1. <input id="mtcxz"><li id="mtcxz"><address id="mtcxz"></address></li></input>

     大悲咒快誦網
     大悲咒快誦網
     法華經全文 法華經譯文 法華經注音 法華經經典 法華經視頻
     主頁/ 法華經注音/ 文章正文

     法華經卷一 序品 第一(注音)

     導讀:如是我聞。一時、佛住王舍城、耆阇崛山中,與大比丘眾萬二千人俱。皆是阿羅漢,諸漏已盡,無復煩惱,逮得己利,盡諸有結,心得自在。其名曰:阿若憍陳如...

     法華經卷一 序品 第一(注音)

     rú shì wǒ wén。yī shí fó zhù wáng shè chéng qí shé kū shān zhōng,

     如是我聞。一時佛住王舍城耆阇崛山中,

     yǔ dà bǐ qiū zhòng wàn èr qiān rén jù,jiē shì ā luó hàn,zhū lòu yǐ jìn,

     與大比丘眾萬二千人俱,皆是阿羅漢,諸漏已盡,

     wú fù fán nǎo,dǎi dé jǐ lì,jìn zhū yǒu jié,xīn dé zì zài。qí míng yuē:

     無復煩惱,逮得己利,盡諸有結,心得自在。其名曰:

     ā ruò jiāo chén rú、mó hē jiā yè、yōu lóu pín luó jiā yè、qié yē jiā yè、

     阿若憍陳如、摩訶迦葉、優樓頻螺迦葉、伽耶迦葉、

     nà tí jiā yè、shè lì fú、dà mù qián lián、mó hē jiā zhān yán、

     那提迦葉、舍利弗、大目犍連、摩訶迦旃延、

     ā nòu lóu tuó、jié bīn nà、jiāo fàn bō tí、lí pó duō、bì líng qié pó cuō、

     阿冕樓馱、劫賓那、憍梵波提、離婆多、畢陵伽婆蹉、

     báo jū luó、mó hē jū zhǐ luó、nán tuó、sūn tuó luó nán tuó、

     薄拘羅、摩訶拘絺羅、難陀、孫陀羅難陀、

     fù lóu nà、mí duō luó ní zǐ、xū pú tí、ā nán、luó hóu luó。

     富樓那、彌多羅尼子、須菩提、阿難、羅睺羅。

     rú shì zhòng suǒ zhī shí dà ā luó hàn děng。fù yǒu xué、wú xué èr qiān rén。

     如是眾所知識大阿羅漢等。復有學、無學二千人。

     mó hē bō shé bō tí bǐ qiū ní,yǔ juàn shǔ liù qiān rén jù。

     摩訶波阇波提比丘尼,與眷屬六千人俱。

     luó hóu luó mǔ yē shū tuó luó bǐ qiū ní,yì yǔ juàn shǔ jù。

     羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼,亦與眷屬俱。

     pú sà mó hē sà bā wàn rén,jiē yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí bú tuì zhuǎn;

     菩薩摩訶薩八萬人,皆于阿耨多羅三藐三菩提不退轉;

     jiē dé tuó luó ní;lè shuō biàn cái,zhuǎn bú tuì zhuǎn fǎ lún;

     皆得陀羅尼;樂說辯才,轉不退轉法輪;

     gòng yǎng wú liàng bǎi qiān zhū fó,yú zhū fó suǒ zhí zhòng dé běn,

     供養無量百千諸佛,于諸佛所植眾德本,

     cháng wéi zhū fó zhī suǒ chēng tàn;yǐ cí xiū shēn,shàn rù fó huì;

     常為諸佛之所稱嘆;以慈修身,善入佛慧;

     tōng dá dà zhì,dào yú bǐ àn;míng chēng pǔ wén wú liàng shì jiè,

     通達大智,到于彼岸;名稱普聞無量世界,

     néng dù wú shù bǎi qiān zhòng shēng。qí míng yuē:wén shū shī lì pú sà、

     能度無數百千眾生。其名曰:文殊師利菩薩、

     guān shì yīn pú sà、dé dà shì pú sà、cháng jīng jìn pú sà、bù xiū xī pú sà、

     觀世音菩薩、得大勢菩薩、常精進菩薩、不休息菩薩、

     bǎo zhǎng pú sà、yào wáng pú sà、yǒng shī pú sà、bǎo yuè pú sà、

     寶掌菩薩、藥王菩薩、勇施菩薩、寶月菩薩、

     yuè guāng pú sà、mǎn yuè pú sà、dà lì pú sà、wú liàng lì pú sà、

     月光菩薩、滿月菩薩、大力菩薩、無量力菩薩、

     yuè sān jiè pú sà、bá tuó pó luó pú sà、mí lè pú sà、bǎo jī pú sà、

     越三界菩薩、跋陀婆羅菩薩、彌勒菩薩、寶積菩薩、

     dǎo shī pú sà,rú shì děng pú sà mó hē sà bā wàn rén jù。

     導師菩薩,如是等菩薩摩訶薩八萬人俱。

     ěr shí shì tí huán yīn,yǔ qí juàn shǔ èr wàn tiān zǐ jù。

     爾時釋提桓因,與其眷屬二萬天子俱。

     fù yǒu míng yuè tiān zǐ、pǔ xiāng tiān zǐ、bǎo guāng tiān zǐ、

     復有名月天子、普香天子、寶光天子、

     sì dà tiān wáng,yǔ qí juàn shǔ wàn tiān zǐ jù。zì zài tiān zǐ、

     四大天王,與其眷屬萬天子俱。自在天子、

     dà zì zài tiān zǐ,yǔ qí juàn shǔ sān wàn tiān zǐ jù。suō pó shì jiè zhǔ、

     大自在天子,與其眷屬三萬天子俱。娑婆世界主、

     fàn tiān wáng、shī qì dà fàn、guāng míng dà fàn děng,

     梵天王、尸棄大梵、光明大梵等,

     yǔ qí juàn shǔ wàn èr qiān tiān zǐ jù。yǒu bā lóng wáng:

     與其眷屬萬二千天子俱。有八龍王:

     nán tuó lóng wáng、bá nán tuó lóng wáng、suō qié luó lóng wáng、

     難陀龍王、跋難陀龍王、娑伽羅龍王、

     hé xiū jí lóng wáng、dé chā jiā lóng wáng、ā nà pó dá duō lóng wáng、

     和修吉龍王、德叉迦龍王、阿那婆達多龍王、

     mó nà sī lóng wáng、yōu bō luó lóng wáng děng,

     摩那斯龍王、優缽羅龍王等,

     gè yǔ ruò gān bǎi qiān juàn shǔ jù。yǒu sì jǐn nà luó wáng:

     各與若干百千眷屬俱。有四緊那羅王:

     fǎ jǐn nà luó wáng、miào fǎ jǐn nà luó wáng、dà fǎ jǐn nà luó wáng、

     法緊那羅王、妙法緊那羅王、大法緊那羅王、

     chí fǎ jǐn nà luó wáng,gè yǔ ruò gān bǎi qiān juàn shǔ jù。

     持法緊那羅王,各與若干百千眷屬俱。

     yǒu sì qián tà pó wáng:yuè qián tà pó wáng、yuè yīn qián tà pó wáng、

     有四乾闥婆王:樂乾闥婆王、樂音乾闥婆王、

     měi qián tà pó wáng、měi yīn qián tà pó wáng,

     美乾闥婆王、美音乾闥婆王,

     gè yǔ ruò gān bǎi qiān juàn shǔ jù。yǒu sì ā xiū luó wáng:

     各與若干百千眷屬俱。有四阿修羅王:

     pó zhì ā xiū luó wáng、qū luó qiān tuó ā xiū luó wáng、

     婆稚阿修羅王、佉羅騫馱阿修羅王、

     pí mó zhì duō luó ā xiū luó wáng、luó hóu ā xiū luó wáng,

     毘摩質多羅阿修羅王、羅睺阿修羅王,

     gè yǔ ruò gān bǎi qiān juàn shǔ jù。yǒu sì jiā lóu luó wáng:

     各與若干百千眷屬俱。有四迦樓羅王:

     dà wēi dé jiā lóu luó wáng、dà shēn jiā lóu luó wáng、

     大威德迦樓羅王、大身迦樓羅王、

     dà mǎn jiā lóu luó wáng、rú yì jiā lóu luó wáng,

     大滿迦樓羅王、如意迦樓羅王,

     gè yǔ ruò gān bǎi qiān juàn shǔ jù。wéi tí xī zǐ ā shé shì wáng,

     各與若干百千眷屬俱。韋提希子阿阇世王,

     yǔ ruò gān bǎi qiān juàn shǔ jù。gè lǐ fó zú,tuì zuò yí miàn。

     與若干百千眷屬俱。各禮佛足,退坐一面。

     ěr shí shì zūn,sì zhòng wéi rào,gòng yǎng、gōng jìng、zūn zhòng、

     爾時世尊,四眾圍繞,供養、恭敬、尊重、

     zàn tàn。wèi zhū pú sà shuō dà chéng jīng,míng wú liàng yì,

     贊嘆。為諸菩薩說大乘經,名無量義,

     jiào pú sà fǎ,fó suǒ hù niàn。fó shuō cǐ jīng yǐ,jié jiā fū zuò,

     教菩薩法,佛所護念。佛說此經已,結跏趺坐,

     rù yú wú liàng yì chù sān mèi,shēn xīn bú dòng。

     入于無量義處三昧,身心不動。

     shì shí tiān yǔ màn tuó luó huá、mó hē màn tuó luó huá、màn shū shā huá、

     是時天雨曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、

     mó hē màn shū shā huá,ér sàn fó shàng、jí zhū dà zhòng。pǔ fó shì jiè,

     摩訶曼殊沙華,而散佛上、及諸大眾。普佛世界,

     liù zhǒng zhèn dòng。ěr shí huì zhōng,bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、

     六種震動。爾時會中,比丘、比丘尼、優婆塞、

     yōu pó yí、tiān lóng、yè chā、qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、

     優婆夷、天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、

     jǐn nà luó、mó hóu luó qié、rén fēi rén,jí zhū xiǎo wáng、

     緊那羅、摩睺羅伽、人非人,及諸小王、

     zhuàn lún shèng wáng,shì zhū dà zhòng,dé wèi céng yǒu,

     轉輪圣王,是諸大眾,得未曾有,

     huān xǐ hé zhǎng,yì xīn guān fó。

     歡喜合掌,一心觀佛。

     ěr shí,fó fàng méi jiān bái háo xiàng guāng,

     爾時,佛放眉間白毫相光,

     zhào dōng fāng wàn bā qiān shì jiè,mí bù zhōu biàn,xià zhì ā bí dì yù,

     照東方萬八千世界,靡不周遍,下至阿鼻地獄,

     shàng zhì ā jiā ní zhà tiān。yú cǐ shì jiè,jìn jiàn bǐ tǔ liù qù zhòng shēng,

     上至阿迦尼吒天。于此世界,盡見彼土六趣眾生,

     yòu jiàn bǐ tǔ xiàn zài zhū fó,jí wén zhū fó suǒ shuō jīng fǎ。

     又見彼土現在諸佛,及聞諸佛所說經法。

     bìng jiàn bǐ zhū bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,

     并見彼諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷,

     zhū xiū xíng dé dào zhě。fù jiàn zhū pú sà mó hē sà,

     諸修行得道者。復見諸菩薩摩訶薩,

     zhǒng zhǒng yīn yuán、zhǒng zhǒng xìn jiě、zhǒng zhǒng xiàng mào,

     種種因緣、種種信解、種種相貌,

     xíng pú sà dào。fù jiàn zhū fó bān niè pán zhě。

     行菩薩道。復見諸佛般涅槃者。

     fù jiàn zhū fó bān niè pán hòu,yǐ fó shè lì qǐ qī bǎo tǎ。

     復見諸佛般涅槃后,以佛舍利起七寶塔。

     ěr shí,mí lè pú sà zuò shì niàn:jīn zhě shì zūn xiàn shén biàn xiàng,

     爾時,彌勒菩薩作是念:今者世尊現神變相,

     yǐ hé yīn yuán ér yǒu cǐ ruì?jīn fó shì zūn rù yú sān mèi,shì bù kě sī yì、

     以何因緣而有此瑞?今佛世尊入于三昧,是不可思議、

     xiàn xī yǒu shì。dāng yǐ wèn shuí?shuí néng dá zhě?fù zuò cǐ niàn:

     現希有事。當以問誰?誰能答者?復作此念:

     shì wén shū shī lì,fǎ wáng zhī zǐ,

     是文殊師利,法王之子,

     yǐ céng qīn jìn gòng yǎng guò qù wú liàng zhū fó,

     已曾親近供養過去無量諸佛,

     bì yīng jiàn cǐ xī yǒu zhī xiàng。wǒ jīn dāng wèn。

     必應見此希有之相。我今當問。

     ěr shí,bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,jí zhū tiān lóng、

     爾時,比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷,及諸天龍、

     guǐ shén děng,xián zuò cǐ niàn:shì fó guāng míng shén tōng zhī xiàng,

     鬼神等,咸作此念:是佛光明神通之相,

     jīn dāng wèn shuí?

     今當問誰?

     ěr shí,mí lè pú sà yù zì jué yí,yòu guān sì zhòng bǐ qiū、bǐ qiū ní、

     爾時,彌勒菩薩欲自決疑,又觀四眾比丘、比丘尼、

     yōu pó sāi、yōu pó yí,jí zhū tiān lóng、guǐ shén děng zhòng huì zhī xīn,

     優婆塞、優婆夷,及諸天龍、鬼神等眾會之心,

     ér wèn wén shū shī lì yán:yǐ hé yīn yuán ér yǒu cǐ ruì、shén tōng zhī xiàng,

     而問文殊師利言:以何因緣而有此瑞、

     fàng dà guāng míng,zhào yú dōng fāng wàn bā qiān tǔ,

     神通之相,放大光明,照于東方萬八千土,

     xī jiàn bǐ fó guó jiè zhuāng yán?yú shì mí lè pú sà yù chóng xuān cǐ yì,

     悉見彼佛國界莊嚴?于是彌勒菩薩欲重宣此義,

     yǐ jì wèn yuē:

     以偈問曰:

     wén shū shī lì,dǎo shī hé gù、

     文殊師利,導師何故、

     méi jiān bái háo,dà guāng pǔ zhào。

     眉間白毫,大光普照。

     yǔ màn tuó luó、màn shū shā huá,

     雨曼陀羅、曼殊沙華,

     zhān tán xiāng fēng,yuè kě zhòng xīn。

     栴檀香風,悅可眾心。

     yǐ shì yīn yuán,dì jiē yán jìng,

     以是因緣,地皆嚴凈,

     ér cǐ shì jiè、liù zhǒng zhèn dòng。

     而此世界、六種震動。

     shí sì bù zhòng、xián jiē huān xǐ,

     時四部眾、咸皆歡喜,

     shēn yì kuài rán,dé wèi céng yǒu。

     身意快然,得未曾有。

     méi jiān guāng míng,zhào yú dōng fāng,

     眉間光明,照于東方,

     wàn bā qiān tǔ,jiē rú jīn sè,

     萬八千土,皆如金色,

     cóng ā bí yù、shàng zhì yǒu dǐng。

     從阿鼻獄、上至有頂。

     zhū shì jiè zhōng,liù dào zhòng shēng,

     諸世界中,六道眾生,

     shēng sǐ suǒ qū、shàn è yè yuán、

     生死所趨、善惡業緣、

     shòu bào hǎo chǒu,yú cǐ xī jiàn。

     受報好丑,于此悉見。

     yòu dǔ zhū fó、shèng zhǔ shī zǐ、

     又睹諸佛、圣主師子、

     yǎn shuō jīng diǎn,wēi miào dì yī。

     演說經典,微妙第一。

     qí shēng qīng jìng,chū róu ruǎn yīn,

     其聲清凈,出柔軟音,

     jiào zhū pú sà、wú shù yì wàn,

     教諸菩薩、無數億萬,

     fàn yīn shēn miào,lìng rén lè wén。

     梵音深妙,令人樂聞。

     gè yú shì jiè,jiǎng shuō zhèng fǎ、

     各于世界,講說正法、

     zhǒng zhǒng yīn yuán。yǐ wú liàng yù,

     種種因緣。以無量喻,

     zhào míng fó fǎ,kāi wù zhòng shēng。

     照明佛法,開悟眾生。

     ruò rén zāo kǔ,yàn lǎo bìng sǐ,

     若人遭苦,厭老病死,

     wéi shuō niè pán,jìn zhū kǔ jì。

     為說涅槃,盡諸苦際。

     ruò rén yǒu fú,céng gōng yǎng fó,

     若人有福,曾供養佛,

     zhì qiú shèng fǎ,wéi shuō yuán jiào。

     志求勝法,為說緣覺。

     ruò yǒu fó zǐ、xiū zhǒng zhǒng háng,

     若有佛子、修種種行,

     qiú wú shàng huì,wéi shuō jìng dào。

     求無上慧,為說凈道。

     wén shū shī lì,wǒ zhù yú cǐ,

     文殊師利,我住于此,

     jiàn wén ruò sī,jí qiān yì shì,

     見聞若斯,及千億事,

     rú shì zhòng duō,jīn dāng lüè shuō。

     如是眾多,今當略說。

     wǒ jiàn bǐ tǔ,héng shā pú sà,

     我見彼土,恒沙菩薩,

     zhǒng zhǒng yīn yuán、ér qiú fó dào。

     種種因緣、而求佛道。

     huò yǒu háng shī,jīn yín shān hú、

     或有行施,金銀珊瑚、

     zhēn zhū mó ní、chē qú mǎ nǎo、

     真珠摩尼、硨磲瑪瑙、

     jīn gāng zhū zhēn,nú bì chē chéng、

     金剛諸珍,奴婢車乘、

     bǎo shì niǎn yú,huān xǐ bù shī。

     寶飾輦輿,歡喜布施。

     huí xiàng fó dào,yuàn dé shì chéng,

     回向佛道,愿得是乘,

     sān jiè dì yī,zhū fó suǒ tàn。

     三界第一,諸佛所嘆。

     huò yǒu pú sà,sì mǎ bǎo chē、

     或有菩薩,駟馬寶車、

     lán dùn huá gài、xuān shì bù shī。

     欄楯華蓋、軒飾布施。

     fù jiàn pú sà,shēn ròu shǒu zú、

     復見菩薩,身肉手足、

     jí qī zi shī,qiú wú shàng dào。

     及妻子施,求無上道。

     yòu jiàn pú sà,tóu mù shēn tǐ、

     又見菩薩,頭目身體、

     xīn lè shī yǔ,qiú fó zhì huì。

     欣樂施與,求佛智慧。

     wén shū shī lì,wǒ jiàn zhū wáng,

     文殊師利,我見諸王,

     wǎng yì fó suǒ、wèn wú shàng dào,

     往詣佛所、問無上道,

     biàn shě lè tǔ、gōng diàn chén qiè,

     便舍樂土、宮殿臣妾,

     tì chú xū fà、ér bèi fǎ fú。

     剃除須發、而被法服。

     huò jiàn pú sà,ér zuò bǐ qiū,

     或見菩薩,而作比丘,

     dú chǔ xián jìng,lè sòng jīng diǎn。

     獨處閑靜,樂誦經典。

     yòu jiàn pú sà,yǒng měng jīng jìn,

     又見菩薩,勇猛精進,

     rù yú shēn shān,sī wéi fó dào。

     入于深山,思惟佛道。

     yòu jiàn lí yù,cháng chù kòng xián,

     又見離欲,常處空閑,

     shēn xiū chán dìng,dé wǔ shén tōng。

     深修禪定,得五神通。

     yòu jiàn pú sà,ān chán hé zhǎng,

     又見菩薩,安禪合掌,

     yǐ qiān wàn jì、zàn zhū fǎ wáng。

     以千萬偈、贊諸法王。

     fù jiàn pú sà,zhì shēn zhì gù,

     復見菩薩,智深志固,

     néng wèn zhū fó,wén xī shòu chí。

     能問諸佛,聞悉受持。

     yòu jiàn fó zǐ,dìng huì jù zú,

     又見佛子,定慧具足,

     yǐ wú liàng yù、wéi zhòng jiǎng fǎ,

     以無量喻、為眾講法,

     xīn lè shuō fǎ、huà zhū pú sà,

     欣樂說法、化諸菩薩,

     pò mó bīng zhòng、ér jī fǎ gǔ。

     破魔兵眾、而擊法鼓。

     yòu jiàn pú sà,jì rán yàn mò,

     又見菩薩,寂然宴默,

     tiān lóng gōng jìng,bù yǐ wéi xǐ。

     天龍恭敬,不以為喜。

     yòu jiàn pú sà,chù lín fàng guāng,

     又見菩薩,處林放光,

     jì dì yù kǔ,lìng rù fó dào。

     濟地獄苦,令入佛道。

     yòu jiàn fó zǐ,wèi cháng shuì mián,

     又見佛子,未嘗睡眠,

     jīng háng lín zhōng,qín qiú fó dào。

     經行林中,勤求佛道。

     yòu jiàn jù jiè,wēi yí wú quē,

     又見具戒,威儀無缺,

     jìng rú bǎo zhū,yǐ qiú fó dào。

     凈如寶珠,以求佛道。

     yòu jiàn fó zǐ,zhù rěn rǔ lì,

     又見佛子,住忍辱力,

     zēng shàng màn rén,è mà chuí dǎ,

     增上慢人,惡罵捶打,

     jiē xī néng rěn,yǐ qiú fó dào。

     皆悉能忍,以求佛道。

     yòu jiàn pú sà,lí zhū xì xiào、

     又見菩薩,離諸戲笑、

     jí chī juàn shǔ,qīn jìn zhì zhě,

     及癡眷屬,親近智者,

     yì xīn chú luàn,shè niàn shān lín、

     一心除亂,攝念山林、

     yì qiān wàn suì,yǐ qiú fó dào。

     億千萬歲,以求佛道。

     huò jiàn pú sà,yáo shàn yǐn shí、

     或見菩薩,肴膳飲食、

     bǎi zhǒng tāng yào、shī fó jí sēng。

     百種湯藥、施佛及僧。

     míng yī shàng fú、jià zhí qiān wàn,

     名衣上服、價值千萬,

     huò wú jià yī,shī fó jí sēng。

     或無價衣,施佛及僧。

     qiān wàn yì zhǒng、zhān tán bǎo shě、

     千萬億種、栴檀寶舍、

     zhòng miào wò jù、shī fó jí sēng。

     眾妙臥具、施佛及僧。

     qīng jìng yuán lín、huá guǒ mào shèng、

     清凈園林、華果茂盛、

     liú quán yù chí、shī fó jí sēng。

     流泉浴池、施佛及僧。

     rú shì děng shī,zhǒng guǒ wēi miào,

     如是等施,種果微妙,

     huān xǐ wú yàn,qiú wú shàng dào。

     歡喜無厭,求無上道。

     huò yǒu pú sà,shuō jì miè fǎ,

     或有菩薩,說寂滅法,

     zhǒng zhǒng jiào zhào,wú shù zhòng shēng。

     種種教詔,無數眾生。

     huò jiàn pú sà,guān zhū fǎ xìng、

     或見菩薩,觀諸法性、

     wú yǒu èr xiāng,yóu rú xū kōng。

     無有二相,猶如虛空。

     yòu jiàn fó zǐ,xīn wú suǒ zhù,

     又見佛子,心無所著,

     yǐ cǐ miào huì、qiú wú shàng dào。

     以此妙慧、求無上道。

     wén shū shī lì,yòu yǒu pú sà,

     文殊師利,又有菩薩,

     fó miè dù hòu,gōng yǎng shè lì。

     佛滅度后,供養舍利。

     yòu jiàn fó zǐ,zào zhū tǎ miào、

     又見佛子,造諸塔廟、

     wú shù héng shā,yán shì guó jiè,

     無數恒沙,嚴飾國界,

     bǎo tǎ gāo miào、wǔ qiān yóu xún,

     寶塔高妙、五千由旬,

     zòng guǎng zhèng děng、èr qiān yóu xún。

     縱廣正等、二千由旬。

     yī yī tǎ miào,gè qiān zhuàng fān,

     一一塔廟,各千幢幡,

     zhū jiāo lù màn,bǎo líng hé míng。

     珠交露幔,寶鈴和鳴。

     zhū tiān lóng shén、rén jí fēi rén,

     諸天龍神、人及非人,

     xiāng huá jì lè,cháng yǐ gōng yǎng。

     香華伎樂,常以供養。

     wén shū shī lì,zhū fó zǐ děng,

     文殊師利,諸佛子等,

     wéi gòng shè lì,yán shì tǎ miào,

     為供舍利,嚴飾塔廟,

     guó jiè zì rán,shū tè miào hǎo,

     國界自然,殊特妙好,

     rú tiān shù wáng,qí huá kāi fū,

     如天樹王,其華開敷,

     fó fàng yī guāng。wǒ jí zhòng huì,

     佛放一光。我及眾會,

     jiàn cǐ guó jiè,zhǒng zhǒng shū miào,

     見此國界,種種殊妙,

     zhū fó shén lì、zhì huì xī yǒu,

     諸佛神力、智慧稀有,

     fàng yī jìng guāng,zhào wú liàng guó。

     放一凈光,照無量國。

     wǒ děng jiàn cǐ,dé wèi céng yǒu。

     我等見此,得未曾有。

     fó zǐ wén shū,yuàn jué zhòng yí,

     佛子文殊,愿決眾疑,

     sì zhòng xīn yǎng、zhān rén jí wǒ,

     四眾欣仰、瞻仁及我,

     shì zūn hé gù,fàng sī guāng míng。

     世尊何故,放斯光明。

     fó zǐ shí dá,jué yí lìng xǐ,

     佛子時答,決疑令喜,

     hé suǒ ráo yì、yǎn sī guāng míng。

     何所饒益、演斯光明。

     fó zuò dào chǎng、suǒ dé miào fǎ,

     佛坐道場、所得妙法,

     wéi yù shuō cǐ,wéi dāng shòu jì,

     為欲說此,為當授記,

     shì zhū fó tǔ,zhòng bǎo yán jìng、

     示諸佛土,眾寶嚴凈、

     jí jiàn zhū fó。cǐ fēi xiǎo yuán,

     及見諸佛。此非小緣,

     wén shū dāng zhī。sì zhòng lóng shén,

     文殊當知。四眾龍神,

     zhān chá rén zhě、wéi shuō hé děng。

     瞻察仁者、為說何等。

     ěr shí,wén shū shī lì yǔ mí lè pú sà mó hē sà jí zhū dà shì、

     爾時,文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大士、

     shàn nán zǐ děng:rú wǒ wéi cǔn,jīn fó shì zūn yù shuō dà fǎ,

     善男子等:如我惟忖,今佛世尊欲說大法,

     yǔ dà fǎ yǔ,chuī dà fǎ luó,jī dà fǎ gǔ,yǎn dà fǎ yì。zhū shàn nán zǐ!

     雨大法雨,吹大法螺,擊大法鼓,演大法義。諸善男子!

     wǒ yú guò qù zhū fó,céng jiàn cǐ ruì,fàng sī guāng yǐ,jí shuō dà fǎ。

     我于過去諸佛,曾見此瑞,放斯光已,即說大法。

     shì gù dāng zhī,jīn fó xiàn guāng,yì fù rú shì,yù lìng zhòng shēng,

     是故當知,今佛現光,亦復如是,欲令眾生,

     xián dé wén zhī yí qiè shì jiān nán xìn zhī fǎ,gù xiàn sī ruì。

     咸得聞知一切世間難信之法,故現斯瑞。

     zhū shàn nán zǐ!rú guò qù wú liàng wú biān bù kě sī yì ā sēng qí jié,

     諸善男子!如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫,

     ěr shí yǒu fó,hào rì yuè dēng míng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

     爾時有佛,號日月燈明如來、應供、正遍知、

     míng xíng zú、shàn shì shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fu、

     明行足、善逝世間解、無上士、調御丈夫、

     tiān rén shī、fó、shì zūn,yǎn shuō zhèng fǎ,chū shàn、zhōng shàn、

     天人師、佛、世尊,演說正法,初善、中善、

     hòu shàn,qí yì shēn yuǎn,qí yǔ qiǎo miào,chún yī wú zá,

     后善,其義深遠,其語巧妙,純一無雜,

     jù zú qīng bái fàn xíng zhī xiàng。wèi qiú shēng wén zhě shuō yìng sì dì fǎ,

     具足清白梵行之相。為求聲聞者說應四諦法,

     dù shēng lǎo bìng sǐ,jiū jìng niè pán;

     度生老病死,究竟涅槃;

     wèi qiú pì zhī fó zhě shuō yìng shí èr yīn yuán fǎ;

     為求辟支佛者說應十二因緣法;

     wèi zhū pú sà shuō yìng liù bō luó mì,

     為諸菩薩說應六波羅蜜,

     lìng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,chéng yí qiè zhǒng zhì。

     令得阿耨多羅三藐三菩提,成一切種智。

     cì fù yǒu fó,yì míng rì yuè dēng míng,cì fù yǒu fó,

     次復有佛,亦名日月燈明,次復有佛,

     yì míng rì yuè dēng míng,ěr shí,

     亦名日月燈明,爾時,

     wén shū shī lì yǔ mí lè pú sà mó hē sà jí zhū dà shì、shàn nán zǐ děng:

     文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大士、善男子等:

     rú wǒ wéi cǔn,jīn fó shì zūn yù shuō dà fǎ,yǔ dà fǎ yǔ,chuī dà fǎ luó,

     如我惟忖,今佛世尊欲說大法,雨大法雨,吹大法螺,

     jī dà fǎ gǔ,yǎn dà fǎ yì。zhū shàn nán zǐ!wǒ yú guò qù zhū fó,

     擊大法鼓,演大法義。諸善男子!我于過去諸佛,

     céng jiàn cǐ ruì,fàng sī guāng yǐ,jí shuō dà fǎ。shì gù dāng zhī,

     曾見此瑞,放斯光已,即說大法。是故當知,

     jīn fó xiàn guāng,yì fù rú shì,yù lìng zhòng shēng,

     今佛現光,亦復如是,欲令眾生,

     xián dé wén zhī yí qiè shì jiān nán xìn zhī fǎ,gù xiàn sī ruì。

     咸得聞知一切世間難信之法,故現斯瑞。

     zhū shàn nán zǐ!rú guò qù wú liàng wú biān bù kě sī yì ā sēng qí jié,

     諸善男子!如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫,

     ěr shí yǒu fó,hào rì yuè dēng míng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

     爾時有佛,號日月燈明如來、應供、正遍知、

     míng xíng zú、shàn shì shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fu、

     明行足、善逝世間解、無上士、調御丈夫、

     tiān rén shī、fó、shì zūn,yǎn shuō zhèng fǎ,chū shàn、zhōng shàn、

     天人師、佛、世尊,演說正法,初善、中善、

     hòu shàn,qí yì shēn yuǎn,qí yǔ qiǎo miào,chún yī wú zá,

     后善,其義深遠,其語巧妙,純一無雜,

     jù zú qīng bái fàn xíng zhī xiàng。wèi qiú shēng wén zhě shuō yìng sì dì fǎ,

     具足清白梵行之相。為求聲聞者說應四諦法,

     dù shēng lǎo bìng sǐ,jiū jìng niè pán;

     度生老病死,究竟涅槃;

     wèi qiú pì zhī fó zhě shuō yìng shí èr yīn yuán fǎ;

     為求辟支佛者說應十二因緣法;

     wèi zhū pú sà shuō yìng liù bō luó mì,

     為諸菩薩說應六波羅蜜,

     lìng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,chéng yí qiè zhǒng zhì。

     令得阿耨多羅三藐三菩提,成一切種智。

     cì fù yǒu fó,yì míng rì yuè dēng míng,cì fù yǒu fó,

     次復有佛,亦名日月燈明,次復有佛,

     yì míng rì yuè dēng míng,rú shì èr wàn fó,jiē tóng yī zì,

     亦名日月燈明,如是二萬佛,皆同一字,

     hào rì yuè dēng míng,yòu tóng yī xìng,xìng pō luó duò。mí lè dāng zhī,

     號日月燈明,又同一姓,姓頗羅墮。彌勒當知,

     chū fó hòu fó,jiē tóng yī zì,míng rì yuè dēng míng,shí hào jù zú。

     初佛后佛,皆同一字,名日月燈明,十號具足。

     suǒ kě shuō fǎ,chū zhōng hòu shàn。qí zuì hòu fó,wèi chū jiā shí,

     所可說法,初中后善。其最后佛,未出家時,

     yǒu bā wáng zǐ:yī míng yǒu yì,èr míng shàn yì,sān míng wú liàng yì,

     有八王子:一名有意,二名善意,三名無量意,

     sì míng bǎo yì,wǔ míng zēng yì,liù míng chú yí yì,qī míng xiǎng yì,

     四名寶意,五名增意,六名除疑意,七名響意,

     bā míng fǎ yì。shì bā wáng zǐ,wēi dé zì zài,gè lǐng sì tiān xià。

     八名法意。是八王子,威德自在,各領四天下。

     shì zhū wáng zǐ,wén fù chū jiā,dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

     是諸王子,聞父出家,得阿耨多羅三藐三菩提,

     xī shè wáng wèi,yì suí chū jiā,fā dà chéng yì,cháng xiū fàn xíng,

     悉舍王位,亦隨出家,發大乘意,常修梵行,

     jiē wéi fǎ shī,yǐ yú qiān wàn fó suǒ、zhí zhū shàn běn。

     皆為法師,已于千萬佛所、植諸善本。

     shì shí rì yuè dēng míng fó shuō dà chéng jīng,míng wú liàng yì,

     是時日月燈明佛說大乘經,名無量義,

     jiào pú sà fǎ,fó suǒ hù niàn。shuō shì jīng yǐ,

     教菩薩法,佛所護念。說是經已,

     jí yú dà zhòng zhōng jié jiā fū zuò,rù yú wú liàng yì chù sān mèi,

     即于大眾中結跏趺坐,入于無量義處三昧,

     shēn xīn bú dòng。shì shí、tiān yǔ màn tuó luó huá,

     身心不動。是時、天雨曼陀羅華,

     mó hē màn tuó luó huá,màn shū shā huá,mó hē màn shū shā huá,

     摩訶曼陀羅華,曼殊沙華,摩訶曼殊沙華,

     ér sàn fó shàng、jí zhū dà zhòng。pǔ fó shì jiè,liù zhǒng zhèn dòng。

     而散佛上、及諸大眾。普佛世界,六種震動。

     ěr shí huì zhōng,bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,tiān lóng、

     爾時會中,比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷,天龍、

     yè chā、qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó、mó hóu luó qié、

     夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、

     rén fēi rén,jí zhū xiǎo wáng、zhuàn lún shèng wáng děng,

     人非人,及諸小王、轉輪圣王等,

     shì zhū dà zhòng,dé wèi céng yǒu,huān xǐ hé zhǎng,yì xīn guān fó。

     是諸大眾,得未曾有,歡喜合掌,一心觀佛。

     ěr shí rú lái fàng méi jiān bái háo xiàng guāng,

     爾時如來放眉間白毫相光,

     zhào dōng fāng wàn bā qiān fó tǔ,mí bù zhōu biàn,

     照東方萬八千佛土,靡不周遍,

     rú jīn suǒ jiàn shì zhū fó tǔ。mí lè dāng zhī,ěr shí huì zhōng,

     如今所見是諸佛土。彌勒當知,爾時會中,

     yǒu èr shí yì pú sà lè yù tīng fǎ。shì zhū pú sà,jiàn cǐ guāng míng、

     有二十億菩薩樂欲聽法。是諸菩薩,見此光明、

     pǔ zhào fó tǔ,dé wèi céng yǒu,yù zhī cǐ guāng suǒ wéi yīn yuán。

     普照佛土,得未曾有,欲知此光所為因緣。

     shí yǒu pú sà,míng yuē miào guāng,yǒu bā bǎi dì zǐ。

     時有菩薩,名曰妙光,有八百弟子。

     shì shí rì yuè dēng míng fó cóng sān mèi qǐ,yīn miào guāng pú sà、

     是時日月燈明佛從三昧起,因妙光菩薩、

     shuō dà chéng jīng,míng miào fǎ lián huá,jiào pú sà fǎ,fó suǒ hù niàn,

     說大乘經,名妙法蓮華,教菩薩法,佛所護念,

     liù shí xiǎo jié bù qǐ yú zuò。shí huì tīng zhě yì zuò yī chù,

     六十小劫不起于座。時會聽者亦坐一處,

     liù shí xiǎo jié shēn xīn bú dòng,tīng fó suǒ shuō,wèi rú shí qǐng。

     六十小劫身心不動,聽佛所說,謂如食頃。

     shì shí zhòng zhōng,wú yǒu yī rén ruò shēn ruò xīn ér shēng xiè juàn。

     是時眾中,無有一人若身若心而生懈倦。

     rì yuè dēng míng fó yú liù shí xiǎo jié shuō shì jīng yǐ,jí yú fàn、mó、

     日月燈明佛于六十小劫說是經已,即于梵、魔、

     shā mén、pó luó mén、jí tiān、rén、ā xiū luó zhòng zhōng,

     沙門、婆羅門、及天、人、阿修羅眾中,

     ér xuān cǐ yán:rú lái yú jīn rì zhōng yè,dāng rù wú yú niè pán。

     而宣此言:如來于今日中夜,當入無余涅槃。

     shí yǒu pú sà,míng yuē dé zàng,rì yuè dēng míng fó jí shòu qí jì。

     時有菩薩,名曰德藏,日月燈明佛即授其記。

     gào zhū bǐ qiū:shì dé zàng pú sà,cì dāng zuò fó,hào yu jìng shēn,

     告諸比丘:是德藏菩薩,次當作佛,號曰凈身,

     duō tuó ā qié dù、ā luó hē、sān miǎo sān fó tuó。fó shòu jì yǐ,

     多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。佛授記已,

     biàn yú zhōng yè、rù wú yú niè pán。fó miè dù hòu,

     便于中夜、入無余涅槃。佛滅度后,

     miào guāng pú sà chí miào fǎ lián huá jīng,mǎn bā shí xiǎo jié,

     妙光菩薩持妙法蓮華經,滿八十小劫,

     wèi rén yǎn shuō。rì yuè dēng míng fó bā zǐ,jiē shī miào guāng,

     為人演說。日月燈明佛八子,皆師妙光,

     miào guāng jiào huà,lìng qí jiān gù ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

     妙光教化,令其堅固阿耨多羅三藐三菩提。

     shì zhū wáng zǐ、gòng yǎng wú liàng bǎi qiān wàn yì fó yǐ,

     是諸王子、供養無量百千萬億佛已,

     jiē chéng fó dào,qí zuì hòu chéng fó zhě,míng yuē rán dēng。

     皆成佛道,其最后成佛者,名曰燃燈。

     bā bǎi dì zǐ zhōng,yǒu yī rén hào yuē qiú míng,tān zhuó lì yǎng,

     八百弟子中,有一人號曰求名,貪著利養,

     suī fù dú sòng zhòng jīng,ér bù tōng lì,duō suǒ wàng shī,

     雖復讀誦眾經,而不通利,多所忘失,

     gù hào qiú míng。shì rén yì yǐ zhòng zhū shàn gēn yīn yuán gù,

     故號求名。是人亦以種諸善根因緣故,

     dé zhí wú liàng bǎi qiān wàn yì zhū fó,gòng yǎng、

     得值無量百千萬億諸佛,供養、

     gōng jìng,zūn zhòng、zàn tàn。

     恭敬,尊重、贊嘆。

     mí lè dāng zhī,ěr shí miào guāng pú sà qǐ yì rén hū?wǒ shēn shì yě;

     彌勒當知,爾時妙光菩薩豈異人乎?我身是也;

     qiú míng pú sà,rǔ shēn shì yě。jīn jiàn cǐ ruì,yǔ běn wú yì,

     求名菩薩,汝身是也。今見此瑞,與本無異,

     shì gù wéi cǔn:jīn rì rú lái dāng shuō dà chéng jīng,

     是故惟忖:今日如來當說大乘經,

     míng miào fǎ lián huá,jiào pú sà fǎ,fó suǒ hù niàn。

     名妙法蓮華,教菩薩法,佛所護念。

     ěr shí wén shū shī lì yú dà zhòng zhōng,yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

     爾時文殊師利于大眾中,欲重宣此義,而說偈言:

     wǒ niàn guò qù shì,wú liàng wú shù jié,

     我念過去世,無量無數劫,

     yǒu fó rén zhōng zūn,hào rì yuè dēng míng。

     有佛人中尊,號日月燈明。

     shì zūn yǎn shuō fǎ,dù wú liàng zhòng shēng、

     世尊演說法,度無量眾生、

     wú shù yì pú sà,lìng rù fó zhì huì。

     無數億菩薩,令入佛智慧。

     fó wèi chū jiā shí、suǒ shēng bā wáng zǐ,

     佛未出家時、所生八王子,

     jiàn dà shèng chū jiā,yì suí xiū fàn háng。

     見大圣出家,亦隨修梵行。

     shí fó shuō dà chéng,jīng míng wú liàng yì,

     時佛說大乘,經名無量義,

     yú zhū dà zhòng zhōng,ér wéi guǎng fēn bié。

     于諸大眾中,而為廣分別。

     fó shuō cǐ jīng yǐ,jí yú fǎ zuò shàng、

     佛說此經已,即于法座上、

     jiā fū zuò sān mèi,míng wú liàng yì chù。

     跏趺坐三昧,名無量義處。

     tiān yǔ màn tuó huá,tiān gǔ zì rán míng,

     天雨曼陀華,天鼓自然鳴,

     zhū tiān lóng guǐ shén,gōng yǎng rén zhōng zūn。

     諸天龍鬼神,供養人中尊。

     yí qiè zhū fó tǔ,jí shí dà zhèn dòng。

     一切諸佛土,即時大震動。

     fó fàng méi jiān guāng,xiàn zhū xī yǒu shì,

     佛放眉間光,現諸稀有事,

     cǐ guāng zhào dōng fāng,wàn bā qiān fó tǔ,

     此光照東方,萬八千佛土,

     shì yí qiè zhòng shēng,shēng sǐ yè bào chù。

     示一切眾生,生死業報處。

     yǒu jiàn zhū fó tǔ,yǐ zhòng bǎo zhuāng yán,

     有見諸佛土,以眾寶莊嚴,

     liú lí bō lí sè,sī yóu fó guāng zhào。

     琉璃玻璃色,斯由佛光照。

     jí jiàn zhū tiān rén、lóng shén yè chā zhòng、

     及見諸天人、龍神夜叉眾、

     qián tà jǐn nà luó,gè gōng yǎng qí fó。

     乾闥緊那羅,各供養其佛。

     yòu jiàn zhū rú lái,zì rán chéng fó dào,

     又見諸如來,自然成佛道,

     shēn sè rú jīn shān,duān yán shèn wēi miào,

     身色如金山,端嚴甚微妙,

     rú jìng liú lí zhōng,nèi xiàn zhēn jīn xiàng。

     如凈琉璃中,內現真金像。

     shì zūn zài dà zhòng,fū yǎn shēn fǎ yì。

     世尊在大眾,敷演深法義。

     yī yī zhū fó tǔ,shēng wén zhòng wú shù,

     一一諸佛土,聲聞眾無數,

     yīn fó guāng suǒ zhào,xī jiàn bǐ dà zhòng。

     因佛光所照,悉見彼大眾。

     huò yǒu zhū bǐ qiū,zài yú shān lín zhōng,

     或有諸比丘,在于山林中,

     jīng jìn chí jìng jiè,yóu rú hù míng zhū。

     精進持凈戒,猶如護明珠。

     yòu jiàn zhū pú sà,háng shī rěn rǔ děng,

     又見諸菩薩,行施忍辱等,

     qí shù rú héng shā,sī yóu fó guāng zhào。

     其數如恒沙,斯由佛光照。

     yòu jiàn zhū pú sà,shēn rù zhū chán dìng,

     又見諸菩薩,深入諸禪定,

     shēn xīn jì bù dòng,yǐ qiú wú shàng dào。

     身心寂不動,以求無上道。

     yòu jiàn zhū pú sà,zhī fǎ jì miè xiāng,

     又見諸菩薩,知法寂滅相,

     gè yú qí guó tǔ,shuō fǎ qiú fó dào。

     各于其國土,說法求佛道。

     ěr shí sì bù zhòng,jiàn rì yuè dēng fó、

     爾時四部眾,見日月燈佛、

     xiàn dà shén tōng lì,qí xīn jiē huān xǐ,

     現大神通力,其心皆歡喜,

     gè gè zì xiāng wèn,shì shì hé yīn yuán。

     各各自相問,是事何因緣。

     tiān rén suǒ fèng zūn、shì cóng sān mèi qǐ,

     天人所奉尊、適從三昧起,

     zàn miào guāng pú sà,rǔ wéi shì jiān yǎn,

     贊妙光菩薩,汝為世間眼,

     yí qiè suǒ guī xìn,néng fèng chí fǎ cáng,

     一切所歸信,能奉持法藏,

     rú wǒ suǒ shuō fǎ,wéi rǔ néng zhèng zhī。

     如我所說法,唯汝能證知。

     shì zūn jì zàn tàn,lìng miào guāng huān xǐ,

     世尊既贊嘆,令妙光歡喜,

     shuō shì fǎ huá jīng,mǎn liù shí xiǎo jié、

     說是法華經,滿六十小劫、

     bù qǐ yú cǐ zuò。suǒ shuō shàng miào fǎ,

     不起于此座。所說上妙法,

     shì miào guāng fǎ shī、xī jiē néng shòu chí。

     是妙光法師、悉皆能受持。

     fó shuō shì fǎ huá,lìng zhòng huān xǐ yǐ,

     佛說是法華,令眾歡喜已,

     xún jí yú shì rì,gào yú tiān rén zhòng,

     尋即于是日,告于天人眾,

     zhū fǎ shí xiāng yì,yǐ wéi rǔ děng shuō,

     諸法實相義,已為汝等說,

     wǒ jīn yú zhōng yè,dāng rù yú niè pán。

     我今于中夜,當入于涅槃。

     rǔ yì xīn jīng jìn,dāng lí yú fàng yì,

     汝一心精進,當離于放逸,

     zhū fó shèn nán zhí,yì jié shí yī yù。

     諸佛甚難值,億劫時一遇。

     shì zūn zhū zǐ děng、wén fó rù niè pán,

     世尊諸子等、聞佛入涅槃,

     gè gè huái bēi nǎo,fó miè yī hé sù。

     各各懷悲惱,佛滅一何速。

     shèng zhǔ fǎ zhī wáng,ān wèi wú liàng zhòng,

     圣主法之王,安慰無量眾,

     wǒ ruò miè dù shí,rǔ děng wù yōu bù,

     我若滅度時,汝等勿憂怖,

     shì dé cáng pú sà,yú wú lòu shí xiāng、

     是德藏菩薩,于無漏實相、

     xīn yǐ dé tōng dá,qí cì dāng zuò fó,

     心已得通達,其次當作佛,

     hào yuē wéi jìng shēn,yì dù wú liàng zhòng。

     號曰為凈身,亦度無量眾。

     fó cǐ yè miè dù,rú xīn jìn huǒ miè,

     佛此夜滅度,如薪盡火滅,

     fēn bù zhū shè lì,ér qǐ wú liàng tǎ。

     分布諸舍利,而起無量塔。

     bǐ qiū bǐ qiū ní,qí shù rú héng shā,

     比丘比丘尼,其數如恒沙,

     bèi fù jiā jīng jìn,yǐ qiú wú shàng dào。

     倍復加精進,以求無上道。

     shì miào guāng fǎ shī,fèng chí fó fǎ cáng,

     是妙光法師,奉持佛法藏,

     bā shí xiǎo jié zhōng、guǎng xuān fǎ huá jīng。

     八十小劫中、廣宣法華經。

     shì zhū bā wáng zǐ,miào guāng suǒ kāi huà,

     是諸八王子,妙光所開化,

     jiān gù wú shàng dào,dāng jiàn wú shù fó。

     堅固無上道,當見無數佛。

     gōng yǎng zhū fó yǐ,suí shùn háng dà dào,

     供養諸佛已,隨順行大道,

     xiāng jì dé chéng fó,zhuǎn cì ér shòu jì。

     相繼得成佛,轉次而授記。

     zuì hòu tiān zhōng tiān,hào yuē rán dēng fó,

     最后天中天,號曰燃燈佛,

     zhū xiān zhī dǎo shī,dù tuō wú liàng zhòng。

     諸仙之導師,度脫無量眾。

     shì miào guāng fǎ shī,shí yǒu yī dì zǐ,

     是妙光法師,時有一弟子,

     xīn cháng huái xiè dài,tān zhù yú míng lì,

     心常懷懈怠,貪著于名利,

     qiú míng lì wú yàn,duō you zú xìng jiā,

     求名利無厭,多游族姓家,

     qì shě suǒ xí sòng,fèi wàng bù tōng lì。

     棄舍所習誦,廢忘不通利。

     yǐ shì yīn yuán gù,hào zhī wéi qiú míng。

     以是因緣故,號之為求名。

     yì háng zhòng shàn yè,dé jiàn wú shù fó,

     亦行眾善業,得見無數佛,

     gōng yǎng yú zhū fó,suí shùn háng dà dào,

     供養于諸佛,隨順行大道,

     jù liù bō luó mì,jīn jiàn shì shī zǐ。

     具六波羅蜜,今見釋師子。

     qí hòu dāng zuò fó,hào míng yuē mí lè,

     其后當作佛,號名曰彌勒,

     guǎng dù zhū zhòng shēng,qí shù wú yǒu liàng。

     廣度諸眾生,其數無有量。

     bǐ fó miè dù hòu,xiè dài zhě rǔ shì,

     彼佛滅度后,懈怠者汝是,

     miào guāng fǎ shī zhě,jīn zé wǒ shēn shì。

     妙光法師者,今則我身是。

     wǒ jiàn dēng míng fó,běn guāng ruì rú cǐ,

     我見燈明佛,本光瑞如此,

     yǐ shì zhī jīn fó、yù shuō fǎ huá jīng。

     以是知今佛、欲說法華經。

     jīn xiāng rú běn ruì,shì zhū fó fāng biàn,

     今相如本瑞,是諸佛方便,

     jīn fó fàng guāng míng,zhù fā shí xiāng yì。

     今佛放光明,助發實相義。

     zhū rén jīn dāng zhī,hé zhǎng yì xīn dài,

     諸人今當知,合掌一心待,

     fó dāng yǔ fǎ yǔ,chōng zú qiú dào zhě。

     佛當雨法雨,充足求道者。

     zhū qiú sān chéng rén,ruò yǒu yí huǐ zhě,

     諸求三乘人,若有疑悔者,

     fó dāng wéi chú duàn,lìng jìn wú yǒu yú。

     佛當為除斷,令盡無有余。

     免费网站色视频日本_日本精品久久久久精品三级18_成人免费无码婬片在线观看免费_亚洲一区二区国产精品一区二区

      1. <input id="mtcxz"><li id="mtcxz"><address id="mtcxz"></address></li></input>