 天王、善變化端嚴天王、總持大光明天王、不思議智慧天

     wáng lún zhāitiānwáng guāng yàn tiānwáng guāngzhàotiānwáng pǔ guān chá dà míngchēngtiānwáng rú shì děng ?r

     王、輪齋天王、光焰天王、光照天王、普觀察大名稱天王,如是等而

     w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín xiū xí guǎng dà shàn gēn xīn cháng xǐ zú

     為上首,其數無量。皆勤修習廣大善根,心常喜足。

     fù yǒu bù kě sī yì shù dōu shuài tu? tiānwáng suǒ wai zhī zú tiānwáng xǐ la hǎi jì tiānwáng zuì

     復有不可思議數兜率陀天王,所謂:知足天王、喜樂海髻天王、最

     shanggōng d? chuángtiānwáng jì jìngguāngtiānwáng kě ài la miào mù tiānwáng bǎo fēngjìng yua tiānwáng zuì shang

     勝功德 幢 天王、寂靜光天王、可愛樂妙目天王、寶峰凈月天王、最勝

     yǒngjiàn lì tiānwáng jīn gāngmiàoguāngmíngtiānwáng xīng xiù zhuāng yán chuángtiānwáng kě ài la zhuāng yán tiānwáng

     勇健力天王、金剛妙光明天王、星宿 莊 嚴 幢 天王、可愛樂 莊 嚴天王,

     rú shì děng ?r w?i shàngshǒu bù sī yì shù jiē qín niàn chí yí qia zhū f? suǒ yǒu míng hào

     如是等而為上首,不思議數。皆勤念持一切諸佛所有名號。

     fù yǒu wú liàng huà la tiānwáng suǒ wai shànbiàn huà tiānwáng jì jìng yīn guāngmíngtiānwáng biàn huà

     復有無量化樂天王,所謂:善變化天王、寂靜音光明天王、變化

     lì guāngmíngtiānwáng zhuāng yán zhǔ tiānwáng niànguāngtiānwáng zuì shàng yún yīn tiānwáng zh?ngmiào zuì shangguāng

     力光明天王、莊 嚴主天王、念光天王、最上云音天王、眾妙最勝 光

     tiānwáng miào jì guāngmíngtiānwáng ch?ng jiù xǐ huì tiānwáng huā guāng jì tiānwáng pǔ jiàn shí fāngtiānwáng

     天王、妙髻光明天王、成就喜慧天王、華光髻天王、普見十方天王,

     rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín diào fú yí qia zh?ngshēng lìng d? xia tuō

     如是等而為上首,其數無量。皆勤調伏一切眾 生,令得解脫。

     fù yǒu wú shù tā huà zì zài tiānwáng suǒ wai d? zì zài tiānwáng miào mù zhǔ tiānwáng miàoguànchuáng

     復有無數他化自在天王,所謂:得自在天王、妙目主天王、妙冠 幢

     tiānwáng yǒngměng huì tiānwáng miào yīn jù tiānwáng miàoguāngchuángtiānwáng jì jìngjìng jia m?n tiānwáng miào

     天王、勇猛慧天王、妙音句天王、妙光 幢 天王、寂靜境界門天王、妙

     lún zhuāng yán chuángtiānwáng huā ruǐ huì zì zài tiānwáng yīn tu? lu? lì miàozhuāng yán guāngmíngtiānwáng rú shì

     輪 莊 嚴 幢 天王、華蕊慧自在天王、因陀羅力妙 莊 嚴光明天王,如是

     děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín xiū xí zì zài fāngbiànguǎng dà fǎ m?n

     等而為上首,其數無量。皆勤修習自在方便廣大法門。

     fù yǒu bù kě shǔ dà fàn tiānwáng suǒ wai shī qì tiānwáng huì guāngtiānwáng shàn huì guāngmíngtiān

     復有不可數大梵天王,所謂:尸棄天王、慧光天王、善慧光明天

     wáng pǔ yún yīn tiānwáng guān shì yán yīn zì zài tiānwáng jì jìngguāngmíng yǎn tiānwáng guāngbiàn shí fāngtiān

     王、普云音天王、觀世言音自在天王、寂靜光明眼天王、光遍十方天

     wáng biàn huà yīn tiānwáng guāngmíngzhào yào yǎn tiānwáng yua yì hǎi yīn tiānwáng rú shì děng ?r w?i shàngshǒu

     王、變化音天王、光明照耀眼天王、悅意海音天王,如是等而為上首,

     bù kě chēng shù jiē jù dà cí lián mǐn zh?ngshēng shū guāng pǔ zhào lìng qí kuài la

     不可稱數。皆具大慈,憐愍眾 生,舒光普照,令其快樂。

     fù yǒu wú liàngguāng yīn tiānwáng suǒ wai kě ài la guāngmíngtiānwáng qīngjìngmiàoguāngtiānwáng n?ng

     復有無量 光音天王,所謂:可愛樂光明天王、清凈妙光天王、能

     zì zài yīn tiānwáng zuì shangniàn zhì tiānwáng kě ài la qīngjìngmiào yīn tiānwáng shàn sī w?i yīn tiānwáng pǔ

     自在音天王、最勝念智天王、可愛樂清凈妙音天王、善思惟音天王、普

     yīn biànzhàotiānwáng shanshēnguāng yīn tiānwáng wú g?u chēngguāngmíngtiānwáng zuì shangjìngguāngtiānwáng rú shì

     音遍照天王、甚深光音天王、無垢稱 光明天王、最勝凈光天王,如是

     děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē zhù guǎng dà jì jìng xǐ la wú ài fǎ m?n

     等而為上首,其數無量。皆住廣大寂靜喜樂無礙法門。

     fù yǒu wú liàngbiànjìngtiānwáng suǒ wai qīngjìng huì míngchēngtiānwáng zuì shangjiàntiānwáng jì jìng

     復有無量遍凈天王,所謂:清凈慧名稱天王、最勝見天王、寂靜

     d? tiānwáng xū mí yīn tiānwáng jìngniàn yǎn tiānwáng kě ài la zuì shangguāngzhàotiānwáng shì jiān zì zài

     德天王、須彌音天王、凈念眼天王、可愛樂最勝 光照天王、世間自在

     zhǔ tiānwáng guāng yàn zì zài tiānwáng la sī w?i fǎ biàn huà tiānwáng biàn huà chuángtiānwáng xīng xiù yīn miào

     主天王、光焰自在天王、樂思惟法變化天王、變化 幢 天王、星宿音妙

     zhuāng yán tiānwáng rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng xī yǐ ān zhù guǎng dà fǎ m?n yú zhū shì

     莊 嚴天王,如是等而為上首,其數無量。悉已安住廣大法門,于諸世

     jiān qín zu? lì yì

     間,勤作利益。

     fù yǒu wú liàngguǎng guǒ tiānwáng suǒ wai ài la fǎ guāngmíngchuángtiānwáng qīngjìngzhuāng yán hǎi tiān

     復有無量 廣果天王,所謂:愛樂法光明 幢 天王、清凈 莊 嚴海天

     wáng zuì shang huì guāngmíngtiānwáng zì zài zhì huì chuángtiānwáng la jì jìngtiānwáng pǔ zhì yǎn tiānwáng

     王、最勝慧光明天王、自在智慧 幢 天王、樂寂靜天王、普智眼天王、

     la xuán huì tiānwáng shànzh?ng huì guāngmíngtiānwáng wú g?u jì jìngguāngtiānwáng guǎng dà qīngjìngguāngtiānwáng

     樂旋慧天王、善種慧光明天王、無垢寂靜光天王、廣大清凈光天王,

     rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng m? bù jiē yǐ jì jìng zhī fǎ ?r w?i gōngdiàn ān zhù qí zhōng

     如是等而為上首,其數無量。莫不皆以寂靜之法,而為宮殿安住其中。

     fù yǒu wú shù dà zì zài tiānwáng suǒ wai miào yàn hǎi tiānwáng zì zài míngchēngguāngtiānwáng qīng

     復有無數大自在天王,所謂:妙焰海天王、自在名稱 光天王、清

     jìnggōng d? yǎn tiānwáng kě ài la dà huì tiānwáng bù d?ngguāng zì zài tiānwáng miàozhuāng yán yǎn tiānwáng

     凈功德眼天王、可愛樂大慧天王、不動光自在天王、妙 莊 嚴眼天王、

     shàn sī w?i guāngmíngtiānwáng kě ài la dà zhì tiānwáng pǔ yīn zhuāng yán chuángtiānwáng jí jīng jìn míngchēng

     善思惟光明天王、可愛樂大智天王、普音 莊 嚴 幢 天王、極精進名稱

     guāngtiānwáng rú shì děng ?r w?i shàngshǒu bù kě chēng shù jiē qín guān chá wú xiàng zhī fǎ suǒ hangpíngděng

     光天王,如是等而為上首,不可稱數。皆勤觀察無相之法,所行平等。


     免费网站色视频日本_日本精品久久久久精品三级18_成人免费无码婬片在线观看免费_亚洲一区二区国产精品一区二区

      1. <input id="mtcxz"><li id="mtcxz"><address id="mtcxz"></address></li></input>